Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Woordenschat 13

Moeilijke woordenl

QuestionAnswer
naïef onnozel, trouwhartig
narcisme ziekelijke eigenliefde
nasaal met neusklank
nationaliseren tot eigendom van de staat maken
navenant overeenkomstig, in evenredigheid
negatie ontkenning
nestor eerwaardige, gezaghebbende grijsaard, oudste
neurotisch zenuwachtig gedrag zonder aanwijsbare oorzaak
nivelleren gelijkmaken
non-conformisme niet mee gaan in wat 'iedereen' doet
normaliseren herstellen tot de gebruikelijke situatie, standaardiseren
normaliter gewoonlijk, volgens de regels
nostalgie heimwee, hang naar het verleden
notoir algemeen bekend, berucht
nuanceren recht doen aan alle aspecten, niet rechtlijnig alles over een kam scheren
numeriek getalsmatig
objectief neutraal; onpartijdig; feitelijk
obsceen onzedelijk; schunnig
obsessie dwangvoorstelling
obstinaat koppig
Created by: dirk.bouckaert