Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Voorzetsels 23

Werkwoorden/uitdrukkingen met vast voorzetsel

VraagAntwoord
Na de dood van zijn partner wierp hij zich … zijn werk. zich werpen op
Ik weet … niks ! Wat weet jij er… ? weten van
Het eerste hoofdstuk is gewijd … de geschiedenis van het dorp. (zich) wijden aan
Dat ongeluk heb je … jezelf te wijten. te wijten aan
Probeer altijd te wijken … gevaar. wijken voor
De naald van het kompas wijst … het noorden. wijzen naar
Deze rode uitslag wijst … een allergische reactie. wijzen op
Die amateurs hebben gewonnen … een team uit eerste klasse. winnen van
Ze worstelt al jaren … haar gevoelens. worstelen met
Ze is gezakt … het examen! zakken voor
Wat heb je … haar gezegd ? zeggen tegen
Ben je er zeker …? zeker zijn van
Ik heb er geen zicht …. zicht hebben op
Ik heb zin … een ijsje. zin hebben in
Zij heeft zin … orde. zin hebben voor
Hij zint … wraak. zinnen op
We zoeken … een economische oplossing. zoeken naar
Ze zorgt … het huishouden. zorgen voor
U moet zich geen zorgen maken … die hoofdpijn. zich zorgen maken over
We moeten zuinig zijn … energie. zuinig zijn met
De fabrieksrook wordt gezuiverd … giftige bestanddelen. zuiveren van
De kleur zweemt … roze. zwemen naar
Zij zweert … olijfolie als basis voor een gezond dieet. zweren bij
Eerst weigerde hij, maar uiteindelijk zwichtte hij … het aanbod. zwichten voor
Hij heeft jaren gezwegen … zijn verschrikkelijke jeugd. zwijgen over
Created by: dirk.bouckaert