Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Sexologi

Spørgsmål til sexologi

QuestionAnswer
Hvor lang tid tager udviklingen fra stamcelle til sædcelle? Ca. 10 uger.
Hypofysen sidder tæt sammen med en anden hjernedel. Hvilken? Hypothalamus.
Sæt testiklerne hos mennesker, chimpanser og gorillaer i rækkefølge med de relativt mindste først. Gorilla, menneske, chimpanse.
Hvor mange kromosomer har en sædcelle? 23.
Hvor opbevares færdige sædceller? I bitestiklerne.
Hvilken (biologisk) funktion har orgasmen hos kvinder? 1) Livmodermunden bevæger sig under orgasmen som en snabel, der dyppes ned i den sø af sæd, der dannes øverst i skeden. På den måde kommer sædcellerne i nærkontakt med indgangen til livmoderen. 2) Det giver nok også kvinder større lyst til sex.
Hvad er oxytocin? Hormon, der udløses ved berøring. Frigøres også ved orgasme og medfører muskelsammentrækninger, som hos manden presser sæden ud, og hos kvinder får skeden og livmoderen til at trække sig sammen. Får blodet til at strømme til huden og de erogene områder.
Hvor mange nervebaner har klitoris? Ca. 8.000.
Hvilket hormon sætter gang i modningen af æg i æggestokkene? FSH.
Hvad er det gule legeme? Når ægget har forladt folliklen, omdannes den til det gule legeme. Det gule legeme er altså "den tomme follikel".
Hvad producerer det gule legeme? Østrogen og progesteron.
Created by: Esben
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards