Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Sexologi

Begreber i sexologi

TermDefinition
Hormoner Stoffer, som udskilles til blodet af endokrine kirtler, og som regulerer kroppens funktion.
Cellemembran Dobbelt fedtlag, som omgiver alle celler. Heri findes kanaler, som regulerer stoffers bevægelser over dette dobbelte fedtlag. Fedtopløselige stoffer kan frit passere (diffundere) over dette dobbelte fedtlag.
Klon Det nye individ ved ukønnet formering. Klonen er en genetisk kopi af moderen.
PEA - fenylethylamin. Et signalstof, der dannes i hjernen ved forelskelse. Modvirker træthed og stress og giver et stemningsløft.
Oxytocin Hormon, der udløses ved berøring. Får mælkekirtler til at tømmes. Udløses også ved orgasme. Hjælper til at presse sæden ud og får skeden og livmoderen til at trække sig sammen. Får blodet til at strømme til huden og de erogene områder.
Klitoris Organ, hvjor det meste ligger skjult inde i kroppen, og hvor synlig mellem den øverste del af kønslæberne.
Svulmelegemer Udgør det meste af penis. Blodfyldning af disse legemer sker, når nerveimpulser får musklerne omkring arterierne til at slappe af, så blodet kan fylde svulmelegemerne på kort tid. Blodtrykket klemmer samtidig på venerne, så blodet ikke kan føres bort.
Testiklerne Stedet hvor sædcellerne produceres. Hver testikel indeholder ca. 500 m lange sædkanaler.
Bitestiklerne Stedet hvor sædcellerne opbevares.
Sædcelle Den mandlige kønscelle, som indeholder 23 kromosomer.
Testtosteron Det mandlige kønshormon. Produceres i testiklerne og stimulerer udvikling af de primære karakterer og sekundære kønskarakterer (mandlige kønsorganer)og sekundære kønskarakterer. Stimulerer knogle- og muskelvækst.
Æggestokkene Stedet hvor produktion og modning af æg.
Follikel Lille væskefyldt hulrum i æggestokken. I hver follikel opbevares et æg (indtil ægget forlader folliklen ved ægløsning).
G-punkt Følsomt område i i skedevæggens side der vender fremad.
Østrogen Et kvindeligt kønshormon, som får cellerne i livmoderslimhinden til at dele sig. Gør slimen i livmodermunden mindre sej. Stimulerer udviklingen af de kvindelige kønskarakteristika. Stimulerer knoglevækst.
Primære kvindelige kønskarakteristika De kvindelige kønsorganer.
Sekundære kvindelige kønskarakteristika Brystvæv, kropsbygning med smalle skuldre og brede hofter, fedtdeponering på hofter, lår og bryster og den kønskarakteristiske hårvækst på kroppen.
Sekundære mandlige kønskarakteristika Hårvækst kønskarakteristiske steder på kroppen, dybe stemmeleje og mandlige fordeling af fedt.
Progesteron Et andet kvindeligt kønshormon, som giver signal til de yderste celler i livmoderslimhinden om at producere slim, så et befrugtet æg kan sætte sig fast. Øger brystvæksten og kropstemperaturen.
Created by: Esben
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards