Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

PCOM #06

PCOM Herbs 2 - Latin

PIN YINLATIN
Ma Huang Ephedra Herba
Gui Zhi Cinnamomi Ramulus
Zi Su Ye Perillae Folium
Jing Jie Schizonepetae Herba
Fang Feng Saposhnikoviae Radix
Qiang Huo Notopterygii Rhizoma seu Radix
Gao Ben Ligustici Rhizoma
Bai Zhi Angelicae dahuricae Radix
Xi Xin Asari Herba
Sheng Jiang Zingiberis Rhizoma recens
Cong Bai Allii fistulosi Bulbus
Cang Er Zi Xanthii Fructus
Xin Yi Magnoliae Flos
Bo He Menthae haplocalycis Herba
Niu Bang Zi Arctii Fructus
Chan Tui Cicadae Periostracum
Sang Ye Mori Folium
Ju Hua Chrysanthemi Flos
Man Jing Zi Viticis Fructus
Dan Dou Chi Sojae Semen preparatum
Fu Ping Spirodelae Herba
Ge Gen Puerariae Radix
Chai Hu Bupleuri Radix
Sheng Ma Cimicifugae Rhizoma
Shi Gao Gypsum fibrosum
Zhi Mu Anemarrhenae Rhizoma
Zhi Zi Gardeniae Fructus
Dan Zhu Ye Lophatheri Herba
Xi Gua Citrulli Fructus
Xia Ku Cao Prunellae Spica
Lian Zi Xin Nelumbinis Plumula
Lu Gen Phragmitis Rhizoma
Tian Hua Fen Trichosanthis Radix
Jue Ming Zi Cassiae Semen
Shui Niu Jiao Bubali Cornu
Xi Jiao Rhinocerotis Cornu
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae Glutinosae
Xuan Shen Scrophulariae Radix
Mu Dan Pi Moutan Cortex
Zi Cao Arnebiae/Lithospermi Radix
Huang Qin Radix Scutellariae Baicalensis
Huang Lian Rhizoma Coptidis
Huang Bai Cortex Phellondendri
Long Dan Cao Gentianea Radix
Ku Shen Sophorae flavescentis Radix
Qin Pi Fraxinin Cortex
Jin Yin Hua Lonicerae Flos
Ren Dong Teng Lonicerae Caulis
Lian Qiao Forsythiae Fructus
Da Qing Ye Isatidis Folium
Bei Ban Lan Gen Isatidis Radix
Nan Ban Lan Gen Baphicacanthis cusiae Rhizoma et Radix
Qing Dai Indigo naturalis
Pu Gong Ying Taraxaci Herba
Zi Hua Di Ding Violae Herba
Si Gua Luo Fasciculus Vascularis Luffae
Bai Jiang Cao Patriniae Herba
Yu Xing Cao Houttuyniae Herba
Chuan Xin Lian Andrographitis Herba
Bai Hua She She Cao Hedyotis diffusae Herba
Bai Tou Weng Pulsatillae Radix
Ma Chi Xian Portulacae Herba
He Ye Nelumbinis Folium
Lu Dou Phaseoli radiati Semen
Bai Xian Pi Dictamni Cortex
Tu Fu Ling Smilacis glabrae Rhizoma
She Gan Belamcandae Rhizoma
Qing Hao Artemisiae annuae Herba
Di Gu Pi Lycii Cortex
Bai Wei Cynanchi atrati Radix
Yin Chai Hu Stellariae Radix
Da Huang Rhei Radix et Rhizoma
Mang Xiao Natrii Sulfas
Fan Xie Ye Sennae Folium
Lu Hui Aloe
Huo Ma Ren Cannabis Semen
Yu Li Ren Pruni Semen
Feng Mi mel
Qian Niu Zi Pharbitidis Semen
Gan Sui Kansui Radix
Ba Dou Crotonis Fructus
Fu Ling Poria
Chi Fu Ling Poria Rubra
Fu Ling Pi Poriae Cutis
Fu Shen Poriae Sclerotium Pararadicis
Zhu Ling Polyporus
Ze Xie Alismatis Rhizoma
Yi Yi Ren Coicis Semen
Che Qian Zi Plantaginis Semen
Hua Shi Talcum
Mu Tong Akebiae Caulis
Deng Xin Cao Junci Medulla
Qu Mai Dianthi Herba
Bian Xu Polygoni avicularis Herba
Di Fu Zi Kochiae Fructus
Dong Gua Ren Benincasae Semen
Bei Xie Dioscoreae hypoglaucae Rhizoma
Hai Jin Sha Lygodii Spora
Yin Chen Hao Artemisiae scopariae Herba
Han Fang Ji Stephaniae tetrandrae Radix
Sheng Jiang Pi Zingiberis Rhizomatis Cortex
Du Huo Angelicae pubescentis Radix
Wei Ling Xian Clematidis Radix
Hai Tong Pi Erythrinae Cortex
Mu Gua Chaenomelis Fructus
Can Sha Bombycis Faeces
Sang Ji Sheng Taxilla Herba
Wu Jia Pi Eleutherococci gracilistyli Cortex
Qin Jiao Gentianae macrophyllae Radix
Sang Zhi Mori Ramulus
Xi Xian Cao Siegesbeckiae Herba
Qi She / Bai Hua She Agkistrodon / Bungarus
Qian Hu Peucedani Radix
Chuan Bei Mu Fritillaria cirrhosae Bulbus
Zhe Bei Mu Fritillariae thunbergii Bulbus
Gua Lou Trichosanthis Fructus
Gua Lou Pi Trichosanthis Pericarpium
Gua Lou Ren Trichosanthis Semen
Zhu Ru Bambusae Caulis in taeniam
Kun Bu Eckloniae Thallus
Hai Zao Sargassum
Zhi Ban Xia Pinelliae Rhizoma preparatum
Tian Nan Xing Arisaematis Rhizoma preparatum
Bai Jie Zi Sinapis Semen
Jie Geng Platycodi Radix
Xuan Fu Hua Inulae Flos
Bai Qian Cynanchi stauntonii Rhizoma
Xing Ren Armeniacae Semen
Zi Wan Asteris Radix
Kuan Dong Hua Farfarae Flos
Zi Su Zi (Su Zi) Perillae Fructus
Pi Pa Ye Eriobotryae Folium
Bai Bu Stemonae Radix
Sang Bai Pi Mori Cortex
Cang Zhu Atractylodis Rhizoma
Hou Po Magnoliae officinalis Cortex
Guang Huo Xiang Pogostemonis Herba
Tu Huo Xiang Agastaches Herba
Sha Ren Amomi Fructus
Bai Dou Kou Amomi Fructus rotundus
Cao Dou Kou Alpiniae katsumadai Semen
Cao Guo Tsaoko Fructus
Shan Zha Crataegi Fructus
Shen Qu Massa medicata fermentata
Mai Ya Hordei Fructus germinatus
Gu Ya / Su Ya Setariae Fructus germinatus
Gu Ya / Dao Ya Oryzae Fructus germinatus
Lai Fu Zi Raphani Semen
Ji Nei Jin Gigeriae galli Endothelium corneum
Created by: kellyjelly