Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Voorzetsels 03

Werkwoorden/uitdrukkingen met vast voorzetsel

VraagAntwoord
We willen u bedanken … de mooie cadeaus. (be)danken voor
Piet bediende zich … een ladder om op het dak te komen. (zich) bedienen van
Wat bedoel je … die zin? bedoelen met
Hij is begerig … meer en meer geld. begerig zijn naar
Die zangeres is begiftigd … een eigenzinnige, licht hese stem. begiftigd zijn met
Ze is deze week begonnen … haar scriptie. beginnen aan
Het concert begint … een pianosolo. beginnen met
Ze begon weer … haar hoge hypotheek. beginnen over
Laten we beginnen … het begin. beginnen bij
Ik begrijp er niets …. begrijpen van
Ook de koning heeft af en toe behoefte … wat ontspanning. behoefte hebben aan
Hij behoort … de meest gevreesde misdadigers. behoren tot
Hoe bekend ben jij … laaggeletterdheid ? bekend zijn met
Hij is enorm bekwaam … zijn vak. bekwaam zijn in
Ik geloof niet dat hij bekwaam is … moord. bekwaam zijn tot
Hij heeft alle belang … de fusie van de bedrijven. belang hebben bij
Ze hecht veel belang … jouw mening. belang hechten aan
Dat is van belang … je verdere carrière. van belang zijn voor
Een Chinees bedrijf stelt belang … Belgische suiker. belangstellen in
De toeristen hadden veel belangstelling … het nieuwe museum. belangstelling hebben voor
Je moet beleefd zijn … iedereen. beleefd zijn tegen
Wat heb je … haar beloofd ? Belofte maakt schuld ! beloven aan
Bemoei je niet … mijn zaken ! (zich) bemoeien met
Hij is benieuwd … zijn resultaten. benieuwd zijn naar
We beperken ons … oefening 1 en 2. (zich) beperken tot
Created by: dirk.bouckaert