Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ICAO D

zkratky

QuestionAnswer
D Nebezpečný prostor (následováno označením prostoru) Danger area (followed by identification)
DA Nadmořská výška rozhodnutí Decision Altitude
D-ATIS Automatická informační služba v koncové řízené oblasti datovým spojem [di:eitis]** Data link automatic terminal information service (to be pronounced „DEE-ATIS“)
DCD Dvoukanálový duplex Double channel duplex
DCKG Zavádění letadla na stání Docking
DCP Výchozí bod přeletu Datum crossing point
DCPC Přímé spojení řídící-pilot Direct controller-pilot communications
DCS Dvoukanálový simplex Double channel simplex
DCT Přímo (ve vztahu k letovým povolením a druhu přiblížení) Direct (in relation to flight plan clearances and type of approach)
DE Od (používá se před volací značkou volající stanice) (používá se v AFS jako procedurální signál) From (used to precede the call sign of the calling station) (to be used in AFS as a procedure signal)
DEC Prosinec December
DEG Stupně Degrees
DEP Odletět nebo odlet Depart or departure
DEP Odlet (označení druhu zprávy) Departure (message type designator)
DEPO Nános Deposition
DER Odletový konec dráhy Departure end of the runway
DES Klesejte nebo klesám do Descend to or descending to
DEST Místo určení Destination
DETRESFA Údobí tísně Distress phase
DEV Odchylka, výchylka nebo odchýlení Deviation or deviating
DF Zaměřování Direction finding
DFDR Digitální zapisovač letových údajů Digital flight data recorder
DFTI Ukazatel vzdálenosti od bodu dotyku Distance from touchdown indicator
DH Výška rozhodnutí Decision height
DIF Rozptýlené světlo Diffuse
DIST Vzdálenost Distance
DIV Směřovat, odklonit nebo směřování Divert or diverting
DLA Zdržení nebo zdrženo Delay or delayed
DLA Zdržení (označení druhu zprávy) Delay (message type designator)
DLIC Schopnost zahájení přenosu datovým spojem Data link initiation capability
DLS Služba přenosu datovým spojem Data link service
DLY Denně, denní Daily
DME Měřič vzdálenosti Distance measuring equipment
DNG Nebezpečí nebo nebezpečný Danger or dangerous
DOM Domácí, tuzemský Domestic
DP Teplota rosného bodu Dew point temperature
DPT Hloubka (výška vrstvy) Depth
DR Navigace výpočtem Dead reckoning
DR… Nízko zvířený (následuje DU = prach, SA = písek, SN = sníh) Low drifting (followed by DU = dust, SA = sand or SN = snow)
DRG Během, po dobu During
DS Prachová vichřice Duststorm
DSB Vysílání se dvěma postranními pásy Double sideband
DTAM Klesejte do a udržujte Descend to and maintain
DTG Skupina datum/čas Date-time group
DTHR Posunutý práh dráhy Displaced runway threshold
DTRT Zhoršuje se nebo zhoršující se Deteriorate or deteriorating
DTW Dvojitý tandemový podvozek Dual tandem wheels
DU Prach Dust
DUC Hustý výškový oblak Dense upper cloud
DUPE Opakovaná zpráva (používá se v AFS jako procedurální signál) This is a duplicate message (to be used in AFS as a procedure signal)
DUR Trvání Duration
D-VOLMET Datový spoj VOLMET Data link VOLMET
DVOR Dopplerův VOR Doppler VOR
DW Dvoukolový podvozek Dual wheels
DZ Mrholení Drizzle
D Sestupná (tendence RVR v průběhu posledních 10 minut) Downward (tendency in RVR during previous 10 minutes)
Created by: VencaDanek
Popular Aviation sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards