Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

off line vocabulary

letter

QuestionAnswer
novelist romancı
information bilgi\bilgi edinme
businessman iş adamı
entertainment eğlence
directions kullanma talimatı
age yaş
still hareketsiz
alone yalnız
interwiew görüşme
to hope umut etmek
to hate nefret etmek
unusual alışılmadık
different farklı
bring getirmek
interesting ilgi çekici
rule hükmetmek
during süresince
painting resim
statue heykel
to forget unutmak
neighborhood mahalle
far uzak
view incelemek
really gerçekten
attic çatı katı
capital sermaye
above üzerinde
to keep saklamak
competition rekabet
twins ikizler
recipe yemek tarifi
leaf yaprak
add eklemek
cover kaplamak
author yazar
subject konu
scenery manzara
forest orman
resort tatil yeri
relaxion gevşeme
downside dez avantaj
rough kaba
arrive ulaşmak
immediately acilen
second-hand başkasından öğrenilmiş
return geri dönmek
crowded kalabalık
allow izin vermek
journey seyahaat
perfect mükemmel
island ada
fresh taze
exciting heyecan verici
look forward to iple çekmek
souvenir hatıra
tiring yorucu
care önemsemek
accident kaza
cross karşıya geçmek
awful berbat
run away kaçmak
describe tanımlamak
steal hırsızlık yapmak
bring getirmek
until değin
melt eritmek
fur kürk
pleasant hoş,güzel
wooden ahşap
serve hizmet etmek
handmade el yapımı
make of anlamak
guest misafir
experience deneyim
stage aşama
important önemli
reach erişmek
support desteklemek
feed beslemek,beslenmek
guest misafir
experience deneyim
stage aşama
important önemli
reach erişmek
support desteklemek
throw atmak
jump atlama k
imitate taklit etmek
familiar aşina,tanıdık
combine birleşmek,birleştirmek
hold (ağırlık)taşımak,(elinde bir şeyi)tutmak
direction yön,istikamet
express ifade etmek
memorize ezberlemek
deaf sağır
lose kaybetmek
hearing duyma
interested ilgili,alakalı
explain açıklamak
touch dokunmak
experience deneyim
seriously cidden
lucky şanslı
private kişisel
cost mal olmak,maliyet
include içermek
local yerel
spend harcamak
currency döviz
symbol simge
designer tasarımcı
attract cezbetmek
contain içermek
region bölge
time zaman
find bulmak
pay ücret
take almak,götürmek
rest dinlenmek
impossible imkansız
away uzak,azağa
career kariyer
record kaydetmek,kayıt
age yaş
suffer acı çekmek
divorce boşanmak
tour gezmek,gezinti
album albüm
do well becermek
move hareket etmek
work
date randevuya çıkmak,tarih
couple çift,eşleştirmek
royal asil
owner sahip
try denemek
save biriktirmek
life hayat
die ölmek
located tespit edilmiş
to protect korumak
to prevent engellemek
to get around gezinmek
distance mesafe
to receive teslim almak
qualified nitelikli
applicant aday
personality kişilik,şahsiyet
flexible esnek
current güncel
experienced tecrübe
variety çeşit,çeşitlilik
to maintain bakım yapmak
to supply tedarik etmek
right doğru,haklı
to apply müracaat etmek
permit izin vermek,izin
restriction sınırlama
harmful zararlı
to consider dikkate almak
to celebrate kutlamak
change değiştirmek
respect saygı
to take part katılmak
to reduce azaltmak
tradition gelenek
to float batmadan yüzmek
to move hareket etmek
to grow büyümek
a desert terk etmek,çöl
to collect biriktirmek
full dolu
various çeşitli
pastime meşgale,uğraş
participation katılımi,iştirak
compete in a boat race/horse race/final at,bot yarışı,final oynamak
inquiry sorgu,anket
capacity kapasite
recreation tenefüs,ara,boş zaman etkinliği
valuables değerli ,kıymetli
to book ayırtmak
appropriate el koymak,uygun,münasip
tame evcil,evcilleştirmek
determine belirlemek,kararlaştırmak
date back to geçmişe dayanmak
despite rağmen,kin
lead up to sözü belli bir noktaya getirmek
attack saldırmak
result in neticelenmek
adaptation adaptasyon
contemporary modern
compete in boat race and horse race,a finaly
hold ağırlık kaldırmak(elle)
cover kaplamak
departure ayrılış, ayrılma
staff kadro,personel
a delay rötar,gecikmek
tasty lezzetli
available mevcut,müüsait,uygun
source kaynak,köken
to carrry taşımak
passenger yolcu
to divide bölmek.ayırmak
request rica etmek.talep etmek
to signal işaret
urban kentsel
engine motor
like hoşlanmak
to pay attenttion dikkat etmek
to skip (bir konudan diğerine)atamak
to satisfy tatmin etmek
among arasına,arasında
to admit kabul etmek
taste tatmak,tat
poison zehirlemek,zehir
in fact doğrusu
properly doğru dürüst,hakkıyla
still durgun,hareketsiz
raw çiğ
get stuck çıkmaza girmek,içinden çıkamamak
chew çiğnemek
swallow yutkunmak
low alçak,az,düşük
treat davranmak
table manners sofra adabı
avoid kaçınmak,sakınmak
host ağırlamak,ev sahibi
origin köken
adopt benimsemek
not mind
produce imal etmek,üretmek
waste boşa harcamak,israf etmek
stressed vurgulanan
goods mal,mülk
pack paketlemek
attention dikkat,ilgi,ilgilenme
teenager delikanlı(13-19)
responce cevsp vermek,yanıtlamak
several bir kaç
regural düzeni
irregular düzensiz
Created by: 100000731013332