Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Woordenschat 17

Moeilijke woorden

QuestionAnswer
refereren naar verwijzen naar
regressief minder wordend, terugkerend (tot een eerder stadium)
relativeren ergens de betrekkelijkheid van laten zien
relevant belangrijk, ter zake
remedie oplossing, geneesmiddel
rendabel winstgevend
renovatie verbouwing/vernieuwing van een bestaande woning
repercussie onaangenaam gevolg
represaille vergeldingsmaatregel, wraakactie
representatief geschikt om iets / iemand te vertegenwoordigen
repressief onderdrukkend
resistent wat weerstand kan bieden
restrictie beperking
resumeren samenvatten
reviseren nazien/controleren en zo nodig herstellen
rigide strak; zonder soepelheid; streng
saneren iets wat oud en vervallen is, weer opknappen
satirisch kritisch op een geestige, spottende manier
scepsis twijfel
sceptisch kritisch, het vooralsnog niet gelovend
Created by: dirk.bouckaert