Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ICAO E

zkratky

QuestionAnswer
EAT Předpokládaný čas přiblížení Expected approach time
EANPG Evropská plánovací skupina pro leteckou navigaci European air navigation planning group
EATMS Evropský systém uspořádání letového provozu European air traffic management system
EB Východním směrem Eastbound
ECAC Evropská konference pro civilní letectví European civil aviation conference
EDA Oblast s rozdílnou výškou nad mořem Elevation differential area
EEE Chyba (používá se v AFS jako procedurální signál) Error (to be used in AFS as a procedure signal)
EET Předpokládaná doba letu Estimated elapsed time
EFC Očekávejte další povolení Expect further clearance
EFIS Systém elektronických letových přístrojů [i:fis]** Electronic flight instrument system (to be pronounced „EE-FIS”)
EGNOS Služba evropského překryvného segmentu globální navigace [egnos]** European geostationary navigation overlay service (to be pronounced „EGG-NOS“)
EHF Milimetrové vlny (30 000 MHz až 300 000 MHz) Extremely high frequency (30 000 to 300 000 MHz)
ELBA Palubní nouzový maják polohy Emergency location beacon - aircraft
ELEV Výška nad mořem Elevation
ELR Obzvlášť velký dosah Extra long range
ELT Polohový maják nehody Emergency locator transmitter
EM Vysílání, emise Emission
EMBD Prorůstající vrstvou (k indikaci cumulonimbu prorůstajícího vrstevnatou oblačností) Embedded in a layer (to indicate cumulonimbus embedded in layers of other clouds)
EMERG Nouze Emergency
END Konec RWY (vztaženo k RVR) Stop-end (related to RVR)
ENE Východoseverovýchod East-north-east
ENG Motor, pohonná jednotka Engine
ENR Tratě, traťový En route
ENRC Traťová mapa (následuje jméno/název) Enroute chart (followed by name/title)
EOBT Předpokládaný čas zahájení pojíždění Estimated off-block time
EQPT Vybavení, zařízení Equipment
ER * Zde … nebo s tímto Here … or herewith
ESE Východojihovýchod East-south-east
EST Předpokládat nebo předpokládaný nebo předpoklad (označení druhu zprávy) Estimate or estimated or estimate (message type designator)
ETA Předpokládaný čas příletu nebo předpokládaný přílet Estimated time of arrival or estimating arrival
ETD Předpokládaný čas odletu nebo předpokládaný odlet Estimated time of departure or estimating departure
ETO Předpokládaný čas přeletu význačného bodu Estimated time over significant point
EUR RODEX Evropský regionální systém výměny dat OPMET European regional OPMET data exchange
EV Každý Every
EVS Systém pro zlepšení viditelnosti Enhanced vision system
EXC Kromě Except
EXER Cvičení nebo cvičící nebo cvičit Exercises or exercising or to exercise
EXP Očekávat nebo očekávaný nebo očekávající Expect or expected or expecting
EXTD Rozšiřuje se, rozšířit nebo rozšiřující se Extend or extending
E Východ nebo východní zeměpisná délka East or eastern longitude
Created by: VencaDanek