Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Voorzetsels 17

Werkwoorden/uitdrukkingen met vast voorzetsel

VraagAntwoord
Na de dood van zijn partner stortte hij zich … zijn werk. (zich) storten op
We streven altijd … uniformiteit. streven naar
Soldaten strijden … de vijand. strijden tegen
Het buurtcomité strijdt … minder zwerfvuil op straat. strijden voor
Jouw verhaal is strijdig … het bericht daarover in de krant. strijdig zijn met
Dat is in strijd … de wet. in strijd zijn met
Studeer je wel genoeg … je examen? studeren voor
Morgen stuur ik dit pakket … mijn broer. sturen naar
De auteur had veel succes … zijn eerste boek. succes hebben met
Hij vindt de Keltische cultuur superieur … de Etruskische. superieur zijn aan
De betogers sympathiseerden … de gearresteerde rebellen. sympathiseren met
Belangen van diverse klanten kunnen tegengesteld zijn … elkaar. tegengesteld zijn aan
Ik heb gisteren zeker een halfuur … haar getelefoneerd. telefoneren met
Vergeet niet … de dokter te telefoneren! telefoneren naar
Ik was teleurgesteld … de organisatie. teleurgesteld zijn in
Je kan altijd … mij terecht voor meer informatie. terecht kunnen bij
Ik zal na de pauze … dat onderwerp terugkomen. terugkomen op
Zo’n crimineel schrikt niet terug … gewapende overvallen. terugschrikken voor
Hij is zeer tevreden … zijn nieuwe computer. tevreden zijn met/over
Je moet niet toegeven … haar driftbuien. toegeven aan
De lerares laat hem niet toe … het volgende niveau. toelaten tot
Het bedrijf wil zich toeleggen … de ontwikkeling van software. zich toeleggen op
Kan je de regel toepassen … deze zin ? toepassen op
We moeten dit werkwoord toevoegen … onze lijst. toevoegen aan
De jury moet er… toezien dat alles volgens de regels gebeurt. toezien op
Created by: dirk.bouckaert