Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Deel 5

Nieuwe bezems vegen schoon

TermDefinition
de bezem werktuig met een lange steel om de vloer te vegen
de container heel grote open kist voor afval
de doek textiel
de robot machine die automatisch nuttige dingen kan doen
de rotzooi allerlei dingen zonder orde bij elkaar
de stoep stenen trapje op straat bij een hoge huisdeur
de troep rommelige of vieze boel
het afval wat als rest over is en weggegooid wordt
het huishouden groep personen die samenwonen
afruimen wat erop staat wegnemen
bewaren houden voor later
emailen iemand email schrijven en versturen
leveren zorgen dat (goederen) op een bepaalde plaats komen
omdraaien in de tegenovergestelde richting bewegen of in een ander positie plaatsen
ophalen (iets of iemand) van een bepaalde plaats meenemen
opruimen dingen neerleggen op de plek waar ze horen en daardoor orde scheppen
schoonmaken (iets) ontdoen van vuil en ongerechtigheden
snappen begrijpen
stinken vies ruiken
stofzuigen (iets) schoonmaken met een stofzuiger
vegen schoonmaken door met een bezem of borstel ergens langs te strijken
flauw niet leuk
ingewikkeld als iets moeilijk is
lui met weinig zin om iets te doen
smerig als iets of iemand erg vuil of vies is
tegenwoordig nu bestaand, van deze tijd
vaag niet duidelijk
de tafel dekken de borden en zo op de tafel zetten
het huishouden doen het werk in huis doen
in de loop van voortgang in de tijd, duur
voor zover ik weet tot het gedoelde punt dat ik weet
levendig druk, vrolijk en vol afwisseling
beleefd met goede manieren
de aarde onze planeet
de belangstelling het hebben van aandacht voor iets of iemand
de emmer vat met een hengsel waar je water of andere dingen makkelijk in kunt dragen
de energie (natuurkunde) vermogen om arbeid te verrichten
de machine uit tal van onderdelen geconstrueerd werktuig dat arbeid verricht
de magnetron oven voor het snel verhitten van voedsel door elektromagnetische golven
de microgolfoven magnetron
de wc pot waarop je kunt zitten om te poepen en te plassen, en met een waterbak om door te spoelen
het apparaat kleine machine die iets nuttigs kan doen
het deksel iets waarmee je iets afsluit
het formuis kooktoestel met een oven
het gas elke stof in luchtvormige toestand
het milieu natuurlijke omgeving waarin we leven
het toestel werktuig dat uit meer dan één onderdeel bestaat
het verbruik het verbruiken
dienen voor/om bedoeld zijn (voor)
toepassen in de praktijk brengen
verbruiken opmaken door te gebruiken
blijkbaar zoals iets je duidelijk wordt
dringend wat meteen moet gebeuren
eigenaardig anders dan normaal
eletrisch met behulp van elektriciteit
gerust weer rustig omdat je niet bang meer hoeft te zijn
gunstig als iets voordelig voor je is
hoofdzakelijk voor het grootste deel
verstandig met verstand
met opzet wat je wilt bereiken
de vooraad hoeveelheid van iets om te verkopen op om zelf te gebruiken
de vaatwasmachine machine die de afwas doet
de regel gebruik dat ontstaan is uit een afspraak of een gewoonte
de schoonmaak keer dat een huis wordt schoongemaakt
het ondergoed kleding die je direct op je lichaam draagt, meestal onder andere kleren
het strijkijzer elektrisch apparaat dat met het verhitte ondervlak over textiel wordt bewogen om dat glad te maken
aankunnen even sterk of sterker zijn dan (iemand anders)
dweilen reinigen met een dweil
de dweil doek, lap om vloeren met vocht schoon te maken
lijden pijn en ellende hebben
maaien afsnijden met een machine
ontroeren emoties veroorzaken met iets moois of iets zieligs
opvoeden (kinderen) voeden, verzorgen en normen bijbrengen
strijken (kleren) gladmaken met een strijkbout
verlaten weggaan van iets of iemand
ondertussen terwijl de tijd verder gaat en er ook andere dingen gebeuren
opzettelijk met een bepaalde bedoeling
tegelijk op hetzelfde moment of in dezelfde periode
degene de persoon
de was doen kleding wassen
het hebben over praten over
Created by: yellowrose2011