Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Fototechnik 06.2008

Fototechnik - Czerwiec 2008

QuestionAnswer
1. Zoom oznacza obiektyw (A) stałoogniskwy (B) o stałej ostrości (C) jednoogniskowy (D) zmiennoogniskowy (D) zmiennoogniskowy
2. Jak nazywa sie zniekształcenie obrazu przedstawione na rysunku? (A) dystorsja (B) astygmatyzm (C) aberracja sferyczna (D) aberracja komatyczna (A) dystorsja
3. Któe z wymienionych oznaczeń literowych dotyczy dotyczy światłoczułości materiału fotograficznego? (A) EV (B) ISO (C) UV (D) CF (B) ISO
4. Pomiaru światła odbitego od fot. przedmiotu w TTL dokonuje się (A) światłomierzem zewnętrznym (B) przez pryzmat światłomierzem zewnętrznym (C) przez wizjer światłomierzem wbudowanym w aparat (D) przez obiektyw światłomierzem wbudowanym w aparat (D) przez obiektyw światłomierzem wbudowanym w aparat fotograficzny
5. Pomiar światła w aparacie fotograficznym dokonywany w środkowej części kadru lub z wybranego jego niewielkiego obszaru kadru to pomiar (A) punktowy (B) integralny (C) matrycowy (D) centralnie ważony (A) punktowy
6. Przy wykonywaniu zdjęć krajobrazowych ustalono parametry ekspozycji: liczba przysłony 8 i czas naświetlania 1
60 s. Jakie parametry ekspozycji należy zastosować przy nie zmienionych warunkach oświetlenia, aby uzyskać większą głębię ostrości obrazu? (A) f/5,6 i 1/125 s (B) f/8 i 1/30 s (C) f/16 i 1/15 s (D) f/22 i 1/60 s (C) f/16 i 1/15 s
7. Światło pada na fotografowany przedmiot w przybliżeniu zgodnie z kierunkiem osi potycznej obiektywu. Jaki kierunek ma takie oświetlenie przedmiotu? (A) górny (B) dolny (C) przedni (D) boczny (C) przedni
8. Wskaż technikę otrzymywania obrazów fotograficznych na posrebrzanej miedzianej płytce w jednym niepowtarzalnym egzemplarzu? (A) Kalotypia (B) Talbotypia (C) Cyjanotypia (D) Dagerotypia (D) Dagerotypia
9. Wykonywanie zdjęć w promieniowanu podczerwonym (IR) wymaga stosowania filtra który (A) pochłania prom. IR (B) przepuszcza prom. UV (C) pochłania prom. widzialne i przepuszcza prom. IR (D) przepuszcza prom. IR widzialne i zatrzymuje prom. UV# (C) pochłania promieniowaie widzialne i przepuszcza promieniowanie podczerwone IR
10. W której metodzie do rejestrowania obrazów jest wykorzystywane zjawisko interferencji wiązki światła laserowego? (A) W izohelii (B) W holografii (C) W kserografii (D) W solaryzacji (B) W holografii
11. Umieszczone na obiektywie oznaczenia informują (rys. 7.8 - 23.3 mm 1:2.8) (A) o zakresie długości ogniskowej i jasności obiektywu (B) o odl. hiperfokalnej i jasności obiektywu (C) o odl. przedmiotowej i licz. przysłony (D) o odl. obrazowej (A) o zakresie długości ogniskowej i jasności obiektywu
12. Który aparat fotograficzny posiada ławę optyczną? (A) Miniaturowy (B) Kompaktowy (C) Małoobrazkowy (D) Wielkoformatowy (D) Wielkoformatowy
13. Którym symbolem oznaczono w aparacie fotograficznym program tematyczny umożliwiający uzyskiwanie obrazów z dużą głębią ostrości? (rysunki) (A) biegnący ludek (B) góra (C) sylwetka człowieka od klatki piersiowej w górę (D) kwiatek (B) góra
14. Jak oznaczany jest tryb fotografowania z preselekcją przysłony? (A) M (B) P (C) Av (D) Tv (C) Av
15. Softbox, to urządzenie wykorzystywane w pracach fotograficznych do (A) odbijania światła (B) załamywania światła (C) skupiania światła (D) rozpraszania światła (D) rozpraszania światła
16. Urządzenie służące do zapisywania informacji na dyskach optycznych, to (A) skaner (B) drukarka (C) nagrywarka (D) naświetlarka (C) nagrywarka
17. Compact Flash, Smart Media, Memory Stick, to rodzaje (A) dyskietek (B) kart pamięci (C) kart graficznych (D) kart dźwiękowych (B) kart pamięci
18. Urządzenie, które pozwala na zdalne uruchomienie migawki aparatu fotograficznego to (A) światłomierz (B) samowyzwalacz (C) wężyk spustowy (D) wężyk synchronizacyjny (C) wężyk spustowy
19. Urządzenie do skanowania filmów i naświetlania papieru fotograficznego światłem lasera to (A) printer (B) procesor (C) powiększalnik (D) minilab cyfrowy (D) minilab cyfrowy
20. Określ rodzaj materiału światłoczułego (rysunek)T-MAX 400 FILM Black&White 135-36 (A) Negatywowy czarno-biały małoobrazkowy (B) Pozytywowy czarno-biały średnioformatowy (C) Pozytywowy barwny małoobrazkowy (D) Negatywowy barwny średnioformatowy# (A) Negatywowy czarno-biały małoobrazkowy
21. Określ rodzaj materiału na podstawie rys. warstw w. ochronna / w. czerwonoczuła z komponentem barwnika niebiesko-zielonego / w. zielonoczuła z komponentem barwnika purpurowego / w. niebieskoczuła z komponentem barwnika żółtego / podłoże (A) negatyw (B) pozytywowym barwnym
22. Na rysunku przedstawiono układ warstw, który występuje (rysunek) warstwa ochronna, warstwa emulsji, warstwa polietylenu, papier podłożowy, warstwa polietylenu, warstwa antystatyczna (A) w papierze fotograficznym FB (B) w papierze fotograficznym RC/ (B) w papierze fotograficznym RC/PE
23. Przedstawione urządzenie to nośnik pamięci (rysunek) Pendrive (A) Smart Media (B) Pendrive (C) Secure Digital (D) MultiMedia Card (B) Pendrive
24. W którym etapie procesu obróbki chemicznej materiału negatywowego naświetlone halogenki srebra zostają zredukowane do srebra metalicznego? (A) W etapie utrwalania (B) W etapie wybielania (C) W etapie przerywania (D) W etapie wywoływania (D) W etapie wywoływania
25. W procesie obróbki chemicznej barwnych materiałów odwracalnych występują kolejno etapy: (A) wywołanie czarno-białe, przerywanie, utrwalanie, płukanie (B) wywołanie barwne, wybielanie, utrwalanie, płukanie (C) wywołanie czarno-biale, zadymianie, wyw (C) wywołanie czarno-biale, zadymianie, wywoływanie barwne, wybielanie, utrwalanie, płukanie
26. Termiczna technika drukowania jest wykorzystywana w drukarce (A) igłowej (B) laserowej (C) atramentowej (D) sublimacyjnej (D) sublimacyjnej
27. Proces fotograficzny, w którym następuje zamiana srebra metalicznego w obrazie czarno-białym w barwne związki to (A) tonowanie (B) wybielanie (C) utrwalanie (D) osłabianie (A) tonowanie
28. Obraz, na którym zdecydowanie dominują elementy o jasnych tonach, zostal wykonany w technice (A) izohelii (B) solaryzacji (C) niskiego klucza (D) wysokiego klucza (D) wysokiego klucza
29. Jaki kierunek oświetlenia zastosowano przy wykonywaniu zdjęcia? (rysunek - jabłko, długi cień po prawej stronie) (A) Tylny (B) Górny (C) Boczny (D) Przedni (C) Boczny
30. Który sprzęt należy wykorzystać do przeniesienia informacji z wymiennego nośnika pamięci aparatu cyfrowego do komputera? (A) Printer (B) Procesor (C) Stację dyskietek (D) Czytnik kart pamięci (D) Czytnik kart pamięci
31. Który sprzęt należy wykorzystać do optycznego przeniesienia obrazu negatywowego na światłoczuły papier fotograficzny (A) Kopioramę (B) Projektor filmowy (C) Powiększalnik fotograficzny (D) Stykową kopiarkę fotograficzną (C) Powiększalnik fotograficzny
32. W procesie kopiowania metodą subtraktywną z negatywu barwnego na barwny papier fotograficzny zastosowano korekcję 70 30 00. Uzyskana próbna kopia ma dominantę purpurową. Aby w procesie kopiowania usunąć tę dominantę należy zastosować filtr (A) żółty (C) purpurowy o większej gęstości optycznej niż poprzednio
33. Do pomiaru gęstości optycznej wywołanych zdjęć stosuje się (A) densytometr (B) sensytometr (C) granulometr (D) rezolwometr (A) densytometr
34. Do fotografowania z użyciem lamp studyjnych, należy zastosować materiał negatywowy barwny o temperaturze barwowej (A) 10 000K (B) 5 600K (C) 3 200K (D) 1 600K (B) 5 600K
35. Wykonywanie zdjęć przy słabym oświetleniu wymaga zastosowania materiaów fotograficznych o światłoczułości ISO (A) od 25 do 40 (B) od 50 do 100 (C) od 120 do 200 (D) od 400 do 800 (D) od 400 do 800
36. Na którym z nośników pamięci można zapisać plik o wielkości 3,8 GB? (A) Na dyskietce (B) Na płycie CD-RW (C) Na płycie CD-R (D) Na płycie DVD (D) Na płycie DVD
37. Aby uwydatnić szczegóły faktury fotografowanej powierzchni najkorzystniej zastosować oświetlenie (A) przednie rozproszone (B) dolne rozproszone (C) tylne skierowane (D) boczne skierowane (D) boczne skierowane
38. Którą lampę błyskową należy zastosować przy wykonywaniu zdjęć makrofotograficznych, aby usyzkać równomierne oświetlenie? (rysunki) (A) lampa błyskowa na szynie (B) lampa błyskowa systemowa (C) lampa pierścieniowa (D) lampy światłą błyskowego na s (C) lampa pierścieniowa
39. W którym procesie należy przeprowadzić obróbkę chemiczną filmu, którego opakowanie przedstawiono na ilustracji (rysunek) (A) Negatywowym barwnym (B) Negatywowym czarno-białym (C) Odwracalnym czarno-białym (D) Odwracalnym barwnym. (A) Negatywowym barwnym
40. Proces obróbki chemicznej materiału negatywowego barwnego składa się kolejno z wywoływania: (A) barwnego, wybielania, utrwalania (B) czarno-białego, wybielania utrwalającego (C) czarno-białego, wybielania, utrwalania (D) barwnego, przerywania, utr (A) barwnego, wybielania, utrwalania
41. Kontrola fizykochemicznych parametrów procesów obróbki chemicznej materiałów fotograficznych ma na celu (A) przedłużenie procesu wybielani(A) (B) przyspieszenie czasu wywoływania (C) zwiększenie zużycia roztworów chemicznych (D) zapewnienie stabil (D) zapewnienie stabilności procesu obróbki chemicznej
42. Który parametr sensytometryczny może być sprawdzany przy użyciu stripów kontrolnych? (A) Ziarnistość (B) Ostrość konturowa (C) Przenoszenie modulacji (D) Gęstość optyczna maksymalna (D) Gęstość optyczna maksymalna
43. W którym formacie pliku jest możliwe zapisanie bez interpolacji informacji zarejestrowanych bezpośrednio na matrycy aparatu fotograficznego? (A) RAW (B) TIFF (C) PNG (D) JPEG (A) RAW
44. Obrazy do publikacji w Internecie zapisywane są w formacie (A) CDR (B) JPEG (C) TIFF (D) PSD (B) JPEG
45. Z jaką głębią bitową należy zapisać obraz 16,7 mln barw? (A) 1 bit/piksel (B) 8 bitów/piksel (C) 16 bitów/piksel (D) 24 bity/piksel (D) 24 bity:piksel
46. W jakiej odległośći od oczu osoby pracującej przy komputerze powinien znajdować się ekran monitora? (A) Równej przekątnej ekranu. (B) Mniejszej niż przekątna ekranu. (C) Około dwóch przekątnych ekranu. (D) Większej od trzech przekątnych ekranu (C) Około dwóch przekątnych ekranu.
47. Zużyte roztwory po obróbce chemicznej materiałów fotograficznych należy (A) wylać do kanalizacji (B) przekazać do utylizacji. (C) ponownie wykorzystać. (D) wywieźć na wysypisko odpadów (B) przekazać do utylizacji.
48. Jak zmniejszyć ryzyko wdychania przez fotografa oparów chemicznych podczas pracy w ciemni fotograficznej? (A) Włączyć wentylację wyciągową. (B) Założyć okulary ochronne (C) Założyć ubranie ochronne (D) Otworzyć okno (A) Włączyć wentylację wyciągową.
49. Piktogram umieszczony na opakowaniu substancji chemicznej jest ostrzeżeniem, że ta substancja (rysunek czaska w trójkącie) (A) posiada właściwości wybuchowe (B) posiada właściwości utleniające (C) jest toksyczna (D) jest łatwopalna (C) jest toksyczna
50. W przypadku kontaktu skóry rąk z hydrochinonem w pierwszej kolejnośći należy (A) zmyć skóre dużą ilością wody (B) zapewnić dostęp świeżego powietrza (C) podać dużą ilość wody do picia (D) wezwać pomoc medyczną (A) zmyć skóre dużą ilością wody
Created by: krzysiud