Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ICAO H

zkratky

QuestionAnswerAnswer
H24 Continuous day and night service Nepřetržitá denní a noční služba
HA Holding/racetrack to an altitude Vyčkávání/racetrack do nadmořské výšky
HAPI Helicopter approach path indicator Světelná soustava indikace sestupové roviny pro vrtulníky
HBN Hazard beacon Výstražný maják
HDF High frequency direction-finding station Zaměřovací stanice pracující na krátkých vlnách
HDG Heading Kurz, záhlaví
HEL Helicopter Vrtulník
HEMS Helicopter Emergency Medical Service Vrtulníková letecká záchranná služba
HF Holding/racetrack to a fix Vyčkávání/racetrack do fixu
HF High frequency (3 000 to 30 000 kHz) Krátké vlny (3 000 až 30 000 kHz)
HGT Height or height above Výška nebo výška nad
HJ Sunrise to sunset Od východu do západu slunce
HLDG Holding Vyčkávání
HM Holding/racetrack to a manual termination Vyčkávání/racetrack do manuálního ukončení
HN Sunset to sunrise Od západu do východu slunce
HO Service available to meet operational requirements Služba je k dispozici podle potřeb provozu
HOL Holiday Den pracovního klidu
HOSP Hospital aircraft Sanitní letadlo
HPA Hectopascal Hektopascal
HR Hours Hodina, hodiny
HS Service available during hours of scheduled operations Služba je k dispozici v době pravidelných letů
HUD Head-up display Průhledový zobrazovač
HUM Human resources Lidské zdroje
HURCN Hurricane Hurikán
HVDF High and very high frequency direction-finding stations (at the same location) Zaměřovací stanice pracující na krátkých a velmi krátkých vlnách (ve stejné poloze)
HVY Heavy Těžký
HVY Heavy (used to indicate the intensity of weather phenomena, e.g. HVY RA = heavy rain) Silný (používá se k indikaci intenzity jevů počasí, např. HVY RA = silný déšť)
HX No specific working hours Doba činnosti není specifikována
HYR Higher Vyšší
HZ Haze Zákal
HZ Hertz (cycle per second) Hertz (cykly za sekundu)
H High pressure area or the centre of high pressure Oblast vysokého tlaku, tlaková výše nebo střed oblasti vysokého tlaku
Created by: VencaDanek