Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Voorzetsels 07

Werkwoorden/uitdrukkingen met vast voorzetsel

VraagAntwoord
Die symptomen duiden … een ernstige ziekte. duiden op
Die leerling dweept … zijn nieuwe juf. dwepen met
De man dwingt zijn hond … zitten. dwingen tot
Hij was het niet … mij eens. (het) eens zijn met
Ik heb veel eerbied … de prestatie van die wielrenner. eerbied hebben voor
Het woord eindigt … een lange klinker. eindigen op
En we eindigen … een dessert ! eindigen met
De baas eist discipline … zijn arbeiders. eisen van
De fans waren enthousiast … de hoge score. enthousiast zijn over
Ze ergert zich enorm … al die reclame. zich ergeren aan
Hij is ervaren … dat soort zaken. ervaren zijn in
Hij heeft veel ervaring … dat soort zaken. ervaring hebben met
Gefeliciteerd … je verjaardag! feliciteren met
Het gaat er vooral … dat je plezier hebt. gaan om
Dit boek gaat … de geschiedenis van België. gaan over
Hij is er erg … gebrand die baan te krijgen. gebrand zijn op
Er is gebrek … schoon drinkwater. gebrek hebben/zijn aan
U mag geen gebruik maken … een woordenboek. gebruik maken van
Hij ging … hoge schulden gebukt. gebukt gaan onder
Ik ben niet gediend … je vleiende houding. gediend zijn met/van
Ik ben enorm geërgerd … die situatie. geërgerd zijn over
Ik ben geïnteresseerd … die job. geïnteresseerd zijn in
Hij is enorm gehecht … zijn huisje. gehecht zijn aan
Die kinderen zijn niet gehoorzaam … hun ouders. gehoorzaam zijn aan
Hij is gek … snoep. gek zijn op
Created by: dirk.bouckaert
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards