Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Voorzetsels 15

Werkwoorden/uitdrukkingen met vast voorzetsel

VraagAntwoord
… wie kan ik me richten voor meer informatie. (zich) richten tot
Italië is rijk … kunstschatten. rijk zijn aan
De kinderen roepen … hun vriendjes. roepen naar
Ze roept … hulp. roepen om
Hij is boos en roept … haar. roepen tegen
Het ruikt hier … rozen. ruiken naar
Ik heb mijn pen geruild … een potlood. ruilen voor
Hij huilt omdat hij ruzie gemaakt heeft … zijn broer. ruziën/ ruzie maken met
Ze hebben ruzie gemaakt … dat nieuwe computerspel. ruziën/ ruzie maken over
De receptionist schaamde zich … zijn slechte Frans. (zich) schamen voor
De stad is gescheiden … een christelijk en een islamitisch deel. scheiden in
Hij is gisteren gescheiden … zijn tweede vrouw. scheiden van
De supporters van de ploeg scholden … / … de tegenpartij. schelden op / tegen
Er scheelt iets … mijn fiets. iets schelen aan
Ze schelen niet veel … leeftijd. schelen in (verschillen)
De agent schoot … de inbreker. schieten op
Hij is erg in zijn schik … de nieuwe inrichting. in zijn schik zijn met
De personeelsleden schreeuwen … maatregelen. schreeuwen om
Je moet niet zo … mij schreeuwen. schreeuwen tegen
Hij schrijft een briefje … zijn vrouw. schrijven naar
Ze schrijven in de krant … onze school. schrijven over
Ik schrok … zijn reactie. schrikken van
De winkelier is schuldig … de explosie in zijn zaak. schuldig zijn aan
Dat slaat nergens …. slaan op
Hij is er… geslaagd de fiets te repareren. slagen in (iets kunnen doen)
Created by: dirk.bouckaert
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards