Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Voorzetsels 20

Werkwoorden/uitdrukkingen met vast voorzetsel

VraagAntwoord
Kan ik je verleiden … een tweede portie ? verleiden tot
Hij is al jaren verliefd … haar. verliefd zijn op
Anderlecht heeft verloren … Club Brugge. verliezen van
Wie kan mij verlossen … de pijn ? verlossen van
Hij verontschuldigt zich … zijn onbeleefde vraag. (zich) verontschuldigen voor
Hij werd veroordeeld … 20 jaar celstraf. veroordelen tot
Hij werd veroordeeld … moord. veroordelen voor
Hij was verontrust … de afloop van die rechtszaak. verontrust zijn over
De baas kan je niet verplichten … overwerk. verplichten tot
Hij verraste zijn vrouw … een etentje in een chique restaurant. verrassen met
Ze verschillen niet veel … leeftijd. verschillen in
We verschillen … mening. verschillen van
Hij was vroeger verslaafd … drugs. verslaafd zijn aan
Ik heb geen verstand … computers. verstand hebben van
Soms sta ik versteld … jouw intelligentie. versteld staan van
Veel kinderen zijn verstoken … basisonderwijs. verstoken zijn van
We vertellen ’s avonds … onze dag. vertellen over
Het komt wel goed, vertrouw maar … mij. vertrouwen op
Je mag echt je vertrouwen stellen … dat bedrijf. vertrouwen stellen in
Ik ben vervreemd … mijn familie en vrienden. vervreemden van
Hij was vervuld … genegenheid voor de kinderen. vervuld zijn van
Het vervult mij … wantrouwen. vervullen met
Wat verwacht je … de nieuwe cursus? verwachten van
Onderaan wordt er verwezen … een website. verwijzen naar
Ze verwonderde zich … zijn snelle reactie. (zich) verwonderen over
Created by: dirk.bouckaert