Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

History PL

Polish History: Poland under Piast's reign, kings and dates

Question in PLAnswer in PL
Pierwszy władca Polski Mieszko I
Chrzest 966
Misja św. Wojciecha 997
Zjazd Gnieźnieński 1000
Syn Mieszka I Bolesław Chrobry
Data Koronacji B. Chrobrego 1025
Drugi król polski - trzeci władca Mieszko II
Bezkrólewie: data 1034-1039
Najazd Brzetysława na Śląsk i Wielkopolskę 1039
4. władca Kazimierz Odnowiciel
5. władca Bolesław Śmiały
Konflikt z biskupem Stanisławem 1079
6. władca z dynastii Piastów Władysław Herman
Wypędzenie Sieciecha: data 1100
Wydzielenie dzielnic synom (imiona) Bolesław Krzywousty i Zbigniew
Zamordowanie Zbigniewa 1112
Testament Bolesława Krzywoustego 1138
Rozbicie dzielnicowe: daty 1138-1320
Ponownie na tronie polskim zasiadł... Władysław Łokietek
Bunt wójta Alberta w Krakowie 1311
Koronacja 1320
Utrata Pomorza Gd. 1302
Wielki Król: imię i przydomek Kazimierz Wielki
Koronacja Kazimierza Wielkiego 1333
Pokój polsko-krzyżacki w Kaliszu 1343
Podbój Rusi Halickiej 1366
Fundacja Akademi Krakowskiej 1364
Created by: Zuzanna