Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ICAO G

zkratky

QuestionAnswer
G… Odchylky od převažující rychlosti větru (nárazy) (v METAR/SPECI a TAF následovány hodnotami) Variations from the mean wind speed (gusts) (followed by figures in METAR/SPECI and TAF)
GA Pokračujte ve vysílání (používá se v AFS jako procedurální signál) Go ahead, resume sending (to be used in AFS as a procedure signal)
G/A Země-vzduch Ground-to-air
G/A/G Země-vzduch a vzduch-země Ground-to-air and air-to-ground
GAGAN GPS a Geostacionární rozšířená navigace na oběžné dráze Země GPS and Geostationary Earth Orbit augmented navigation
GAIN Nárůst vzdušné rychlosti nebo čelní složky větru Airspeed or headwind gain
GAMET Oblastní předpověď pro lety v nízkých hladinách Area forecast for low-level flights
GARP Vztažný bod azimutu GBAS GBAS azimuth reference point
GAT Let prováděný v souladu s pravidly a postupy ICAO General air traffic
GBAS Systém s pozemním rozšířením [dži:bæs]** Ground-based augmentation system (to be pronounced „GEE-BAS“)
GCA Systém řízení přiblížení ze země nebo přiblížení řízené ze země Ground controlled approach system or ground controlled approach
GEN Všeobecný, všeobecně General
GEO Zeměpisný nebo pravý, zeměpisný Geographic or true
GES Pozemní pozemská stanice Ground earth station
GLD Kluzák Glider
GLONASS Globální navigační družicový systém na oběžné dráze [gləunæs]** Global orbiting navigation satellite system (to be pronounced „GLO-NAS“)
GLS Systém pro přistání GBAS GBAS landing system
GMC Letištní mapa pro pojíždění (následuje jméno/název) Ground movement chart (followed by name/title)
GND Země Ground
GNDCK Pozemní ověření Ground check
GNSS Globální navigační družicový systém Global navigation satellite system
GP Sestupový maják ILS, sestupová rovina Glide path
GPA Úhel sestupové dráhy Glide path angle
GPIP Průsečík sestupové dráhy s přistávací dráhou Glide path intercept point
GPS Globální navigační systém Global positioning system
GPWS Systém signalizace blízkosti země Ground proximity warning system
GR Kroupy Hail
GRAS Systém s pozemním oblastním rozšířením [dži:ræs]** Ground-based regional augmentation system (to be pronounced „GEE-RAS“)
GRASS Travnatá přistávací plocha Grass landing area
GRIB Zpracovaná meteorologická data ve tvaru hodnot v uzlových bodech vyjádřená v binárním tvaru (meteorologický kód) Processed meteorological data in the form of grid point values expressed in binary form (meteorological code)
GRVL Štěrk Gravel
GS Traťová rychlost Ground speed
GS Malé kroupy a/nebo sněhové nebo námrazové krupky Small hail and/or snow pellets
GUND Zvlnění geoidu Geoid undulation
G Zelený Green
Created by: VencaDanek