Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Voorzetsels 23

Werkwoorden/uitdrukkingen met vast voorzetsel

VraagAntwoord
Na de dood van zijn partner wierp hij zich … zijn werk. zich werpen op
Ik weet … niks ! Wat weet jij er… ? weten van
Het eerste hoofdstuk is gewijd … de geschiedenis van het dorp. (zich) wijden aan
Dat ongeluk heb je … jezelf te wijten. te wijten aan
Probeer altijd te wijken … gevaar. wijken voor
De naald van het kompas wijst … het noorden. wijzen naar
Deze rode uitslag wijst … een allergische reactie. wijzen op
Die amateurs hebben gewonnen … een team uit eerste klasse. winnen van
Ze worstelt al jaren … haar gevoelens. worstelen met
Ze is gezakt … het examen! zakken voor
Wat heb je … haar gezegd ? zeggen tegen
Ben je er zeker …? zeker zijn van
Ik heb er geen zicht …. zicht hebben op
Ik heb zin … een ijsje. zin hebben in
Zij heeft zin … orde. zin hebben voor
Hij zint … wraak. zinnen op
We zoeken … een economische oplossing. zoeken naar
Ze zorgt … het huishouden. zorgen voor
U moet zich geen zorgen maken … die hoofdpijn. zich zorgen maken over
We moeten zuinig zijn … energie. zuinig zijn met
De fabrieksrook wordt gezuiverd … giftige bestanddelen. zuiveren van
De kleur zweemt … roze. zwemen naar
Zij zweert … olijfolie als basis voor een gezond dieet. zweren bij
Eerst weigerde hij, maar uiteindelijk zwichtte hij … het aanbod. zwichten voor
Hij heeft jaren gezwegen … zijn verschrikkelijke jeugd. zwijgen over
Created by: dirk.bouckaert
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards