Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Xarxes

Termes relacionats amb xarxes

QuestionAnswer
Xarxa Conjunt de dispositius que es connecten per compartir recursos i informació
PAN Xarxa d'àrea personal. Només té un abast de pocs metres
LAN Xarxa d'àrea local. Té com extensió un edifici.
CAN Xarxa d'àrea de campus. Té com extensió diversos edificis d'un campus
MAN Xarxa d'àrea metropolitana. Té com extensió una ciutat
WAN Xarxa d'àrea extensa. Té com extensió diversos països o tot el món.
Internet Xarxa mundial d'ordinadors. És pública
Intranet Xarxa privada que funciona dins d'una empresa o institució
Extranet Xarxa privada virtual que resulta de la connexió de 2 o més intranets mitjançant Internet
Xarxes cablejades Usen cables per connectar els equips.
Xarxes sense fils Usen ones enlloc de cables per connectar els equips
Xarxes elèctriques Usen la xarxa elèctrica per transmetre la informació.
Parell trenat Medi més usat actualment. Consisteix en quatre parells que estan trenats per evitar interferències.
Connector RJ5 Connector de parell trenat
Atenuació Problema de pèrdua de senyal quan el senyal es transmeteix pel cable.
Cable coaxial Medi que consisteix en un nucli de coure rodejat d'una capa aïllant i una malla metàl·lica per evitar interferències elèctriques
Fibra òptica Medi més car i més ràpid. Es transmeten impulsos de llum.
Connector BNC Usat pel cable coaxial
Connector ST i SC Usat per la fibra òptica
WIFI Es transmet mitjançant ones de ràdio. Estàndard 802.11
Bluetooth Es transmet mitjançant ones de ràdio. Estàndard 802.15
PLC Usa les línies de la xarxa elèctrica per transmetre informació.
Topologia de bus Tots els equips estan connectats a un cable. És la més barata d'usar. Si falla el cable, falla la xarxa. La informació pot ser vista per tots els equips
Topologia en anell La informació passa d'ordinador a ordinador. Si falla un equip, falla tota la xarxa
Topologia d'estrella Té un node central al que es connecten tots els equips. És la més usada i només falla si falla el dispositiu central.
MAC Identificador únic en el món. Format per un número hexadecimal
Hub Rep informació per un port i la transmet per tots els demés
Switch Rep la informació per un port i la transmet al destinatari a partir de l'adreça MAC
Router Uneix dues xarxes entre si.
Pont Permet dividir una xarxa en segments o juntar dos xarxes que usen el mateix protocol de comunicació.
Punt d'accés Pont que permet connectar una xarxa sense fil amb una xarxa cablejada
Repetidor Permet estendre la xarxa repetint i amplificant el senyal. Soluciona el problema de l'atenuació
Pasarel·la Uneix dues xarxes amb tecnologies diferents
Adreces IP Formades per 4 grups de números que van del 0 al 255.
Màscara de subxarxa Indica la part de la IP que identifica la xarxa a la que pertany i la part que indica quin dispositiu és dins de la xarxa
Adreça IP pública Pot connectar-se a Internet. Ha de ser única
Adreça IP privada S'usa en les intranets i han de ser úniques només en eixa xarxa. No es poden connectar a Internet
Adreça classe A Màscara de subxarxa: 255.0.0.0
Adreça classe B Màscara de subxarxa: 255.255.0.0
Adreça classe C Màscara de subxarxa: 255.255.255.0
10.x.x.x on x és qualsevol número entre 0 i 255 Adreces privades de classe A
172.16.x.x - 172.31.x.x on x és qualsevol número entre 0 i 255 Adreces privades de classe B
192.168.x.x on x és qualsevol número entre 0 i 255 Adreces privades de classe C
127.0.0.1 Adreça que s'usa quan es vol enviar informació al propi ordinador
255.255.255.255 Adreça que s'usa quan es vol enviar informació a tots els equips de la mateixa xarxa.
Xarxa igualitària Tots els ordinadors poden compartir recursos. Tots els ordinadors de la xarxa han d'estar en el mateix grup de treball
Xarxa client-servidor Només el servidor pot compartir recursos. Els altres ordinadors (clients) accedeixen als recursos del servidor. Han de pertànyer al mateix domini.
Servidor DHCP Servidor que envia els paràmetres de la xarxa, per exemple la IP, als equips a partir de la seua MAC.
Servidor DNS Tradueix el nom de domini a la seua IP.
Servidor proxy Equip connectat a Internet que proporciona Internet a altres equips de la seua xarxa que no tenen connexió a Internet.
Ping Comanda que permet esbrinar si un ordinador està funcionant o no.
Traceroute Determina la ruta (camí) que segueixen el paquet de l'ordinador d'origen a la seua destinació.
Created by: anapalasi