Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Voorzetsels 07

Werkwoorden/uitdrukkingen met vast voorzetsel

VraagAntwoord
Die symptomen duiden … een ernstige ziekte. duiden op
Die leerling dweept … zijn nieuwe juf. dwepen met
De man dwingt zijn hond … zitten. dwingen tot
Hij was het niet … mij eens. (het) eens zijn met
Ik heb veel eerbied … de prestatie van die wielrenner. eerbied hebben voor
Het woord eindigt … een lange klinker. eindigen op
En we eindigen … een dessert ! eindigen met
De baas eist discipline … zijn arbeiders. eisen van
De fans waren enthousiast … de hoge score. enthousiast zijn over
Ze ergert zich enorm … al die reclame. zich ergeren aan
Hij is ervaren … dat soort zaken. ervaren zijn in
Hij heeft veel ervaring … dat soort zaken. ervaring hebben met
Gefeliciteerd … je verjaardag! feliciteren met
Het gaat er vooral … dat je plezier hebt. gaan om
Dit boek gaat … de geschiedenis van België. gaan over
Hij is er erg … gebrand die baan te krijgen. gebrand zijn op
Er is gebrek … schoon drinkwater. gebrek hebben/zijn aan
U mag geen gebruik maken … een woordenboek. gebruik maken van
Hij ging … hoge schulden gebukt. gebukt gaan onder
Ik ben niet gediend … je vleiende houding. gediend zijn met/van
Ik ben enorm geërgerd … die situatie. geërgerd zijn over
Ik ben geïnteresseerd … die job. geïnteresseerd zijn in
Hij is enorm gehecht … zijn huisje. gehecht zijn aan
Die kinderen zijn niet gehoorzaam … hun ouders. gehoorzaam zijn aan
Hij is gek … snoep. gek zijn op
Created by: dirk.bouckaert