Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Sexologi

Begreber i sexologi

TermDefinition
Hormoner Stoffer, som udskilles til blodet af endokrine kirtler, og som regulerer kroppens funktion.
Cellemembran Dobbelt fedtlag, som omgiver alle celler. Heri findes kanaler, som regulerer stoffers bevægelser over dette dobbelte fedtlag. Fedtopløselige stoffer kan frit passere (diffundere) over dette dobbelte fedtlag.
Klon Det nye individ ved ukønnet formering. Klonen er en genetisk kopi af moderen.
PEA - fenylethylamin. Et signalstof, der dannes i hjernen ved forelskelse. Modvirker træthed og stress og giver et stemningsløft.
Oxytocin Hormon, der udløses ved berøring. Får mælkekirtler til at tømmes. Udløses også ved orgasme. Hjælper til at presse sæden ud og får skeden og livmoderen til at trække sig sammen. Får blodet til at strømme til huden og de erogene områder.
Klitoris Organ, hvjor det meste ligger skjult inde i kroppen, og hvor synlig mellem den øverste del af kønslæberne.
Svulmelegemer Udgør det meste af penis. Blodfyldning af disse legemer sker, når nerveimpulser får musklerne omkring arterierne til at slappe af, så blodet kan fylde svulmelegemerne på kort tid. Blodtrykket klemmer samtidig på venerne, så blodet ikke kan føres bort.
Testiklerne Stedet hvor sædcellerne produceres. Hver testikel indeholder ca. 500 m lange sædkanaler.
Bitestiklerne Stedet hvor sædcellerne opbevares.
Sædcelle Den mandlige kønscelle, som indeholder 23 kromosomer.
Testtosteron Det mandlige kønshormon. Produceres i testiklerne og stimulerer udvikling af de primære karakterer og sekundære kønskarakterer (mandlige kønsorganer)og sekundære kønskarakterer. Stimulerer knogle- og muskelvækst.
Æggestokkene Stedet hvor produktion og modning af æg.
Follikel Lille væskefyldt hulrum i æggestokken. I hver follikel opbevares et æg (indtil ægget forlader folliklen ved ægløsning).
G-punkt Følsomt område i i skedevæggens side der vender fremad.
Østrogen Et kvindeligt kønshormon, som får cellerne i livmoderslimhinden til at dele sig. Gør slimen i livmodermunden mindre sej. Stimulerer udviklingen af de kvindelige kønskarakteristika. Stimulerer knoglevækst.
Primære kvindelige kønskarakteristika De kvindelige kønsorganer.
Sekundære kvindelige kønskarakteristika Brystvæv, kropsbygning med smalle skuldre og brede hofter, fedtdeponering på hofter, lår og bryster og den kønskarakteristiske hårvækst på kroppen.
Sekundære mandlige kønskarakteristika Hårvækst kønskarakteristiske steder på kroppen, dybe stemmeleje og mandlige fordeling af fedt.
Progesteron Et andet kvindeligt kønshormon, som giver signal til de yderste celler i livmoderslimhinden om at producere slim, så et befrugtet æg kan sætte sig fast. Øger brystvæksten og kropstemperaturen.
Created by: Esben