Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Academic Dutch - A

Dutch commonly used in academic literature: in preparation for ITNA

GatWoord met het Accent/FunctieVertaling in EngelsVaste CombinatieVervoeging en Klasse
Als ik het goed heb uitgerekend, wordt dat dan een ___ periode van 17 jaar. [If I have calculated correctly, that will make for an uninterrupted period of 17 years.] aanEENgesloten [adj] unbroken connected, continuous
Ik kan u beloven dat het samenwerken van vrouwen -- die ___ en geïnformeerd zijn en gestudeerd hebben -- vrede en voorspoed kan brengen op deze verlaten planeet. [continuous] aanEENgesloten[adj] I can promise you that women working together -- linked, informed and educated -- can bring peace and prosperity to this forsaken planet. [continuous]
We moeten duidelijk ___ binnen welke grenzen deze commissie mag en moet optreden. [indicate declare, state, give] AANgeven[v] We must also clearly indicate the limits within which this Committee can and must work. [indicate declare, state, give] aangeven, gaf(gaven) aan, hebben aangegeven klasse 5: e-a-e
Het ___ van een vreemde taal is immers de sleutel tot integratie. [to teach, learn] AANleren[v] Foreign language learning is indeed the key to integration. [to teach, learn] aanleren, leerde aan, hebben aangeleerd Klasse zwak: d
Je kan een groep Zuid-Afrikanen in vijf seconden een melodietje ___. [to teach, learn] AANleren[v] You can teach a bunch of South Africans a tune in about five seconds flat. [to teach, learn] aanleren, leerde aan, hebben aangeleerd Klasse zwak: d
En wanneer men dat doet, dan verandert men de economie van het ___ van berekeningen of het nu op het web is of ergens anders. [deliver for shipment, to supply] AANleveren[v] And when one does that, one really changes the economics of delivering computational things, whether it's on the web or elsewhere. [deliver for shipment, to supply] aanleveren, leverde aan, hebben aangeleverd Klasse zwak: d
Hij heeft altijd wat op iemand/iets ___ te ____ [comment find fault (with), quarrel (with), criticize, take exception (to)] AANmerken[v] he is forever finding fault with people/things [comment find fault (with), quarrel (with), criticize, take exception (to)] op [p] aanmerken als [v/vp] {to consider} aanmerken, merkte aan, hebben aangemerkt Klasse zwak: t
Ik moet een argument vinden waarom je verkeerd zit met die andere ____ [assumption hypothesis, premise] AANname [de][n] Then I'm going to have to make an argument why you're incorrect about the other assumption. [assumption hypothesis, premise]
Er wordt helaas nergens ___ gemaakt dat de bestrijding van de criminaliteit en het terrorisme daadwerkelijk zal verbeteren door de...[plausible likely, credible, convincing] aanNEmelijk[ad] Regrettably, it contains no plausible evidence that the proposed measures will actually serve to improve our collective ability to fight... [plausible likely, credible, convincing]
De juridische problemen die daarbij opduiken, verdienen een voortvarende ___. [approach method, line, policy] AANpak [de][n] The legal problems which emerge in this connection deserve a resolute approach. [approach method, line, policy] van [pr]
Hoe kunnen wij de behoefte van het midden- en kleinbedrijf aan onderzoek ___? [to deal with] AANpakken[v] How are we to deal with small and medium-sized enterprises ’ need for research? [to deal with] aanpakken, pakte aan, hebben aangepakt Klasse zwak: t
Ik vind dat we het economisch beleid ook moeten ___ aan het sociale beleid. [to adapt] AANpassen[v] In my opinion, we should also adapt the economic policy to the social policy. [to adapt] aan [pr] zich ___ aan [ref/pr] aanpassen, paste aan, hebben aangepast klasse zwak: t
De eisen inzake ___ aan de EMU en privatisering zijn veel te algemeen. [adaptation] AANpassing [de][n] The demand for adaptation to the EMU and privatisation is much too general. [adaptation] aan [pr]
Op dat punt moeten wij het verslag van de heer Pelttari ___.[to tighten/accentuate/highlight] AANscherpen[v] This is where we need to tighten up Mr Pelttari's proposals. [to tighten/accentuate/highlight] aanscherpen, scherpte aan, hebben aangescherpt klasse zwak: t
Als er een antwoord is geweest, dan moet dat antwoord een officiële status krijgen en dat moet dan voortaan de gedragsnorm zijn voor een zo ___ en tegelijkertijd zo complex proces.[appealing] AANsprekend[adj] If there has been a response, then that response should have an official status, and in future it should be the standard procedure for such a thought-provoking and complex process. [appealing]
Binnenkort kun je in je hersenen kijken en kun je de honderden hersengebieden ___ die je daar ziet. [to control] AANsturen[v] Soon, you'll be able to look inside your brain and program, control the hundreds of brain areas that you see there. [to control] +op [v/pr] proberen te realiseren (bv.) Hij stuurde duidelijk aan op een breuk. aansturen, stuurde aan, hebben aangestuurd klasse zwak: d
Wij weten exact welke stoffen de ozonlaag ___.[affect harm, attack, erode] AANtasten[v] We know precisely which substances destroy ozone. [affect harm, attack, erode] ~in [v/pr] schaden (bv.) Iemand in zijn eer/goede naam aangetast [injure/impugn someone’s honour/good name] aantasten, tastte aan, hebben aangetast klasse zwak: t
Hier een debat houden en ___ dat het verschijnsel bestaat, is onvoldoende.[demonstrate prove, show, establish] AANtonen[v] It is not enough just to hold a debate and demonstrate that this phenomenon exists. [demonstrate prove, show, establish] ~ + dat + bijzin om iets te bewijzen. aantonen, toonde aan, hebben aangetoond klasse zwak:d
De blauwige kleur zijn de landen waar we helemaal geen slavernij ____.[to find] AANtreffen [v] But in fact that kind of bluey color are the countries where we can't find any cases of slavery. [to find] aantreffen, trof aan, hebben aangetroffen klasse 3B: e-o-o
Zij hebben een duidelijke ___ van een weldoordachte strategie van de Commissie nodig. [Indication] AANwijzing [de] They need a clear indication of a well-thought-out Commission strategy. [Indication} ~voor = aanduiding (indication) op ~ van = bv. op ~ van getuigen werd de boef gearresteerd.
En de situatie in andere landen van Centraal-Azië is wellicht iets beter maar ook daar is de mensenrechtensituatie ___. [abominable] abominabel [adj] The situation in other Central Asian countries is perhaps a little better, but there, too, the human rights situation is abominable.
De vangspiraal moet zo rekbaar zijn om de impact van de aanvliegende prooi te ___. [to absorb] absorberen [v] In the case of the capture spiral, it needs to be so stretchy to absorb the impact of flying prey. absorberen, absorbeerde, hebben geabsorbeerd klasse zwak: d
29 jaar geleden, had ik een thermodynamica leraar die sprak over ___ en koeling. [absorption] absorptie [de] [n] Adam Grosser: So 29 years ago, I had this thermo teacher who talked about absorption and refrigeration.
Het is van cruciaal belang dat de richtlijn rekening houdt met dit ___ onderzoek. {academic] academisch [adj] It is crucial that the directive take account of this academic research.
Ons oogmerk blijft het bereiken van een ___ Europees harmoniseringsniveau. [acceptable] accepTAbel [adj] Our objective is still to obtain an acceptable level of European harmonisation.
Niemand zou gezinsplanning ___ wanneer hun kinderen niet zouden overleven. [to accept] accepTEren [v] So basically, no one would accept family planning if their children didn't survive. ~ van [aanvarden] bv. van hem accepteer ik dat niet. [to accept] accepteren, accepteerde, hebben geaccepteerd klasse zwak: d
Dat is logisch. ~~~ Want cultuur is in zekere zin de ___ van ideeën. [accumulation] acCUmulatie [de] [n] So this makes sense, because in a certain sense what culture is, is the accumulation of ideas.
Ze accumuleren informatie, ze leren. [to accumulatie] acCUmuleren [v] They accumulate information, they learn. accumuleren, accumuleerde, hebben geaccumuleerd klasse zwak d
De ___ keizers van deze dynastie wisten het rijk weer wat te verstevigen. [successive] achtereenVOLgend(e) [adj] The successive emperors of this dynasty knew how to how to strengthen the empire.
Tegen deze ___ is het welhaast absurd dit debat vandaag te moeten bijwonen. [background] achtergrond [de] [n] Against that background, it is, if anything, absurd to attend today's debate. op de ~ [niet direct opvallend] bv. op de achtergrond kon je kerkklokken horen. (not easily perceived/s.t. low profile)
Ofschoon deze Overeenkomst inmiddels ___ is, heeft de Top van Nice wat dat betreft helaas niets nieuws gebracht. [outdated] ACHterhaald [adj] Meanwhile parts of it have become out-dated and the Nice summit has not improved matters either.
We zullen er naar kijken en proberen te ___ wat er mis is gegaan. [retrieve, recovery] achterhalen We will have a look at that and try to discover what has gone wrong. achterhalen, achterhaalde, hebben achterhaald klasse zwak d
De ___ reden is het feit dat hij niet kan beslissen en niet weet wat hij moet doen. [underlying] achterliggend(e) The underlying reason the fact that he can not decide and does not know what he must do
Natuurlijk kunnen voor die ___ allerlei terechte en onterechte argumenten aangedragen worden. [disadvantaged position] achterstand Of course, all kinds of justified and unjustified arguments can be made for these arrears.
En waarom raken kandidaten voor de democratie ___? [at the back] achterop And why are democracy aspirants falling behind?
Laten wij de ___ van Europa op de Verenigde Staten inlopen. [disadvantaged position] achterstand Let us reduce the gap between Europe and the United States.
Seabiscuit komt met voorsprong de bocht uit, en Lucky Day op ___ . [at the last position] achterstand Coming around the turn it's Seabiscuit by a length and Lucky Day well behind. op ~ of in ~ : het achterop zijn [be in last place][vaste prepositie]
Iedereen in dit Parlement weet dat de visbestanden overal in de EU sterk ___. [decline, deterioratie] achteruitgaan Everyone in this House is aware that fish stocks are in sharp decline across the EU.
Helaas zal dit alles voor bepaalde producties hard. [decline] achteruitgaan Unfortunately, a serious decline will be experienced as far as certain products are concerned.
Helaas zal dit alles voor bepaalde producties hard ___ [decline] achteruitgaan Unfortunately, a serious decline will be experienced as far as certain products are concerned.
De financiering baart mij dan ook zorgen, vooral omdat het wellicht juist de kleinere steden zullen zijn die er bij de verdeling van die fondsen op ___. [depreciate, decline] achteruitgaan I must, therefore, express my anxiety about the financial aspect, especially since medium-sized cities may find themselves at a disadvantage when the funds are shared out.
We hebben wat energie om ​​dat te ___, om onze delen te doen opvouwen volgens het programma. [to activate] activeren We need some energy that's going to allow that to activate, allow our parts to be able to fold up from the program.
Hij is momenteel ___ in de Vredesbeweging. [active] actief He is currently occupied with the Freedom Movement. ~ in: bezig (organisatie, beweging)
Als we ons aan de regels houden kunnen en moeten we echter de vrijwaringsclausule voor de textielindustrie ___. [to activate] activeren However, in complying with it, not only we can, but also we must activate the textile safeguard clauses.
" Gelijk loon voor gelijke arbeid ", luidt het ___. [adage, slogan] adagium The slogan is 'Equal pay for equal work '.
Om terrorisme te kunnen bestrijden, moeten we het klassieke juridische ___ dat de koning altijd gelijk heeft, ter discussie stellen. [proverb, slogan, adage] adagium I believe that in order to combat terrorism, we must re-examine the old legal proverb that says that the king is never wrong.
Het valt daarom bijzonder te betreuren dat het verslag van collega Donnelly in het gangbare stramien voortborduurt op het ___ van het probleemoplossend vermogen van het menselijk vernuft. [theme, dage] adagium It is therefore particularly regrettable that Mr Donnelly's report embroiders further on the theme of the problem-solving ability of human intelligence.
maxim, proverb, adage, theme adagium [het]
Informatieverwerking is erg dynamisch en ___. [adaptive] adaptief Information processing is very dynamic and adaptive.
Die zijn de ___ artikelen van de grondwet [supplementary] additionele These are the additional/supplementary articles (of a temporary nature) of the constitution
Dan overschrijden we een grens, hetgeen we zeker als negatief zullen ___. [to advise] adviseren We would then cross a line which we would certainly advise against approaching.
Ze beseften dat ze in 6,:,000 jaar van vertelkunst waren gegaan van het ___ van jacht op de muren van een grot tot het ___ van... [to depict] afbeelden They realized that, in 6,000 years of storytelling, they've gone from depicting hunting on cave walls to depicting Shakespeare on Facebook walls.
Ik zal de neocortex hier aan de hand van deze doos die bovenop het oude brein plakt. [to represent] afbeelden And I'm going to represent the neocortex here, by this box that's sticking on top of the old brain.
Ik stuitte direct op een probleem: er bestaat geen ___ van democratie. [picture] afbeelding And I ran immediately into a conceptual problem: you can't show a picture of democracy.
Op deze schematische ___ , een tijdloos beeld, zijn we halverwege. [picture] afbeelding On that schematic picture, a sort of time-lapse picture, we're halfway.
Je kan het oppervlak van iedere strip zien -- zoals in deze ___ van Chuck Close. [picture] afbeelding So you can see the surface of every single swatch -- like in this picture of Chuck Close.
Men kan niet zomaar zeggen dat elke ___ van een kind in een " seksueel aandoende houding " verwerpelijk is. [picture] afbeelding Therefore one cannot state than any representation of children showing'sexual behaviour ' is reprehensible.
Om te bewijzen dat het werkelijk tekst is, en geen ___, kunnen we zoiets doen, om te laten zien dat dit echt tekst is; dit is geen [picture] afbeelding To prove to you that it's really text, and not an image, we can do something like so, to really show that this is a real representation of
Dit zijn alle wegen in de V.S. geplaatst bovenop een ___ van de NASA . [picture] afbeelding But those are all the roads in the U.S. superimposed on top of a NASA geospatial image.
En toch is er naast ___ net zo goed sprake van opbouw. [decomposition van moleculen breakdown, disintegration, degradation] afbraak This, however, is as real as destruction itself.
In de derde plaats noem ik de verdere ___ van de monopolies. [decomposition van moleculen breakdown, disintegration, degradation] afbraak Thirdly: the further dismantling of monopolies.
Daarom houdt de Monetaire Unie een onaanvaardbare ___ van de democratie in. [decomposition van moleculen breakdown, disintegration, degradation] afbraak This is why monetary union is the opposite of democratisation and this is unacceptable.
Welnu, wordt dit goedgekeurd, dan stimuleren we de negatieve globalisering en sociale ___. [decomposition van moleculen breakdown, disintegration, degradation] afbraak If this is adopted, however, we shall be promoting negative globalisation and social disintegration.
Dit was een Europese Raad van ___ en ontregeling van het doel inzake verdieping van de Europese eenmaking. [decomposition van moleculen breakdown, disintegration, degradation] afbraak It is a European Council of the deconstruction and deregulation of the objective of deepening European integration.
Ik vind in dit verband de amendementen over biologisch ___ afval cruciaal. [decomposable degradable biologisch biodegradable] afbreekbaar In this respect I believe the amendments on biodegradable waste are crucially important.
Ik vermeldde het al even: proteïne is biologisch ___ en biocompatibel. [decomposable degradable biologisch biodegradable] afbreekbaar I mentioned it briefly at the beginning; the protein is biodegradable and biocompatible.
Wat betekent het dat het biologisch ___ en biocompatibel is? [decomposable degradable biologisch biodegradable] afbreekbaar And so what does that mean, that it's biodegradable and biocompatible?
Elke tuinman weet namelijk dat turf een biologisch ___ product is. [decomposable degradable biologisch biodegradable] afbreekbaar Every gardener knows that peat is a biodegradable product.
Grondstoffen uit de akkerbouwsector kunnen gebruikt worden voor de vervaardiging van biodiesel, smeerolie, plastics enzovoort, die allemaal biologisch ___ zijn en daarom milieuvriendelijk. [decomposable degradable biologisch biodegradable] afbreekbaar Raw material from the arable sector can be used to make bio diesel, lubricating oil, plastics etcetera, which are all bio degradable and therefore to the benefit of the environment.
Wil er ooit een vredesregeling komen, dan moeten de Israëliërs en Palestijnen juist samenwerken, de afscheidingen ___ en vertrouwen... [decompose degrade, disintegrate, break down] afbreken The Israelis and the Palestinians should instead be working together to take down barriers and to build confidence between the two...
Maar we moeten niet de goede structuren ___ en onze landbouwers en hun gezinnen aan hun lot overlaten. [decompose degrade, disintegrate, break down] afbreken But we should not pull down the good structures and leave our farmers and their families on their own.
Spanning doet zich momenteel immers juist voor op de grens tussen verschillende culturen, en die grens moeten wij ___. [decompose degrade, disintegrate, break down] afbreken The dividing line between our different cultures is precisely where tensions are running high at the moment, and this is a barrier we have to tear down.
IJsbergen worden geboren als ze afkalven van de gletsjers of ___ van ijsplaten. [decompose degrade, disintegrate, break down] afbreken Icebergs are born when they calve off of glaciers or break off of ice shelves.
Wij weten allemaal dat we vandaag dubbel zoveel CO2 uitstoten dan de planten kunnen ____. [decompose degrade, disintegrate, break down] afbreken We all know that today we are emitting twice as much CO2 as plants can break down.
Daarom moeten we de door Zweden gevolgde lijn niet ____, maar daar integendeel lessen uit trekken voor de Europese Unie. [decompose degrade, disintegrate, break down] afbreken Therefore, Swedish policy ought not now to be discontinued but, instead, used constructively to the EU's advantage and benefit.
De lidstaten en de Europese instellingen zijn dit bouwwerk nu stelselmatig aan het ____. . [decompose degrade, disintegrate, break down] afbreken Such is the progress that both the nation-states and the European institutions are engaged in systematically demolishing
We schieten te kort in het ____ van alle tariefmuren en het opheffen van alle handelsbelemmeringen. [decompose degrade, disintegrate, break down] afbreken We need to break down all the tariff barriers and phase out all the obstacles to trade.
Met de bescherming van een goede defensie kan de vrijheidsgedachte circuleren en zelfs de dikste muren ____. [decompose degrade, disintegrate, break down] afbreken Where an adequate system of defence provides security, ideas about freedom can penetrate and break down even the thickest of walls.
Dat doen ze door het ____ van de muur van angst en apathie die Wit-Rusland in zijn greep hield. [decompose degrade, disintegrate, break down] afbreken They are doing this because they are breaking down the wall of fear and apathy which was reigning in Belarus.
Deze fase is nu dus ___. afgerond So this cycle is now complete.
Het werk is nog niet ___ afgerond There is still work to be done.
Welke hoofdstukken zijn ___? afgerond Which chapters have been completed?
een rede ___ [shorten woorden ook abbreviate verhaal abridge] afkorten abbreviate/shorten/cut (down on) a speech
Zelfs de ___, waaronder de tekst bekend staat, doet al denken aan een project dat alleen bedoeld is voor de rijken.[abbreviation] afkorting Even the abbreviation by which it is known makes it sound as if it has come about purely for the benefit of the rich.
Tegenwoordig krijgt men de indruk dat NGO de ___ is van neogouvernementele organisaties.[abbreviation] afkorting The impression has been given that the abbreviation NGOs might almost be read as standing for neogovernmental organisations.
Overigens is het beheer van digitale rechten ofwel - de ___ DRM is inmiddels voor iedereen een begrip geworden - een belangrijke stap [abbreviation] afkorting Moreover, digitalrightsmanagement – we are all familiar with the abbreviation DRM – is a very good and important step in the right
Nog een vraagje, mag ik uit uw betoog ___ dat u toch binnen afzienbare tijd met een wetgevingsvoorstel komt?[to infer} afleiden I have another quick question: can I infer from your reasoning that you will then be presenting a legislative proposal in the foreseeable... ~ uit - concluderen bv. uit hun gedrag leid ik af DAT er iets bijzonders aan de hand is. [What I infer from your behavior is that there's something going on.] afleiden, leidde af, hebben afgeleid klasse zwak: d
Moet ik daaruit ___ dat het voorzitterschap van mening is dat mensenrechten alleen buiten de Europese Unie een serieuze behandeling[to infer} afleiden Should I infer from that that the Presidency takes the view that human rights only deserve serious consideration outside of the European ~ uit - concluderen bv. uit hun gedrag leid ik af DAT er iets bijzonders aan de hand is. [What I infer from your behavior is that there's something going on.] afleiden, leidde af, hebben afgeleid klasse zwak: d
Moeten we hieruit ___ dat het bevorderen van de handel en deregulering van de landbouw de belangrijkste pijlers van het[to infer} afleiden Are we to infer from this that boosting trade and agricultural deregulation are the essential pillars of development policy? ~ uit - concluderen bv. uit hun gedrag leid ik af DAT er iets bijzonders aan de hand is. [What I infer from your behavior is that there's something going on.] afleiden, leidde af, hebben afgeleid klasse zwak: d
Dat de terroristen er flink huishouden kan iedereen ___ uit de persberichten.[to infer} afleiden That terrorist activity exists on a wide-scale can be inferred by anyone with access to information services. ~ uit - concluderen bv. uit hun gedrag leid ik af DAT er iets bijzonders aan de hand is. [What I infer from your behavior is that there's something going on.] afleiden, leidde af, hebben afgeleid klasse zwak: d
Uit het feit dat er in Groot-Brittannië vele rijke boeren zijn, kan ik jammer genoeg niet ___ dat de boeren die daar problemen hebben[to infer} afleiden It cannot, I am afraid, be inferred from the fact there are many wealthy farmers in the UK that those who do have problems there deserve no support. ~ uit - concluderen bv. uit hun gedrag leid ik af DAT er iets bijzonders aan de hand is. [What I infer from your behavior is that there's something going on.] afleiden, leidde af, hebben afgeleid klasse zwak: d
Mijnheer de commissaris, mag ik uit uw woorden ___ dat er garanties en toekomstperspectieven zijn voor de mediterrane landbouw?[to deduce] afleiden Mr Commissioner, can we deduce from what you have said that there will be guarantees and prospects for the future of Mediterranean... ~ uit - concluderen bv. uit hun gedrag leid ik af DAT er iets bijzonders aan de hand is. [What I infer from your behavior is that there's something going on.] afleiden, leidde af, hebben afgeleid klasse zwak: d
Moeten we hieruit ___ dat sommige subregio's zodanig afgestompt zijn dat ze geen projecten meer kunnen ontwikkelen, zelfs al wordt er[to deduce] afleiden Must it be deduced that in certain sub-regions, even while money is made available, the economic numbness is such that there is no longer even the capacity to draw up projects to utilize it? ~ uit - concluderen bv. uit hun gedrag leid ik af DAT er iets bijzonders aan de hand is. [What I infer from your behavior is that there's something going on.] afleiden, leidde af, hebben afgeleid klasse zwak: d
Banen moeten in Florence prioriteit krijgen en niets - absoluut niets - mag onze aandacht van die doelstelling ___.[to distract] afleiden Jobs must be the Florence priority and nothing - absolutely nothing - should be allowed to distract us from this objective. afleiden, leidde af, hebben afgeleid klasse zwak: d
Mijn favoriete is: 'Kaas kruimels uitgeworpen voor een paar copulerende ratten zullen het vrouwtje ___, maar het mannetje niet.'[to distract] afleiden My favorite being, "Cheese crumbs spread before a pair of copulating rats will distract the female, but not the male." ~~~ (Laughter) afleiden, leidde af, hebben afgeleid klasse zwak: d
Oefen tot je kan mediteren en niets je kan ___... en je enkel nog je eigen energie kan zien en voelen. afleiden Practice until you can meditate...... and nothing can distract you...... so that you see and feel nothing...... except your own energy. afleiden, leidde af, hebben afgeleid klasse zwak: d
De noodzaak van duidelijke vooruitgang op de lange termijn mag ons overigens niet ___ van de enorme humanitaire uitdaging van dit [to distract] afleiden The need for steady, long-term progress must not distract us from the huge and immediate humanitarian challenge. afleiden, leidde af, hebben afgeleid klasse zwak: d
We moeten nu echter verdergaan met ons programma en ons niet te zeer laten ___.[to distract] afleiden However, we should now proceed with our programme and not be distracted too much. afleiden, leidde af, hebben afgeleid klasse zwak: d
... geschreven papiertje ___ - zoals ik vandaag doe. [to read out] aflezen Instead of a vigorous debate in the Chamber, with quick responses and opposition, we have a series of long monologues in which we read out.. ~ van/op - een waarde vaststellen bv. de temperatuur aflezen van/op de thermometer ~ uit - vaststellen bv. je kunt uit deze tabel aflezen hoe de bevolking.... aflezen, las af, hebben/zijn afgelezen klasse 5: e-a-e
Ondanks een substantiële ___ van de vraag naar energie kampt deze sector in Oekraïne met grote problemen.[demand] afname Despite a substantial decrease in the demand for energy this sector is wrestling with big problems in Ukraine. bij ~ van - bij het kopen van bv. korting bij afname van 10 stuks.
Daarnaast is de ___ in de groei van leningen aan de particuliere sector tot stilstand gekomen en stijgt sinds kort de vraag naar[demand] afname In addition, the decline in the growth of loans to the private sector has come to a halt and credit demand has recently strengthened. bij ~ van - bij het kopen van bv. korting bij afname van 10 stuks.
We zijn getuige van een crisis in de Europese wijnbouwsector die meerdere Europese regio's teistert als gevolg van een geleidelijke ___[demand] afname In the European wine sector, we are witnessing a crisis affecting several European regions, as a result of the gradual dropping off of demand. bij ~ van - bij het kopen van bv. korting bij afname van 10 stuks.
We zijn nog niet tot een eindconclusie hierover gekomen, maar deze vraag wordt nu opgeworpen omdat we een geleidelijke ___ van de vraag[demand] afname We have not reached a final conclusion on this, but this question is being raised now, as we have seen a tail-off in demand for broadband bij ~ van - bij het kopen van bv. korting bij afname van 10 stuks.
Wat de oorzaken ook moge zijn, de ___ van geweld heeft diepgaande implicaties.[decline] afname Whatever its causes, the decline of violence, I think, has profound implications. bij ~ van - bij het kopen van bv. korting bij afname van 10 stuks.
In dit verslag wordt de dramatische ___ van de Europese aalbestanden aan de orde gesteld.[decline] afname This report outlines the dramatic decline in European eel stocks. bij ~ van - bij het kopen van bv. korting bij afname van 10 stuks.
Zelfs op de jaarschaal kan men de ___ van geweld zien.[decline] afname Even in the year scale, one can see a decline of violence. bij ~ van - bij het kopen van bv. korting bij afname van 10 stuks.
De ___ van het aantal soorten in de wereld bedreigt nu al de levensvatbaarheid van onze samenlevingen.[decline] afname The decline in the number of species in the world is already threatening the viability of our society. bij ~ van - bij het kopen van bv. korting bij afname van 10 stuks.
Vandaar de verontrustende ___ van de vleesconsumptie.[decline] afname Hence the worrying decline in meat consumption. bij ~ van - bij het kopen van bv. korting bij afname van 10 stuks.
stof afnemen to dust
een parade afnemen to review
een verhoor afnemen to question
een verhoor afnemen to interrogate
De Derde Wereld moest goedkope grondstoffen leveren en later ook dure industrieproducten uit Europa ___.[to buy] afnemen The Third World had to supply cheap raw materials, and subsequently buy expensive industrial products from Europe. ~ van - kopen bv. hij neemt 1000 stuks van ons af. afnemen, nam af, hebben/zijn afgenomen klasse 4: e-a-o
De supermarkten worden ook bedreigd als zij vlees uit Spanje en Nederland willen ___, en de Franse overheid weigert op te treden.[to buy] afnemen Supermarkets too are being threatened if they want to buy meat from Spain and the Netherlands, and the French Government is refusing to ~ van - kopen bv. hij neemt 1000 stuks van ons af. afnemen, nam af, hebben/zijn afgenomen klasse 4: e-a-o
De bevolking van Oekraïne is zozeer verpauperd dat zij te weinig koopkracht heeft om als verbruiker veel elektriciteit te kunnen ___.[to buy] afnemen The population of the Ukraine is so impoverished that it lacks the purchasing power to be able to buy any substantial amount of electricity ~ van - kopen bv. hij neemt 1000 stuks van ons af. afnemen, nam af, hebben/zijn afgenomen klasse 4: e-a-o
Dit zijn slechts een paar voorbeelden van bedrijven die nu al ons plastic ___, ter vervanging van puur nieuw plastic, om hun nieuwe[to buy] afnemen And these are just a few examples of companies that are buying our plastic, replacing virgin plastic, to make their new products. ~ van - kopen bv. hij neemt 1000 stuks van ons af. afnemen, nam af, hebben/zijn afgenomen klasse 4: e-a-o
Laten we de politieke wens prevaleren, dan zal dit onze werkelijke invloed op de inhoud doen ___.[to diminish] afnemen We should let the political wish prevail, for then this will diminish our actual influence on the content. ~ met - minder woorden esp. van een zak bv. de production nam af met acht procent; ~tot esp. een waarde bv. wanneer de windkracht tot dit soort afneemt... afnemen, nam af, hebben/zijn afgenomen klasse 4: e-a-o
Wij kunnen bovendien enkel vaststellen dat onze energiebehoeften niet zullen ___ en dat wij alternatieven moeten vinden voor de...[to diminish] afnemen At the same time, our energy needs will not diminish and alternatives must be found to existing energy sources. ~ met - minder woorden esp. van een zak bv. de production nam af met acht procent; ~tot esp. een waarde bv. wanneer de windkracht tot dit soort afneemt... afnemen, nam af, hebben/zijn afgenomen klasse 4: e-a-o
aanzienlijk zal ___.[to diminish] afnemen diminish dramatically in any case. ~ met - minder woorden esp. van een zak bv. de production nam af met acht procent; ~tot esp. een waarde bv. wanneer de windkracht tot dit soort afneemt... afnemen, nam af, hebben/zijn afgenomen klasse 4: e-a-o
En de meeste steden zullen blijven bestaan, al zal hun omvang waarschijnlijk wel ___.[to diminish] afnemen And most of them are still going to be there, although the scale of them is probably going to be diminished. ~ met - minder woorden esp. van een zak bv. de production nam af met acht procent; ~tot esp. een waarde bv. wanneer de windkracht tot dit soort afneemt... afnemen, nam af, hebben/zijn afgenomen klasse 4: e-a-o
Dat betekent dus dat de hulp en de bijstand aan Afghanistan ___.[to decrease] afnemen We are, therefore, moving towards a decrease in aid and assistance to Afghanistan. ~ met - minder woorden esp. van een zak bv. de production nam af met acht procent; ~tot esp. een waarde bv. wanneer de windkracht tot dit soort afneemt... afnemen, nam af, hebben/zijn afgenomen klasse 4: e-a-o
Deze invloed mag in de toekomst alleen maar verder toenemen, maar nooit ___![to decrease] afnemen This may get to increase, but it may never ever decrease. ~ met - minder woorden esp. van een zak bv. de production nam af met acht procent; ~tot esp. een waarde bv. wanneer de windkracht tot dit soort afneemt... afnemen, nam af, hebben/zijn afgenomen klasse 4: e-a-o
Zowel qua omvang als betekenis zullen deze communautaire activiteiten ook de komende jaren niet ___.[to decrease] afnemen Moreover, neither the extent nor the importance of these activities will decrease in the coming years. ~ met - minder woorden esp. van een zak bv. de production nam af met acht procent; ~tot esp. een waarde bv. wanneer de windkracht tot dit soort afneemt... afnemen, nam af, hebben/zijn afgenomen klasse 4: e-a-o
Dat klopt echter niet, daar het aantal projecten dat van de cofinanciering gebruik zou kunnen maken, zou ___.[to decrease] afnemen This is a contradiction in terms, as the number of projects subject to funding would decrease. ~ met - minder woorden esp. van een zak bv. de production nam af met acht procent; ~tot esp. een waarde bv. wanneer de windkracht tot dit soort afneemt... afnemen, nam af, hebben/zijn afgenomen klasse 4: e-a-o
Ik hoop dat de huidige belangstelling voor Wit-Rusland niet zal ___, aangezien in bepaalde lidstaten de politieke benoemingen komen en...[to wane] afnemen I hope that this interest in Belarus will not wane, as political appointments in certain Member States come and go. afnemen, nam af, hebben/zijn afgenomen klasse 4: e-a-o#
In zijn duidelijke toelichting constateert de heer Hoppenstedt dat de minimumreserves in betekenis ___.[to wane] afnemen In his excellent explanatory statement, Mr Hoppenstedt notes that the importance of minimum reserves is waning. afnemen, nam af, hebben/zijn afgenomen klasse 4: e-a-o#
Maar de leiders van de mensen, wiens krachten ___, weigerden samen te werken met de nieuwe staat... en wilden liever een gescheiden[to wane] afnemen But the leaders of men, their power waning...... refused to cooperate with the fledgling nation...... wishing rather that the world be divided. afnemen, nam af, hebben/zijn afgenomen klasse 4: e-a-o#
Bijgevolg zou de groei ___ en dan zou het nog moeilijker zijn om arbeidsplaatsen te scheppen.[to fall] afnemen Consequently, growth would fall and it would become even more difficult to create jobs. afnemen, nam af, hebben/zijn afgenomen klasse 4: e-a-o#
Overweegt de Commissie de waarnemers regelmatig op pad te sturen indien de klachten niet ___?[to fall] afnemen Does the Commission envisage sending observers regularly if the number of complaints does not fall afnemen, nam af, hebben/zijn afgenomen klasse 4: e-a-o#
Als die nieuwe landen erbij komen, zal uiteraard de tewerkstellingsgraad ___ en niet toenemen.[to fall] afnemen When the new countries join, employment levels will naturally fall, not increase. afnemen, nam af, hebben/zijn afgenomen klasse 4: e-a-o#
Vanaf 2025 zal de bevolking als gevolg van immigratie een klein beetje groeien, maar vervolgens weer ___.[to fall] afnemen By 2025, the population of the EU is expected to grow slightly, due to immigration, but then to fall again. afnemen, nam af, hebben/zijn afgenomen klasse 4: e-a-o#
Het verontrust ons dat in het gemeenschappelijk landbouwbeleid de uitgaven voor audits met 6,4 procent ___.[to fall] afnemen It concerns us that expenditure on audits has fallen by 6.4 % in the common agricultural policy. afnemen, nam af, hebben/zijn afgenomen klasse 4: e-a-o#
Oorlog is gewoon niet langer de beste optie en daarom is geweld ___.[to decrease] afgenomen War is simply no longer the best option, and that is why violence has decreased.
De dikte van het poolijs is met meer dan 40 procent ___ sinds 1960.[to decrease] afgenomen The thickness of the Arctic decreased more than 40 percent since 1960.
Weliswaar is het geweld ___, maar de beruchte Janjaweed en de milities blijven actief.[to decrease] afgenomen Violence may have decreased but the notorious Janjaweed and militia remain active.
Afgemeten aan de totale officiële ontwikkelingssteun is die hulp wereldwijd in feite ___.[to decrease] afgenomen If we look at total official development assistance, globally it has in fact decreased.
Het aantal gemeenschappelijke acties is zelfs ___ in vergelijking met het afgelopen jaar.[to decrease] afgenomen The number of Community actions even decreased in comparison with the previous year.
Wij moeten ervoor zorgen dat de klimaatverandering ___.[to reduce] afneemt We must ensure that climate change is reduced.
Als je me die 20 vrienden ___, wat krijg ik er voor terug?"[to take away] afneemt You’re going to take away my 20 friends?
Logisch trouwens, wanneer het aantal munteenheden met tien ___.[to reduce] afneemt It is only logical, when the number of currencies involved is ten fewer.
Dat betekent dat het personeelsbestand reëel met ongeveer 420 posten ___. afneemt That means that the real labour force will be reduced by about 420 people.
Het gevolg daarvan is dat de kwaliteit van de verstrekte kennis snel ___.[to fall/decline] afneemt As a result, the standard of education provided is falling across the board.
en de PAK's -- de aromatische koolwaterstoffen -- ___ van 10,:,000 ppm tot minder dan 200 in acht weken.[to decrease] namen af Whereas the other three piles were dead, dark and stinky, and the PAH's -- the aromatic hydrocarbons -- went from 10,000 parts per million to less than 200 in eight weeks.
Dit alles ___ ___ hoe belangrijk dit debat is.[to indicate] geeft aan This demonstrates the importance of this debate.
De ontwerp-Grondwet ___ de juiste weg ___.[to indicate] geeft aan The Convention's draft points in the right direction.
De Commissie ___ zelf al ___ dat dit niet meer is dan een symbolisch gebaar.[to indicate/point out] gaf aan It is, as the Commission has pointed out, no more than a symbolic gesture.
De commissaris ___ ___dat de toepassing van het akkoord valt onder de douanediensten van de lidstaten.[to indicate] gaf aan The Commissioner indicated that the application came from the customs authorities of the Member States.
Susan Schwab heeft ____ dat zij nog steeds streeft naar een goede afloop.[to indicate] aangegeven Susan Schwab has indicated that she remains committed to a successful outcome.
De Raad heeft ___ dat een periode van ten minste twee jaar acceptabel is.[to indicate aangegeven The Council has indicated that a period of at least two years is acceptable.
Dan ___ het dier buiten ___ de leiband te lopen en stoffen op te sporen.[to learn] leert aan Then the animal learns to walk on a leash in the open and find targets.
En deze ervaring ___ dat controles ___ het begin altijd het efficiëntst zijn. [to learn] leert aan The earlier these checks are carried out, the more effective they are.
Van jongs af aan ___ ik om me emotioneel te binden ___ wat er op het scherm voor me gebeurde.[to learn] leerde aan From an early age I learned to invest myself emotionally in what unfolded before me on screen.
We programmeerden in BASIC, wat een rottaal is voor games, dus ___ we onszelf assembleertaal ___ zodat we echt konden ingrijpen op de hardware.[to learn] leerden aan We were programming in BASIC, which is a pretty awful language for games, so we ended up learning Assembly language so we could really take control of the hardware.
Geen ervan wordt ___ op een koksschool.[to learn] aangeleerd None of them are taught in cooking schools.
En ik vind dat het gehele concept van deze vaardigheden ___ moet worden.[to learn] aangeleerd And I think this whole notion of these skills should be taught.
Er is inderdaad een kliniek in Roemenië die eicellen ___ ___ echtparen in Groot-Brittannië. [to supply] levert aan There is indeed a clinic in Romania that supplies the UK market.
De Europese Unie ___ een substantiële bijdrage ___ de wederopbouw van het voormalig Joegoslavië. [to supply/contribute] levert aan The European Union is making a substantial contribution to the reconstruction of the former Yugoslavia.
Die firma ___ glucosestroop of suikerstroop ___ Nederlandse diervoederfabrikanten.[to supply] leverde aan That firm supplied glucose syrup or treacle to Dutch feed manufacturers.
Dit was in het oude Croton Aquaduct dat als eerste drinkwater ___ ___ de stad New York.[to supply] leverde aan This was taken in the old Croton Aqueduct, which supplied fresh water to New York City for the first time.
In sommige lidstaten wordt tot 15 % van de markt voor sigaretten ___ door de zwarte markt.[to supply] aangeleverd Up to 15 % of the market for cigarettes in some Member States is supplied by the black market.
Maar Frontex is afhankelijk van de middelen en mankracht die door de lidstaten worden ___ en die middelen blijven tot op de dag van vandaag buitengewoon beperkt.[to learn] aangeleverd Frontex is the key word, but it relies on the resources and manpower supplied by the Member States, and those resources are still extremely limited.
Hoe ___ ik ze ___?[to deal with] pakte aan And then how did I deal with them?
Een vorige generatie had te kampen met smog en ___ dat probleem ___ met de Clean Air Acts die een eind maakten aan het stoken van steenkool door huishoudens, de industrie en de spoorwegen.[to deal with] pakte aan An earlier generation was faced with smog and it tackled that with Clean Air Acts, which stopped coal burning in homes, in industries and on railways.
Het moet hard worden ___.[to deal with] aangepakt It must be faced head on.
Maar Iran wordt niet ____![to deal with] aangepakt But you will not face up to Iran!
De corruptie moet worden ___.[to deal with]aangepakt Corruption must be tackled.
Dus___ ze zich___.[to adapt] paste aan So she adapted.
Verder heeft de Commissie haar samenwerkingsprogramma ___ aan deze situatie.[to adapt] aangepast The Commission has also adapted its cooperation programme to reflect that situation.
De spreektijd moet ook worden ___ aan het gewicht van de onderwerpen.[to adapt] aangepast Speaking time must also be adapted to match the importance of the issues in question.
Amendement 25 heb ik ___, omdat ook hier de subsidiariteit een rol speelt.[to adapt] aangepast I have adapted Amended No 25, because subsidiarity plays a role here too.
Ik heb begrepen dat de rapporteur niet in de gelegenheid is geweest om naar Luxemburg te gaan vóór de stemming in de Begrotingscommissie; wellicht verklaart dat het gebrek ___ ___.[to tighten/accenuate] aan scherpte I understand that the rapporteur did not have an opportunity to visit Luxembourg before the vote in the Committee on Budgets; that might explain the lack of emphasis.
Dat is allemaal minimaal en zou best ___ mogen worden.[to tighten/accentuate] aangescherpt These are all minimum provisions and could easily be tightened up.
De normen voor de NOx-uitstoot kunnen eveneens ___ worden.[to tighten/accentuate] aangescherpt Standards for NOx emissions can also be tightened up.
Hieronder komt er een hoop wiskunde bij kijken om te zorgen dit net goed wordt ___ en goed werkt.[to control] aangestuurd Now, there's a lot of actual math going on under here for this to control this mesh and do the right thing.
Hier zien jullie 12 aparte bladen, die door individuele microprocessoren worden ___ die elk slechts één dollar kosten.[to control] aangestuurd So what you see here is 12 separate petals, that each could be controlled with individual microprocessors that would only cost a dollar.
De burgemeester ___ ___ op een onderhandelde oplossing.[to control] stuurde aan The Mayor steered towards a misguided plan.
Afrika is al ___.[to affect] aangetast It's Africa that already is affected.
Landen waar het milieu wordt ___?[to damage] aangetast Where the environment is being damaged?
Veel meer mensen zouden zijn___.[to damage] aangetast So many more people would have been affected.
Mijn eigen recente bezoek aan China ___ ___ dat de Europese Unie ook daar belangrijk is.[to demontrate] toonde aan My own recent visit to China demonstrated the importance of the European Union there too.
Hij ___ ___ dat gassen zoals CO2 hitte absorberen, en zo als een deken werken die het Aardoppervlak opwarmt.[to demonstrate] toonde aan And he showed that gasses such as CO2 absorb heat, thus acting like a blanket warming Earth's surface.
Oradour-sur-Glane, dat ___ heeft waartoe een militaire bezetting kan aanzetten.[to demonstrate] aangetoond Oradour-sur-Glane, which demonstrated what a military occupation can give rise to.
De Enquêtecommissie heeft " de nalatige houding van het Verenigd Koninkrijk "___.[to demonstrate] aangetoond The committee has demonstrated the negligent conduct of the United Kingdom.
Maar in plaats daarvan, ___ ik een land ___ dat volledig ideologisch was en dat ik niet meer herkende.[to find] trof aan But instead, I found a country that was totally ideological and that I didn't recognize anymore.
Ik ging ze opzoeken. ~~~ Ik ___ 20 ongehuwde moeders ___ die probeerden te overleven.[to find] trof aan And, being a little intrigued, I went to go meet this group, and what I found was 20 unwed mothers who were trying to survive.
Brandvertragers met een hoog broomgehalte worden boven in de voedselketen ___.[to find] aangetroffen High brominated flame retardants are to be found high up in the food chain.
En, zoals de naam suggereert, wordt het vrijwel overal ter wereld ___.to find] aangetroffen And, as the name might suggest, it is found pretty much around the world.
We gebruikten ver-infrarood, maar zelfs dat is een probleem omdat het zo snel ___ wordt.[to absorb] geabsorbeerd We use far-red light, but even that's a problem because it gets absorbed so quickly.
Een dergelijke conjuncturele werkloosheid zou slechts door een krachtiger groei kunnen worden ___.[to absorb] geabsorbeerd This type of unemployment linked to the current economic climate could be absorbed only by more vigorous growth.
Alleen bepaalde kleuren worden ___ doordat elektronen heen en weer springen, op en af springen.[to absorb] geabsorbeerd And again, they only absorb light at particular colors when electrons jump up and fall down, jump up and fall down.
De handdoek ___ het vocht.[to absorb] aborbeerde The towel absorbed the wetness.
In 1960, ___ Granado een uitnodiging om naar Cuba te komen... om te gaan werken als een onderzoeker.[to accept] accepteerde In 1960, Granado accepted an invitation to move to Cuba to work as a researcher.
Bij de trialoog van afgelopen donderdag ___ het Zweedse voorzitterschap wat wij zeiden en ging het erin mee.[to accept] accepteerde When we had the trialogue last Thursday, the Swedish Presidency took on board, and were very amenable to, what we were saying.
We zijn blij dat het beginsel van de dubbele meerderheid ___ lijkt te zijn.[to accept] geaccepteerd We are glad that the principle of the double majority seems to have been accepted.
Het doet me genoegen dat de commissaris alle zeven amendementen heeft ___.[to accept] geaccepteerd Mr President, I am very glad that the Commissioner has accepted all seven amendments.
Hij ___ bakken geld. [to accumulate] accumuleerde He accumulated lots of money.
Kennis die is ___ door investeringen in onderzoek en ontwikkeling, innovatie en onderwijs is een van de voornaamste aandrijvers van de groei op lange termijn.[to accumulatde] geaccumuleerd Knowledge accumulated through investment in research and development, innovation and education is a key driver of long-run growth.
Tot die stoffen behoren een aantal verbindingen die in levende wezens worden ___, onder meer pesticiden en industriële chemische stoffen, maar ook andere synthetische producten.[to accumulate] geaccumuleerd Among these are persistent bio-accumulative compounds that include some pesticides and industrial chemicals as well as other synthetic products.
Hij ___ de fout in het programma met een debugprogramma.[to retrieve] achterhaalde He retrieved the errors from the program by using a debugger.
Ik heb de waarheid ___[to find out/retrieve] achterhaald I've found out the truth.
Ik deed hier en daar optredens, maar naarmate mijn toestand verslechterde, ___ mijn stem ook ___.[to deteriorate] ging achteruit I performed here and there, but as my condition deteriorated, so did my voice.
Het ___ snel ___ - klassieke "boom and bust"-visserij, wat erop wijst dat een voorraad uitgeput was of dat er een lage voortplantingsgraad was.[to deteriorate] ging achteruit And it declined very fast -- a classic boom and bust fishery, which suggests that a stock has been depleted or there's low reproductive rates.
Het is waar dat Mercosur is ___ in de zin die de heer Patten hier heeft aangegeven.[to deteriorate] achteruitgegaan It is true that Mercosur has regressed, just as Mr Patten said.
Hieruit zou het publiek afleiden dat de toestand ___ is, terwijl dat niet het geval is.[to deteriorate] achteruitgegaan This would lead the public to this conditions had deteriorated when in fact no change had taken place.
Iets in de complexe sensomotorische bewegingen van het tandenpoetsen ___ een orgasme.[to activate] activeerde (Laughter) This was something in the complex sensory-motor action of brushing her teeth was triggering orgasm.
Hier zijn de genen ___ in een individueel celtype.[to activate] geactiveerd These are things where genes are turned on in an individual cell type.
Nee. ik heb alleen maar je cognitieve en communicatieve subroutines ___.[to activate] geactiveerd I have only activated your cognitive and communication subroutines.
In het bijwerkingenprofiel, enz., Je wil zien waar die genen worden ____.[to activate] geactiveerd In the side effect profile, etc., you want to see where those genes are turned on.
Iedereen ___ me om geen non-profit te zijn, maar ze hadden het allemaal mis.[to advise] adviseerde Everybody advised me not to be a nonprofit, but they were all wrong.
U adviseerde ons om contact op te nemen met de redacteur van het betreffende Ierse dagblad.[to advise] adviseerde You advised us to contact the sub-editor of the Irish newspaper concerned.
Ik weet niet zeker wat ons standpunt in deze is, maar wij zullen hierover ___ worden.[to advise] geadviseerd I am not quite sure where we stand on that but we will be advised.
Daarna zal ik proberen mijn drie minuten durende toespraak voor te lezen, zoals mij ___ was.[to advise] geadviseerd I shall then try to read my three-minute speech, as I have been advised.
Hij ___ wapenschield ___ op een bord.[to depict] beeldde af He depicted a coat of arms on a board.
Vrouwen worden nog steeds op een stereotiepe manier ___, ook al zijn er een paar nieuwe stereotypen bijgekomen.[to depict] afgebeeld Women are still portrayed stereotypically even if a few new stereotypes have been added.
Of zijn we af en toe ook iets als de onbaatzuchtige altruïst zoals ___ in deze innig mooie schets van Rembrandt?[to depict] afgebeeld Or might we actually occasionally be something like the selfless altruist depicted in Rembrandt's lovely, lovely sketch here?
Wat er ook gebeurt in deze uniek cruciale eeuw, het zal resoneren in de verre toekomst en misschien tot ver buiten de aarde, ver buiten de aarde, zoals hier ___.[to depict] afgebeeld And whatever happens in this uniquely crucial century will resonate into the remote future and perhaps far beyond the Earth, far beyond the Earth as depicted here.
Ik greep een handgreep, maar die ___ ___.[to break off] brak af I reached out for a hand iron, but it broke off.
Dus ik nam een slijpsteen en ___ er een stuk ___.[to break off] brak af Broke the edge of an oilstone off.
Weggegooide batterijen en accu's worden heel langzaam ___.[to decompose] afgebroken Discarded batteries and accumulators take a very long time to decompose.
Wij kunnen aandringen op het vastleggen van onze rechten, of toekijken hoe onze rechten worden ___.[to decompose] afgebroken We can insist on a bill of rights, or we can see our rights eroded.
Aangezien metawijnsteenzuur niet volledig wordt ___ moet het als een voedseladditief worden beschouwd.[to decompose] afgebroken Since this metatartaric acid is not completely degraded, it must be considered as a food additive.
Ik noem dat graag de Globale Schaduweconomie, of ___ McMafia.[to abbreviate] afgekort I like to call it the Global Shadow Economy, or McMafia, for short.
Die lange titel wordt vaak ___ tot het gemeenschappelijk optreden inzake drugs.[to abbreviate] afgekort This long title is often shortened to that of the joint action on drugs.
We zullen een Europees transparantie-initiatief in het leven roepen, ___ ETI genaamd, dat boven de partijen en de parlementen staat.[to abbreviate] afgekort We will be setting up an inter-party and interparliamentary European transparency initiative, known in short as ETI.
HIj ___ zijn zin ___[to abbreviate] brak af He cut his sentence short.
Uit zijn worden ___ ik ___ dat hij niet langer boos was.[to inter] leidde af What I got from what he said was that he no longer was mad.
De conclusie kan duidelijk worden ___ uit het commentaar dat ik net heb geleverd.[to inter/deduce] afgeleid The conclusion can clearly be deduced from the comments I have just made.
Hieruit moet worden ___ dat het Parlement een Europese belasting wil, en snel.[to inter/deduce] afgeleid It has to be deduced from all this that Parliament wants to see a European tax, and quickly.
Dat de invoercijfers alarmerend zouden zijn, kon toen al ___ worden uit de invoerproducten zonder quota.[to inter/deduce] afgeleid That import figures would be alarming could already be deduced from the import products without quota.
Hij __ de teks ___ van zijn papiertje.[to read out lout] las af He read his thesis out loud.
De EC50 kan vervolgens ___ worden uit de verkregen grafiek. [to read] afgelezen The EC50 may be read from the resulting graph.
Na 1 uur wordt het aantal wattuur opnieuw ___ en genoteerd.[to read] afgelezen After one hour, read and record the watt-hour indication again.
De verteerde monsters moeten worden afgelezen zodra deze gereed zijn.[to read] afgelezen Digests should be examined as soon as they are ready.
Maar onze zuurstof ___ nog sneller ___ dan onze CO2 toenam, wat we niet echt verwacht hadden. ~~~ Omdat we hen in correlatie hadden zien bewegen in de testmodule.[to decrease] nam af But our oxygen was going down faster than our CO2 was going up, which was quite unexpected, because we had seen them going in tandem in the test module.
De hoest ___ in de loop van de tijd ___.[to decrease] nam af This cough decreased over time.
Vervalsingen en verliezen zijn ___.[to decrease] afgenomen Counterfeiting and losses have been reduced.
Mijn vertrouwen is helaas evenredig ___.[to decrease] afgenomen Unfortunately, my confidence has taken a proportionate dive.
De internationale handel is___.[to slow down] afgeremd International trade has slowed down.
Onze grote moeilijkheden hebben dit niet ____.[to slow down] afgeremd It doesn't slow for any of our grand challenges.
De groei van de Europese economie wordt ____ door de hoge en volatiele olieprijzen.[to slow down] afgeremd The European economy is slowing down as a result of high and volatile oil prices.
Hij ___ mijn enthousiasme ___.[to slow down] remde af He put a break on my enthusiasm.
k ga___.[to round off/finish] afronden I shall conclude. ~ op - volmaken bv. rond maar af op een tientje ~ naar - rough figure rounded up (usu met bijwoord) afronden, rondde af, hebben afgerond klasse zwak: d
Laat mij ___.[to round off/finish] afronden Well, let me finish. ~ op - volmaken bv. rond maar af op een tientje ~ naar - rough figure rounded up (usu met bijwoord) afronden, rondde af, hebben afgerond klasse zwak: d
Ik moet nu ____.[to round off/finish] afronden I shall have to stop there. ~ op - volmaken bv. rond maar af op een tientje ~ naar - rough figure rounded up (usu met bijwoord) afronden, rondde af, hebben afgerond klasse zwak: d
Ik zal spoedig ___.[to round off/finish] afronden I will come to a close soon. ~ op - volmaken bv. rond maar af op een tientje ~ naar - rough figure rounded up (usu met bijwoord) afronden, rondde af, hebben afgerond klasse zwak: d
Ik___ het ___, en in zekere zin was het een succes.[to round off/finish] rondde af So I finished, and it was a success in a sense.
Je dronk wat bier bij het ontbijt en nam een beetje wijn bij de lunch, een beetje gin -- vooral rond 1650 -- en ___ het ___ met wat bier en wijn aan het einde van de dag.[to round off/finish] rondde af You would drink a little beer with breakfast and have a little wine at lunch, a little gin -- particularly around 1650 -- and top it off with a little beer and wine at the end of the day.
Voorzitter, ik ___ ____ met een laatste zin.[to round off/finish] rond af Mr President, I would like to conclude with one sentence.
Ik stel eindelijk mijn vraag en ___ ___, mijnheer de Voorzitter.[to round off/finish] rond af I would like to put a question before I end, Mr President.
De onderhandelingen zijn niet ___.[to round off/finish] afgerond The negotiation is not concluded.
In 2004 dient dit debat te zijn ____.[to round off/finish] afgerond This study should be concluded in 2004.
Daarmee wil ik ___.[to finish] afsluiten I will finish on this. ~ voor - ontoegankelijk maken bv. de weg is afgesloten voor alle verkeer. afsluiten, sloot af, hebben afgesloten klasse 2
Ik moet de kas ____.[to finish] afsluiten I got to close my register. ~ voor - ontoegankelijk maken bv. de weg is afgesloten voor alle verkeer. afsluiten, sloot af, hebben afgesloten klasse 2
Laat me ____ met mijn twee aforismen.[to finish] afsluiten Let me close with my two aphorisms. ~ voor - ontoegankelijk maken bv. de weg is afgesloten voor alle verkeer. afsluiten, sloot af, hebben afgesloten klasse 2
Dus wil ik ____ met een kort liedje.[to finish] afsluiten And so I want to close with a little song. ~ voor - ontoegankelijk maken bv. de weg is afgesloten voor alle verkeer. afsluiten, sloot af, hebben afgesloten klasse 2
Ik___ dat deel ___.[to finish] sloot af And I shut that part down.
Ze ___ de Hive totaal ___ en vermoordde iedereen hierbinnen.[to finish] sloot af Sealed the Hive and killed everyone down here.
Ik geef nog twee sprekers het woord en dan ___ we dit onderwerp ___.[to finish] sluiten af I am taking two more speakers and then we will conclude this matter.
Door dit ___ te ___, ____ ik ook mijn vitaliteit en levensenergie ___.[to finish] sluiten af sloot af And that closing-off closed off my vitality and my life energy.
k wil het gebouw ___.[to finish] afgesloten I want the building shut down.
Daarmee is de zaak ____.[to finish] afgesloten That is the end of the matter.
Ik zou ___ ___ nog een ding willen zeggen.[conclusion] ter afsluiting Let me conclude on one final point.
___ ___ zou ik nog één opmerking willen maken.[conclusion] ter afsluiting I should like to conclude with one final comment.
___ ___ wil ik één punt heel duidelijk stellen.[conclusion] ter afsluiting In conclusion, permit me to make one very clear point.
Ik denk dat het voornamelijk betekent dat het allemaal haaien zijn die van gemeenschappelijke voorouders ___.[to descend] afstammen I think this means basically that they're all sharks and they've come from a common ancestry.
En zij zeiden, "Wel, zij werden onze Indianen hier in de US." ~~~ En ik zei, "Dus jullie geloven dat de Indianen ___ van een volk dat door en door slecht was?"[to descend] afstammen And they said, "Well, they became our Native Americans here in the U.S." And I said, "So, you believe the Native Americans are descended from a people who were totally evil?"
Van de welke ___ ik eigenlijk ___?[to descend] stam af Which one of these guys am I actually related to?
Hij ___ ___ van Genghis Khan.[to descend stamde af He descended from Genghis Khan
Vandaag, voorzitter, moet het Parlement ___ wat het wil.[to consider/weigh-up] afwegen Today, Parliament must consider what it really wants. ~ tegen - vergelijkenderwijs analyseren bv. we moeten de belangen tegen elkaar afwegen. ~ tegen - vergelijkenderwijs analyseren bv. we moeten de belangen tegen elkaar afwegen.
We moeten de voor- en nadelen goed tegen elkaar ____.[to consider/weigh-up] afwegen The problems and advantages need to be weighed up with a critical eye. ~ tegen - vergelijkenderwijs analyseren bv. we moeten de belangen tegen elkaar afwegen. ~ tegen - vergelijkenderwijs analyseren bv. we moeten de belangen tegen elkaar afwegen.
Het gaat om het ___ van zaken en de manier waarop wij zaken behandelen.[to consider/weigh-up] afwegen It is a matter of how we weigh things and how we handle them. ~ tegen - vergelijkenderwijs analyseren bv. we moeten de belangen tegen elkaar afwegen. ~ tegen - vergelijkenderwijs analyseren bv. we moeten de belangen tegen elkaar afwegen.
Zij die valsgespeeld hebben, moeten betalen en ik ___ mijn woorden hier ___. weeg af Those who have cheated have to foot the bill - and I am choosing my words carefully.
Hij ___ alle mogelijkheden zorgvuldig ___. woog af He considered all possibilities carefully.
Dergelijke vragen moeten zorgvuldig worden ___.[to consider/weigh-up] afgewogen These questions require deep consideration.
Wij hebben de pro´s en contra´s van de zaak ___.[to consider/weigh-up] afgewogen We have weighed up the pros and cons.
Daarbij moeten twee belangen worden ___.[to consider/weigh-up] afgewogen Two interests need to be weighed up in this connection.
Heeft de Unie in Marrakesh de belangen serieus tegen elkaar ___?[to consider/weigh-up] afgewogen Did the Union make a serious appraisal in Marrakech?
Daarom staan we voor een zware ___.[consideration] afweging For this reason we must weigh the matter up very carefully.
Wij willen dat weten omdat het van belang is in onze ___.[consideration] afweging We want to know why because it is important in our estimation.
De ____ mag zich niet beperken tot veiligheid alleen.[consideration] afweging The assessment must not be restricted to matters of safety alone.
Wij moeten ook de ____ maken die rapporteur Cashman noemt.[consideration] afweging We must also do the balancing mentioned by Mr Cashman as rapporteur.
Rapporteer ieder ___ gedrag onmiddelijk aan de Majoor.[deviant] afwijkend Report any ebullient behavior in Dr Ross to the Major immediately.
Ik kom uit een lidstaat die op deze punten voor een ietwat ___ beleid heeft gekozen.[deviant] afwijkend I am from a Member State that has chosen a somewhat peculiar policy on both of those issues.
Bestendig, ontworpen, blijvend -- is immers in tegenspraak met ____, fijn en tijdelijk.[deviant] afwijkend Durable, engineered, permanent -- those are in opposition to idiosyncratic, delicate and ephemeral.
Een dergelijke ___ is volgens mij dus mogelijk.[deviance] afwijking So my understanding is that such a derogation is possible.
Toch laat deze tekst een uiterst zorgwekkende ___ zien.[deviance] afwijking However, this text does demonstrate a very worrying tendency.
Ik kom terug op de ___ in verband met geloofsovertuiging.[deviance] afwijking Let me return to the subject of the exemption for religion.
Amendement 91 moeten we om operationele redenen ___.[to reject] afwijzen We cannot accept Amendment No 91 for operational reasons. afwijzen, wees af, hebben afgewezen klasse 1
De amendementen 20 tot en met 29 moet ik helaas ___.[to reject] afwijzen Unfortunately, I must reject Amendments Nos 20 to 29. afwijzen, wees af, hebben afgewezen klasse 1
Daarom moet men ook geen instrumenten ___ die nieuw zijn.[to reject] afwijzen Here we should not reject new tools either. afwijzen, wees af, hebben afgewezen klasse 1
Ik ___ hem ___.[to reject] wees af Well, I turned him down.
Het was een vreemdsoortig misselijk gevoel, maar ik ___ hem ___.[to reject] wees af And it was a funny kind of sick feeling, but I turned him down.
Ik ___ dit compromis daarom ___.[to reject] wijs af This is why I reject this compromise.
Alles wat verder gaat, ___ ik ___.[to reject] wijs af Anything that goes beyond this I reject.
Maar als kwaadheid in minachting omslaat, ben je ____.[to reject] afgewezen But when anger turns to contempt, you've been dismissed.
Daarvan werden er vier ___ en elf goedgekeurd.[to reject] afgewezen Of these, four have been turned down and 11 have been approved.
De ECB heeft ___ gereageerd op de voorstellen van de Commissie.[unfavourable/opposed(to)] afwijzend The ECB has reacted negatively towards the Commission’ s proposals.
Als burgers het gevoel krijgen dat zij door een immigratiegolf worden overspoeld, gaan zij daar ___ op reageren.[unfavourable/opposed(to)] afwijzend If people feel they are being overrun by waves of immigrants, then their reaction is one of rejection.
Wij staan beslist ___ tegen een beroep op dialoog en meegaandheid als die leiden tot dictatuur en concentratiekampen.[unfavourable/opposed(to)] afwijzend We wholeheartedly reject the call for dialogue and the meekness that both lead to dictatorships and concentration camps.
Het bedrijf legde, na de ___, een zeer interessante verklaring af.[rejection] afwijzing The company made a very interesting statement after Harland & Wolff were turned down.
De Raad hamerde ook op zijn traditionele resolute ___ van de doodstraf.[rejection] afwijzing The Council also mentioned its traditional, resolute opposition to the death penalty.
De twee belangrijkste amendementen betreffen echter onze ___ van quota.[rejection] afwijzing However, the two most important amendments are about rejecting the establishment of quotas.
De vraag is hoe wij moeten ___.[to act] ageren The question is how we react. ~ voor of tegen - actie voeren bv. de vakbeweging ageerde voor betere voorwaarden. ageren, ageerde, hebben geageerd klasse zwak:d
Kunnen wij ___ via de kerken en dergelijke?[to act] ageren Can we act through churches or in some other way? ~ voor of tegen - actie voeren bv. de vakbeweging ageerde voor betere voorwaarden. ageren, ageerde, hebben geageerd klasse zwak:d
De Commissie reageert, maar zou eigenlijk moeten ____.[to act] ageren The Commission does not act, it reacts. ~ voor of tegen - actie voeren bv. de vakbeweging ageerde voor betere voorwaarden. ageren, ageerde, hebben geageerd klasse zwak:d
We moeten eindelijk ___, en niet alleen reageren.[to act] ageren At the end of the day, we need to be proactive instead of reactive. ~ voor of tegen - actie voeren bv. de vakbeweging ageerde voor betere voorwaarden. ageren, ageerde, hebben geageerd klasse zwak:d
Een verzoek aan de Europese Commissie: verlaat alstublieft de platgetreden paden en ___ zo flexibel mogelijk om de EU-gelden doelmatiger te kunnen benutten![to act] ageer I have a request to make of the Commission: leave the well-trodden path and be as flexible as possible, so that EU funds can be used more efficiently and in a more targeted manner.
Mijnheer de Voorzitter, zoals altijd ___ u heel snel.[to act] ageerde Mr President, as usual you acted very quickly.
Ondertussen heeft de Israëlische regering nog niet ___.[to act] geageerd Since then, nothing has moved on Israeli government side.
Met deze resolutie wordt dan ook terecht tegen deze uitbuiting ___.[to act] geageerd This resolution is a justified response to this exploitation.
Maar het was nog beter geweest als we van te voren hadden geageerd in plaats van achteraf hadden ___.[to act] geageerd At the same time, it would have been even better if we had acted in advance instead of reacting afterwards.
Het Parlement heeft acuut ____ sedert meer dan een jaar op basis van de verslagen van de Rekenkamer.[to act] geageerd Parliament has been taking vigorous action for over a year now on the basis of the Court of Auditors ' reports.
Als u het ermee eens bent, kunnen wij ___ besluiten.[according to/accordingly] aldus If you are in agreement with that, we can proceed accordingly.
Ik zou dan ook graag zien dat de notulen ___ worden gewijzigd.[according to/accordingly] aldus Therefore I would like the Minutes to be altered accordingly.
[the arts] alfa
De tweede ___ correspondeert met artikel 6, lid 1, van het EVRM, dat als volgt luidt:[paragraph] alinea The second paragraph corresponds to Article 6(1) of the ECHR which reads as follows:
Dit amendement had echter betrekking op de alinea over het voorstel voor een besluit.[paragraph] alinea However, this amendment actually concerned the paragraph on the proposal for a decision.
In artikel 225 van het EGA-Verdrag wordt de tweede alinea vervangen door de volgende tekst:[paragraph] alinea In Article 225 of the EAEC Treaty, the second paragraph shall be replaced by the following:
In de laatste alinea van deze resolutie werd verwezen naar Michelin.[paragraph] alinea That resolution contained in the final paragraph a reference to Michelin.
Collectieve beleggingsfondsen werden een ___ voor het sparen op de bank.[option/alternative] alternatief Collective investment undertakings became an alternative to saving with a bank. ~ voor -andere mogelijkheid voor een ~ stellen - iem een andere mogelijkheid bieden.
Homeopathische geneesmiddelen zijn voor veel mensen een belangrijk ___.[option/alternative] alternatief Homeopathic medicinal products represent an important alternative for many people. ~ voor -andere mogelijkheid voor een ~ stellen - iem een andere mogelijkheid bieden.
Er is inderdaad een ____, namelijk convergentie van toezichtpraktijken.[option/alternative] alternatief There is in fact an alternative, to wit, a coming together of supervisory systems. ~ voor -andere mogelijkheid voor een ~ stellen - iem een andere mogelijkheid bieden.
Aquacultuur is zonder twijfel hèt ____ voor uitzichtloze overbevissing.[option/alternative] alternatief Aquaculture is undoubtedly the alternative to overfishing, which has no future. ~ voor -andere mogelijkheid voor een ~ stellen - iem een andere mogelijkheid bieden.
als een ___ [alternatively] alternatief
Er is geen notie van ___, of om de beurt invoegen.[to alternate] alterneren It lacks the notion of alternating, or taking turns, and it's always on the minor road, allowing the major one to have primacy. alterneren, alterneerde, hebben gealterneerd klasse zwak: d
Een uitdaging is het zeker, maar we moeten de ___ hebben om deze aan te gaan.[ambition] ambitie It is a challenge, admittedly; however, we must have the ambition to accept it. ~ voor/tot - de wil iets te bereiken bv. zij heeft veel ambitie voor dit vak zelfs met 'om te' constructie bv. de ambitie om kunstenaar te worden.
De inhoud ervan zal de vrucht zijn van onze opvattingen, onze wil, onze ___.[ambition] ambitie Its content will be the fruit of our convictions, of our will and of our ambition. ~ voor/tot - de wil iets te bereiken bv. zij heeft veel ambitie voor dit vak zelfs met 'om te' constructie bv. de ambitie om kunstenaar te worden.
Hoe verhoudt dit zich tot de ___ van de EU om alleen besluiten te kunnen nemen?[ambition] ambitie How does this relate to the EU's ambition to be able to take unilateral decisions? ~ voor/tot - de wil iets te bereiken bv. zij heeft veel ambitie voor dit vak zelfs met 'om te' constructie bv. de ambitie om kunstenaar te worden.
___ krijgt geen gestalte met communiqués en grote en hoogdravende woorden.[ambition] ambitie Ambition is not realised through communiqués and great and grand statements. ~ voor/tot - de wil iets te bereiken bv. zij heeft veel ambitie voor dit vak zelfs met 'om te' constructie bv. de ambitie om kunstenaar te worden.
Ik kan u niet garanderen dat dit compromis net zo ___ zal zijn als u wilt.[ambitious] ambitieus I cannot guarantee that this compromise will be as ambitious as you would like.
Ik hoop dat de Commissie deze uitdaging aandurft en net zo ambitieus is als wij.[ambitious] ambitieus I hope the Commission will rise to our challenge and be as ambitious as we are.
De Commissie moet nu met een ambitieus en verregaand hervormingsprogramma komen.[ambitious] ambitieus The Commission should now produce an ambitious and far-reaching reform programme.
Lees de bijsluiter voor informatie over bewaarcondities bij ___ gebruik.[ambulant/ambulatory] ambulant Read the leaflet for storage conditions in ambulatory use.
Gemzar wordt tijdens de infusie goed verdragen en kan ___ worden toegediend.[ambulant/ambulatory] ambulant Gemzar is tolerated well during infusion and may be administered ambulant.
Het marktmechanisme is naar wezen ___.[immoral] amoreel The market is, by its very nature, immoral.
Ze zeiden haar dat ze op school niet van haar vagina mocht houden, dat het niet wettelijk was, dat het ___ was, dat het niet goed was.[immoral] amoreel They told her she couldn't love her vagina in high school, that it was not a legal thing, that it was not a moral thing, that it was not a good thing.
Fijn wit ___ poeder of parels[amorpheus] amorf Fine white amorphous powder or bead.
Amorf aluminiumhydroxyfosfaat sulfaat en natriumboraat in 0,9% natriumchlorideoplossing.[amorpheus] amorf 6 Formulation contains amorphous aluminium hydroxyphosphate sulphate and sodium borate in 0.9% sodium chloride.
Reproduceer ze via een proces van hercombinatie dat ___ is aan seks."[analogous] analoog And let's reproduce them by a process of recombination analogous to sex." ~ aan/met - overeenkomstig (in compliance with) bv. analoog hieraan kunnen we stellen dat... [ With this in mind we can conclude that...]
Een ___ verschil - we hebben het al gehoord - heeft betrekking op de reglementering van ongevraagde directe reclame.[analogous] analoog An analogous difference, we have already heard, concerns the regulation of unsolicited communications for direct marketing purposes. ~ aan/met - overeenkomstig (in compliance with) bv. analoog hieraan kunnen we stellen dat... [With this in mind we can conclude that...]
Deze faciliteit kan als een ___ mechanisme worden beschouwd, maar met een lagere verplichting dan bij leningen aan landen met een[analogous] analoog An analogous system could be considered, though with a smaller financial commitment, in the case of finance for countries with derogations. ~ aan/met - overeenkomstig (in compliance with) bv. analoog hieraan kunnen we stellen dat... [ With this in mind we can conclude that...]
Ik denk dat de humanitaire wereld van ___ naar digitaal moet worden gebracht.[analogue] analoog I believe we need to bring the humanitarian world from analog to digital.
Het is zo vernieuwend dat iemand een ____ apparaat heeft vastgenomen en me heeft geschreven.[analogue] analoog It is so novel to see this, that somebody actually picked up an analog device and has written to me.
De resultaten van de___ zouden ongeveer medio 2001 beschikbaar moeten zijn.[analysis] analyse The results of the analysis should be available round about the middle of 2001.
Wat betreft de verzameling en de ___ van data kan ik iets positiever zijn.[analysis] analyse With regard to the collection analysis of data, I can be somewhat more upbeat.
Het is triest dat men met zo'n onvolledige en eenzijdige ____ aan komt zetten.[analysis] analyse It is sad that such an incomplete and one-sided analysis has been carried out.
Dus wil ik eens___ waarom deze reeds bestaande arbeidsplaatsen toekomst hebben.[to analyse] analyseren And so what I should like to analyse is why these jobs of the present have a future. analyseren, analyseerde, hebben geanalyseerd klasse zwak:d
We moeten heel nauwkeurig argumenteren en de zaken eerlijk ____.[to analyse] analyseren We must be quite specific about this and analyse the situation honestly. analyseren, analyseerde, hebben geanalyseerd klasse zwak:d
____ ik de gegevens zo goed?[to analyse] analyseer Is it that I analyze the data very well? analyseren, analyseerde, hebben geanalyseerd klasse zwak:d
Toen we alle berichtgeving ____ en slechts één onderwerp verwijderde, zagen we een wereld die er zo uitzag.[to analyse] analyseerde When we analyzed all the news stories and removed just one story, here's how the world looked. analyseren, analyseerde, hebben geanalyseerd klasse zwak:d
Vorig jaar ___ Pew en de Columbia school voor de journalistiek 14,:,000 nieuwsberichten die op de Google news homepage verschenen.[to analyse] analyseerde Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories that appeared on Google News' front page. analyseren, analyseerde, hebben geanalyseerd klasse zwak:d
Heeft de Rekenkamer dat ooit ___?[to analyse] geanalyseerd Did the Court of Auditors ever analyse it? analyseren, analyseerde, hebben geanalyseerd klasse zwak:d
We hebben de cel ____ op zuiverheid.[to analyse] geanalyseerd We put it through the cellular hygiene detector. analyseren, analyseerde, hebben geanalyseerd klasse zwak:d
Dat was alsof ik psychologisch ___ werd.[to analyse] geanalyseerd And it was like being psychoanalyzed. analyseren, analyseerde, hebben geanalyseerd klasse zwak:d
Volgens mij moet het verschijnsel grondig ____ worden.[to analyse] geanalyseerd We need to conduct a serious analysis of the matter. analyseren, analyseerde, hebben geanalyseerd klasse zwak:d
Dat vergt naast organisatie- en___ vermogen ook creativiteit.[analytical] analytisch It demands organisational and analytical skills, as well as creative intelligence.
Daarom denk ik dat dit verslag in wezen ____ van aard is.[analytical] analytisch Therefore, I believe that this is basically an analytical report.
Als je een eerder ___ type bent dan kan je dit misschien bekijken als een histogram in kleur.[analytical] analytisch If you're of a more analytical nature then you might want, actually, to look at this as a color histogram.
Dat is ____, kritisch en positief.[analytical] analytisch It is analytical, critical and positive.
De___-weergave van een bestand[annotation] annotatie Watch an annotated view of any version of the marked file
De ____-weergave van een bestand[annotation] annotatie Watching an Annotated View of a File
Ik wijs op de___ van de accijnsvrijstelling op kerosine voor luchtverkeer.[anomaly] anomalie I would point out the anomaly of the excise exemption on kerosine for air traffic.
Het doet ons deugd dat we met het huidige voorstel deze anomalie kunnen verhelpen.[anomaly] anomalie We are pleased now that this anomaly will be put right with this proposal.
Ook hier hebben wij een herziening ingebouwd om zo te proberen een anomalie te verwijderen.[anomaly] anomalie We have also built in here a review in order to try to remove an anomaly.
Met andere woorden, zowel in Londen als in Stockholm is er sprake van een geconsolideerd toezichthoudend___.[apparatus] apparaat In other words, both in London and in Stockholm there is a consolidated regulatory apparatus.
Wij hebben nu een apparaat dat functioneert.[apparatus] apparaat We now have an apparatus which works.
Vooral de Unie zelf heeft een evenwichtig en slagvaardig apparaat nodig om de problemen bij de toetreding het hoofd te kunnen bieden.[apparatus] apparaat Above all the Union itself needs a balanced and effective apparatus in order to cope with the problems of accession.
Zonder een ingrijpende hervorming van de structuren en het administratieve apparaat zou geen enkele verandering mogelijk zijn geweest.[apparatus] apparaat Indeed, there can be no change without comprehensive reform of the structures and apparatus of administration.
De overgang gaat gepaard met bepaalde kosten, bijvoorbeeld voor nieuwe___.[equipment] apparatuur The transition does involve certain costs, for example in connection with new equipment.
Daarvoor is nodig betere controle waarbij ____ die fraudebestendig is, kan helpen.[equipment] apparatuur This requires better enforcement, and fraud-proof equipment can help with this.
Het gaat met name om het gebruik ervan in bepaalde medische ____.[equipment] apparatuur That applies particularly to their use in certain types of medical equipment.
We mogen niet toestaan dat deze ____ in Europa uit de markt wordt genomen.[equipment] apparatuur We cannot allow the equipment to be forced out of the European market.
Hij geeft bijvoorbeeld een____ waar hij zijn keuze uitlegt van vertalingen van diverse bijbelverzen.[appendix] appendix For instance, he has an appendix where he explains his choice of translations of different Bible verses.
De afbeelding staat in appendix A.[appendix] appendix There's an illustration in Appendix A.
Je hebt net appendix A gevonden.[appendix] appendix You just found Appendix A.
We maakten een____ voor Layar, augmented reality, om deze AEDs te vinden.[application/use] applicatie We made an application for Layar, augmented reality, to find these AEDs.
We maakten een iPad-____.[application/use] applicatie And we built an iPad application.
Een van de dingen die mijn stagiaire, Pratesh bouwde, is een mobiele ____, waarmee je de data kunt versturen.[application/use] applicatie One of the things which my intern here, Pratesh, built is a mobile application, which can now send all this data anywhere it wants to go.
Dat was een____ en door een puur Europeïstische ideologie ingegeven voorstel.[arbitrary] arbitrair This was a totally arbitrary idea, the brainchild of a purely pro-European ideology.
Ik ben het eens met de heer Liese dat de goedkeuringsperiode van zeven jaar veel te ___ is.[arbitrary] arbitrair I agree with Mr Liese that the seven-year authorisation period is unsatisfactorily arbitrary.
De minimumhoeveelheden kapitaal die in welke voorschriftenschema's dan ook worden genoemd, zijn ____.[arbitrary] arbitrair The minimum amounts of capital specified in any regulatory scheme are arbitrary.
Ik bof zo, dat er een heel____ met voordrachten is die ik mijn studenten kan laten zien.[archives] archief I'm so lucky that there's this archive of performances that I can share with my students.
Er is geen ____. ~~~ Er zijn geen grenzen. ~~~ Er is geen registratie.[archives] archief There's no archive, there are no barriers, there's no registration.
Ons kantoor is net een ____ van architectonische biodiversiteit.[archives] archief We keep our office almost like an archive of architectural biodiversity.
We____ het wereldwijde web sinds 1996.[to file] archiveren We've been archiving the World Wide Web since 1996. archiveren, archiveerde, hebben gearchiveerd klasse zwak:d
Je hebt heel wat gegevens over hem___.[to file] gearchiveerd You've filed away a lot of data on him. archiveren, archiveerde, hebben gearchiveerd klasse zwak:d
Als een film naar behoren ____ is, wordt de boodschap ervan bewaard voor de toekomst.[to file] gearchiveerd If a film is properly archived its message will be saved for the future. archiveren, archiveerde, hebben gearchiveerd klasse zwak:d
Het werk werd met succes ter plekke uitgevoerd, de gegevens werden ____ en openbaar verspreid via de CyArk website.[to file] gearchiveerd The work was done successfully in the field, and the data was archived and publicly disseminated through the CyArk website. archiveren, archiveerde, hebben gearchiveerd klasse zwak:d
Ik herhaal: ik steun de___ van de vorige sprekers.[argumentation] argumentatie Action is needed, O esteemed Commission!
Dus deze ___ van de Commissie is niet steekhoudend.[argumentation] argumentatie Therefore the Commission's arguments do not hold water.
En ik kan mij alles voorstellen bij de ____ daarbij.[argumentation] argumentatie I can well imagine the reasons for this.
Een dergelijke ____ van de olie-industrie is enigszins scheef.[argumentation] argumentatie For the oil industry to adduce such an argument is pretty dubious.
We moeten heel nauwkeurig____ en de zaken eerlijk analyseren.[to reason/argue] argumenteren We must be quite specific about this and analyse the situation honestly. argumenteren, argumenteerde, hebben geargumenteerd klasse zwak:d
Tegenstanders van de stelling-Schulz ____ over de scheiding van machten.[to reason/argue] argumenteren Opponents of the Schulz position argue about the separation of powers.
Wat dit laatste betreft, kunnen we ___ dat we toch ergens moeten beginnen.[to reason/argue] argumenteren On the last point, all that needs to be said is that we have to start somewhere.
Daarom hebben sommigen____ dat lid 2 de juiste rechtsgrondslag zou zijn.[to reason/argue] geargumenteerd For that reason, some here have argued that this would be the correct legal basis. argumenteren, argumenteerde, hebben geargumenteerd klasse zwak:d
Dat wekt ook een EU-vijandige stemming, omdat daar uiterst simplistisch wordt ____.[to reason/argue] geargumenteerd This triggers anti-European sentiments because the debate is over-simplified. argumenteren, argumenteerde, hebben geargumenteerd klasse zwak:d
Ik dank vooral onze collega Mulder, die zeer verstandig heeft ____.[to reason/argue] geargumenteerd My special thanks go to our colleague Mr Mulder, who presented a very cogent argument; we fully endorse the points he made argumenteren, argumenteerde, hebben geargumenteerd klasse zwak:d
Elke subpopulatie moet___ bemonsterd worden.[random] aselect The selection of samples shall be random.
Bij de eerste monstertrekking worden ____ vier inrichtingen gekozen.[random] aselect In the first sampling four devices are selected at random.
Aangezien de klinische symptomen van chronische AVP vrij___ zijn, moet bij de differentiële diagnose rekening worden gehouden met vele andere ziekten.[non-specific] aspecifiek As clinical signs of chronic ASF are rather non-specific, many other diseases must be considered for differential diagnosis.
Aangezien symptomen van chronische klassieke varkenspest tamelijk ___ zijn, moet bij de differentiële diagnose rekening worden gehouden met vele andere ziekten.[non-specific] aspecifiek As clinical signs of chronic classical swine fever are rather non-specific, many other diseases must be considered for differential diagnosis.
Ondanks deze opmerkingen zullen wij onze steun aan de ___-overeenkomst geven.[association] associatie In spite of what I have said we shall give our support to the association agreement. ~ met/tussen - zakelijke band bv. 1 Firma X gaat een associatie aan met firma Y. bv.2 een associatie tussen firma X en firma Y.
Het respect voor deze rechten is de conditio sine qua non voor ons ____-akkoord.[association] associatie Strict observance of these rights is an essential condition of our association agreement. ~ met/tussen - zakelijke band bv. 1 Firma X gaat een associatie aan met firma Y. bv.2 een associatie tussen firma X en firma Y.
De tekst van de ____-overeenkomst met Marokko is eind februari 1996 ondertekend.[association] associatie The text of the association agreement with Morocco was signed at the end of February 1996. ~ met/tussen - zakelijke band bv. 1 Firma X gaat een associatie aan met firma Y. bv.2 een associatie tussen firma X en firma Y.
We verbinden de punten: A is verbonden met B en B met C. ~~~ En soms is A ook echt verbonden met B. ~~~ Dat heet___ leren.[associative] associatief We connect the dots: A is connected to B; B is connected to C. And sometimes A really is connected to B, and that's called association learning.
Daar stond namelijk zo'n bordje en dat had ik nog nooit gezien want ik kwam uit een cultuur waar vergaderen en roken als het ware ___ met elkaar verbonden waren.[associative] associatief There was a sign, and I had never seen that before since I came from a culture where meeting and smoking were as it were associatively linked.
Wij___ herhaling met verveling.[to associate] associëren We associate repetition with boredom. zich ~ met - een zakelijke band aangaan ~ met - doen denken aan bv. harde knallen associeer ik met de oorlog. associëren, associeerde, hebben geassocieerd klasse zwak:d
Ik weet zeker dat Ross dit kan ____ met design.[to associate] associëren And I'm sure Ross can associate that with design. zich ~ met - een zakelijke band aangaan ~ met - doen denken aan bv. harde knallen associeer ik met de oorlog. associëren, associeerde, hebben geassocieerd klasse zwak:d
Inderdaad, de meeste mensen ____ de ruimte met stilte.[to associate] associëren And indeed, most people associate space with silence. zich ~ met - een zakelijke band aangaan ~ met - doen denken aan bv. harde knallen associeer ik met de oorlog. associëren, associeerde, hebben geassocieerd klasse zwak:d
Nou ___ ik de woorden eerlijkheid en integriteit niet snel met Rush Limbaugh, maar deze uitspraak is moeilijk te betwisten.[to associate] associeer Now it's not often that I'm going to associate the words honesty and integrity with Limbaugh, but it's really hard to argue with that punchline. zich ~ met - een zakelijke band aangaan ~ met - doen denken aan bv. harde knallen associeer ik met de oorlog. associëren, associeerde, hebben geassocieerd klasse zwak:d
Onlangs vroeg men mij waarmee - met welke gebouwen, monumenten, historische gebeurtenissen en verworvenheden - ik de Europese Unie ___.[to associate] associeer Recently I was asked what associations the European Union has for me, what buildings, monuments, historical events, achievements, it brought to mind. zich ~ met - een zakelijke band aangaan ~ met - doen denken aan bv. harde knallen associeer ik met de oorlog. associëren, associeerde, hebben geassocieerd klasse zwak:d
Vroeger werd luchtvervuiling ____ - of zelfs verward - met het wegverkeer.[to associate] geassocieerd Previously, atmospheric pollution used to be associated with roads and traffic. zich ~ met - een zakelijke band aangaan ~ met - doen denken aan bv. harde knallen associeer ik met de oorlog. associëren, associeerde, hebben geassocieerd klasse zwak:d
Kaposi-sarcoom-___ herpes virus geeft een mooi signaal hier beneden.[to associate] geassocieerd And Kaposi's sarcoma-associated herpes virus gives a nice signature down here. zich ~ met - een zakelijke band aangaan ~ met - doen denken aan bv. harde knallen associeer ik met de oorlog. associëren, associeerde, hebben geassocieerd klasse zwak:d
Teveel wordt alles wat in Europa omgaat, ____ met verkeerd beheer van gelden.[to associate] geassocieerd Too often everything to do with Europe is associated with financial mismanagement. zich ~ met - een zakelijke band aangaan ~ met - doen denken aan bv. harde knallen associeer ik met de oorlog. associëren, associeerde, hebben geassocieerd klasse zwak:d
Tenslotte en opmerking met betrekking tot de ____.[asymmetry] asymmetrie Finally, regarding asymmetry, this has nothing to do with WTO.
Een dergelijke _____ kan de vrede in de wereld bevorderen.[asymmetry] asymmetrie Such an asymmetric structure can help promote peace in the world.
Er is dus een inherente ____ tussen de lidstaten op dit stuk.[asymmetry] asymmetrie The Member States are therefore inherently asymmetrical in this regard.
Deze dame heeft in feite een zeer ____ gezicht, waarvan beide zijden mooi zijn.[asymmetrical] asymmetrisch In fact, this lady has a particularly asymmetrical face, of which both sides are beautiful.
Dat open einde kan wel worden gedicht met een ____ systeem.[asymmetrical] asymmetrisch That open end could be closed up with an asymmetrical system.
Mevrouw de Voorzitter, mag ik u erop ____ dat deze fotograaf daar nog steeds zit?[to draw attentention to] attenderen Madam President, may I draw attention to the fact that the photographer is still sitting up there. ~ op - aandacht vestigen bv. Mag ik u attenderen op een kleine ongerechtigheid. attenderen, attendeerde, hebben geattendeerd klasse zwak:d
Dan zou ik u ook nog willen ____ op het feit dat er een EU-Handvest van de grondrechten in voorbereiding is, dat inmiddels de...[to draw attentention to] attenderen Let me also draw attention to the work on drawing up a European Union charter on fundamental rights, which has now reached the drafting... ~ op - aandacht vestigen bv. Mag ik u attenderen op een kleine ongerechtigheid. attenderen, attendeerde, hebben geattendeerd klasse zwak:d
Desalniettemin ____ wij op een aantal specifieke aspecten en voorzorgsmaatregelen die ten aanzien van deze activiteit niet uit het...[to draw attentention to] attenderen Nevertheless, we wish to draw attention to particular aspects and special needs that must be taken account of in this activity. ~ op - aandacht vestigen bv. Mag ik u attenderen op een kleine ongerechtigheid. attenderen, attendeerde, hebben geattendeerd klasse zwak:d
In het artikel staat: " Aan een lid kan het woord worden verleend om de Voorzitter erop te ____ dat het Reglement niet in acht wordt...[to draw attentention to] attenderen The Rule stipulates that 'A Member may be allowed to speak to draw the attention of the President to any failure to respect Parliament's Rules of Procedure '. ~ op - aandacht vestigen bv. Mag ik u attenderen op een kleine ongerechtigheid. attenderen, attendeerde, hebben geattendeerd klasse zwak:d
Ik ____ hen erop - ik moet het wel zo zeggen -- dat ik lid ben van het Parlement, maar ik kan u verzekeren dat dat weinig effect had.[to draw attention to] attendeerde I pointed out to them – I must put it like this – that I was a Member of Parliament, but I can assure you that it did not do me much good. ~ op - aandacht vestigen bv. Mag ik u attenderen op een kleine ongerechtigheid. attenderen, attendeerde, hebben geattendeerd klasse zwak:d
Zo ____ een van onze hier aanwezige collega's ons er onlangs op dat in Leipzig 30 procent van de gerenoveerde woningen leeg staat.[to draw attention to] attendeerde One Member of this House, who is here today, pointed out to us the other day, for example, that, in Leipzig, 30 % of refurbished housing remains unoccupied. ~ op - aandacht vestigen bv. Mag ik u attenderen op een kleine ongerechtigheid. attenderen, attendeerde, hebben geattendeerd klasse zwak:d
U herinnert zich wellicht dat wij u reeds eerder op deze kwestie hebben ____.[to draw attention to] geattendeerd You will recall that the matter has been raised with you in the past. ~ op - aandacht vestigen bv. Mag ik u attenderen op een kleine ongerechtigheid. attenderen, attendeerde, hebben geattendeerd klasse zwak:d
We zouden ons voortaan strikt moeten houden aan dit principe waarop u hier heeft ____.[to draw attention to] geattendeerd This principle, which you have made reference to here, should be stringently observed. ~ op - aandacht vestigen bv. Mag ik u attenderen op een kleine ongerechtigheid. attenderen, attendeerde, hebben geattendeerd klasse zwak:d
Zij heeft reeds brieven de deur uit gedaan waarin de lidstaten worden ____ op hun verplichtingen.[to draw attention to] geattendeerd Letters have already been sent out drawing the attention of the Member States to their obligations. ~ op - aandacht vestigen bv. Mag ik u attenderen op een kleine ongerechtigheid. attenderen, attendeerde, hebben geattendeerd klasse zwak:d
Eén laatste ____ van humor als communicatie is dat het inherent viraal is.[attribute] attribuut And one last powerful attribute that comedy has as communication is that it's inherently viral.
Een ander ____ van de schelm is geluk hebben.[attribute] attribuut And another attribute of the trickster is smart luck.
Of bent je meer van een down ____?[attribute] attribuut Or are you more of a down attribute?
Als iemand zou vragen om jouw merk identiteit, jouw merkpersoonlijkheid te beschrijven wat zou je zijn? ~~~ Ben je een up ____?[attribute] attribuut If somebody asked you to describe your brand identity, your brand personality, what would you be? Are you an up attribute?
Visueel, ____, lezen en schrijven en kinesthetisch.[auditory] auditief They are visual, auditory, reading and writing and kinesthetic.
Enkele ____ gehandicapte leden van het publiek zullen het debat bijwonen en daarom hebben wij een doventolk geregeld.[auditory] auditief I have deaf members of the public attending and we have the sign language interpreter.
Nu ga ik het ____ gedeelte van jullie brein prikkelen om te horen wat je had moeten horen, en dan beluisteren we het opnieuw.[auditory] auditief Now, I'll prime your auditory part of your brain to tell you what you're supposed to hear, and then hear it again.
Van ____ vernietigen van partijen dient in deze gevallen geen sprake te zijn.[automatic] automatisch In those cases, the automatic destruction of batches should not be an option.
Als ik dat niet doe, leidt dat ____ tot een langdurige interventie.[automatic] automatisch Otherwise the automatic result would be a lengthy period of intervention.
Subsidiariteit betekent niet ____ uitzondering van de marktregels.[automatic] automatisch Subsidiarity does not mean automatic exemption from the market rules.
____ gedrag – vakkundig gedrag is onderbewust, wordt geleid door de gedragskant.[automatic] automatisch Automatic behavior -- skilled behavior -- is subconscious, controlled by the behavioral side.
Als er nu eens een manier was om dit te ____."[to automate] automatiseren If only there was a way to automate this." automatiseren, automatiseerde, hebben geautomatiseerd klasse zwak:d
Als je in paniek bent, haal je de nummers door elkaar, dus het zou zeker een goed idee zijn om dit in zekere mate te ____.[to automate] automatiseren When one is in a state of panic, numbers get confused, so it would certainly be a good idea to automate this to some extent. automatiseren, automatiseerde, hebben geautomatiseerd klasse zwak:d
En zelfs nogal vreselijk werk, zoals bonen plukken met de hand, kan nu ____ worden.[to automate] geautomatiseerd And even sort of horrible things, like picking beans by hand, can now be done automatically. automatiseren, automatiseerde, hebben geautomatiseerd klasse zwak:d
Het prijzen van de artikelen zou dus veel gemakkelijker met een ____ systeem kunnen gebeuren.[to automate] geautomatiseerd So that would mean that it would be much easier if you went over to a computerized system of pricing. automatiseren, automatiseerde, hebben geautomatiseerd klasse zwak:d
Een beetje ____ voorspellen, leerde ons dat het erg leek op met een muisvirus.[to automate] geautomatiseerd First of all, I'll tell you that a little automated prediction told us it was very similar to a mouse virus. automatiseren, automatiseerde, hebben geautomatiseerd klasse zwak:d
Anders verspilt onze samenleving belastingen naast haar adequate ____.[automatisering] automatisering Otherwise our society will wither away because of automation designed to avoid taxation.
We proberen het punt van ____ te bereiken.[automatisering] automatisering We're trying to get to the point of automation.
Voorts moeten we overleggen hoe we vaart kunnen zetten achter de ____ en dubbele enquêtes kunnen voorkomen.[automatisering] automatisering We should also consider how we can advance automation and avoid duplication of information collected.
Deze uitvinding vermindert het energieverbruik wereldwijd door afstandsbediening en ____ van elk stopcontact in elke woning en business.[automatisering] automatisering This invention will reduce global energy consumption by allowing remote control and automation of every outlet in every home and business.
Dit is een zeer belangrijk ___.[axiom] axioma That is an absolute basic.
Ik ben bang, mijnheer de Voorzitter, dat dit eerder een ____ dan een bewijs is.[axiom] axioma I fear, Mr President, that this idea is more of a slogan than a proven fact.
Mevrouw de Voorzitter, wat kun je in een minuut over GGO's zeggen, behalve dat het voorzorgsbeginsel inderdaad geen ___ is en mag zijn om niets te ondernemen.[axiom] axioma Madam President, on the issue of GMOs, what can be said in one minute, except that the precautionary principle is not, and should not be, an excuse for doing nothing?
Een ___ van iets maken [draw special/particular attention to something] AANdachtspunt [het][n] point of (special/particular) ~maken [v] van [pr] iets - to give particular attention to s.t.
We moeten verschillende oplossingen ___. [Different solutions will have to be applied.] AANdragen[v] carry, bring (up/along/to) komen [v] ~ met [pr] - to bring s.t. up in a conversation. aandragen, droeg aan, hebben aangedragen klasse 7: a-oe-a
Dat is ___ onjuist. [demonstrable] AANtoonbaar[ad] That is demonstrably false. [demonstrable]
Created by: Thore
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards