Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ICAO L

zkratky

QuestionAnswerAnswer
L Locator (see LM, LO) Polohový radiomaják (viz LM, LO)
L Low pressure area or the centre of low pressure Oblast nízkého tlaku, tlaková níže nebo střed oblasti nízkého tlaku
LAM Logical acknowledgement (message type designator) Logické potvrzení (označení druhu zprávy)
LAN Inland Vnitrozemí
LAT Latitude Zeměpisná šířka
LCA Local or locally or location or located Místní nebo místně nebo místo, umístění nebo umístěný
LDA Landing distance available Použitelná délka přistání
LDAH Landing distance available, helicopter Použitelná délka přistání vrtulníku
LDG Landing Přistání
LDI Landing direction indicator Ukazatel směru přistání
LEN Lenght Délka
LF Low frequency(30 to 300 kHz) Dlouhé vlny(30 až 300 kHz)
LGT Light or lighting Světlo, návěstidlo nebo osvětlení
LGTD Lighted Osvětlený
LIH Light intensity height Vysoká svítivost, návěstidla vysoké svítivosti
LIL Light intensity low Nízká svítivost, návěstidla nízké svítivosti
LINE Line (used in SIGMET) Přímka (používá se v SIGMET)
LIM Light intensity medium Střední svítivost, návěstidla střední svítivosti
LM Locator, middle Střední polohový maják
LMT Local mean time Místní střední čas
LNAV Lateral navigation (to be pronounced “EL-NAV”) Příčná navigace [elnæv]**
LNG Long (used to indicate the type of approach desired or required) Dlouhé (používá se pro označení žádoucího nebo požadovaného přiblížení)
LO Locator, outer Vnější polohový radiomaják
LOC Localizer Kurzový maják ILS (Localizer)
LONG Longitude Zeměpisná délka
LORAN LORAN (long range air navigation system) LORAN (radionavigační systém dalekého dosahu)
LOSS Airspeed or headwind loss Pokles vzdušné rychlosti nebo čelní složky větru
LPV Localizer performance with vertical guidance Výkonnost směrového majáku s vertikálním vedením
LR The last message received by me was … (to be used in AFS as a procedure signal) Poslední mnou přijatá zpráva byla … (používá se v AFS jako procedurální signál)
LRG Long range Daleký dosah/dolet, s dalekým dosahem/doletem
LS The last message sent by me was … or Last message was … (to be used in AFS as a procedure signal) Poslední mnou vyslaná zpráva byla … nebo poslední zpráva byla ... (používá se v AFS jako procedurální signál)
LTD Limited Omezený
LTP Landing treshold point Bod prahu dráhy pro přistání
LTT Landline teletypewriter Dálnopis (po vedení)
LV Light and variable (relating to wind) Slabý a proměnlivý (o větru)
LVE Leave or leaving Opustit nebo opuštění
LVL Level Hladina, úroveň
LVP Low visibility procedures postupy za nízké dohlednosti
LYR Layer or layered Vrstva nebo rozvrstvený, vrstevnatý
...L Left (preceded by runway designation number to identify a parallel runway) Levá (poznávací číslo RWY před znakem slouží k identifikaci paralelní RWY)
Created by: VencaDanek
Popular Aviation sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards