Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Level 2 Comps HerbID

The List of One Hundred

QuestionAnswer
Ma Huang Hb Ephedra
Gui Zhi Ramuls Cinnamomi
Zi Su Ye Folium Perillae
Jing Jie Herba Schizonepetae
Fang Feng Rx Saposhnikoviae
Qiang Huo Rx et Rz Notopterygii
Cang Er Zi Fructus Xanthii
Xin Yi Hua Flos Magnoliae
Niu Bang Zi Fructus Arctii
Ju Hua Flos Chrysanthemi
Chai Hu Rx Bupleuri
Sheng Ma Rz Cimicifugae
Zhi Mu Rz Amenorrhae
Zhi Zi Fructus Gardeniae
Dan Zhu Ye Herba Lopatheri
Xia Ku Cao Spica Prunellae
Lu Gen Rz Phragmitis
Jue Ming Zi Semen Cassiae
Mu Dan Pi Cortex Mouton
Huang Qin Rx Scutellariae
Huang Lian Rz Coptidis
Hung Bai Cortex Phellodendri
Long Dan Cao Rx Gentianae
Jin Yin Hua Flos LONICERAE
Lian Qiao Fructus Forsythiae
Lu Dou Semen Phaseoli
Da Huang Rz et Rx Rei
Huo Ma Ren Semen Cannabis
Fu Ling Sclerotium Poria Coco
Zhu Ling Polyporus Sclerotium
Ze Xie Rz Alismatis
Mu Tong Caulis Akebiae
Deng Xin Cao Medulla Junci
Dong Gua Zi/Dong Gua Ren Semen Benincasae Hispidae
Hang Fang Ji Rx Stephaniae (Tetrandae)
Mu Gua Fructus Chaenomelis
Wu Jia Pi Cortex Acanthopanax
Chuan Bei Mu Bulbus Fritillariae Cirrhosae
Zhe Bei Mu Bulbus Fritillariae Thunbergii
Gua Lou Fructus Trichosanthis
Gua Lou Ren Semen Trichosanthus
Zhu Ru Caulis Bambusae (in Taenia)
Zhi Ban Xia Rz Pinelliae (prep)
Bai Jie Zi Semen Sinapsis
Jie Geng Rx PlatyCODONIS
Xuan Fu Hua Flos Inulae
Kuan Dong Hua FLOS FARFARAE
Sang Bai Pi Cortex Mori
Cang Zhu Rz Atractylodis
Hou Po Cortex Magnoliae (Officinalis)
Huo Xiang Herba Pogostemonis
Bai Dou Kou Fructus Amomi Rotundus
Shan Zha Fructus Crataegi
Shen Qu Massa Fermentata
Lai Fu Zi Semen Rafaniae
Chen Pi Pericarpium Citri Reticulatae
Qing Pi Pericarpium Citri Reticulatae Viride
Zhi Shi Fructus Aurantii Immaturus
Zhi Ke Fructus Aurantii
Xiang Fu Rz Cyperi
Mu Xiang Rx Aucklandiae
Chuan Lian Zi Fructus Toosendan
San Qi Rx Notoginseng
Pu Huang POLLEN Typhae
Chuan Xiong Rz Chuanxiong
Dan Shen Rx Salvia Miltiorrhizae
Chi Shao Rx Paeoniae Rubra
E Zhu Rz CURCUMAE
Niu Xi (Chuan) Rx Achyranthis Bidentate seu Cyathulae
Zhi Fu Zi Rx Aconite Lateralis (prep)
Rou Gui Cortex Cinnaomomi
Wu Zhu Yu Fructus Evodiae
Gao Liang Jiang Rz Alpiniae Officinarum (????)
Ding Xiang k
Huang Qi Rx Astragali
Shan Yao Rz Dioscoreae
Bai Zhu Rz Atractylodia Macrocephalae
Dang Gui Rx Angelicae Sinensis
Bai Shao Rx Paeoniae Alba
E Jiao Gelatinum Corii Asini
Gou Qi Zi Fructus Lycii
Sang Shen Fructus Mori
Long Yan Rou (P.S. It's a Blood Tonic, Sweet, Warm, HT-SP) ARILLUS LONGAN
Ba Ji Tian Rx Morindae Officinalis
Bu Gu Zhi Fructus Psoraleae
Du Zhong Cortex Eucommiae
Sha Shen Fructus Amomi
Mai Men Dong k
Tian Men Dong
Shi Hu k
Bai He Bulbus Lilii
Nu Zhen Zi Fructus Ligustri Lucidi
Hei Zhi Ma k
Shan Zhu Yu Fructus Corni
Wu Wei Zi Fructus Schisandras (Chinesis)
Wu Mei Fructus Mumu
He Zi (bitter, sour, astringent, neutral, LU-LI) FRUCTUS CHEBULAE (!!)
Rou Dou Kou Semen Myristicae
Bai Guo SEMEN GINKO (!!)
Fu Xiao Mai Fructus Tritici Levis Immaturus
Suan Zao Ren Semen Ziziphi Spinosae
Bai Zi Ren Semen PlatyCADI
Ye Jiao Teng Caulis Polygoni Multiflori
(He Shou Wu) Rx Polygoni Multiflori
Shi Chang Pu Rz Acori Tatarinowii
Ci Ji Li Fructus Tribuli
Shi Jue Ming k
Di Long PHERETIMA
Bing Lang Semen Arecae
(Ge Gen) Rx Puerariae
(Xuan Shen) Rx Scrophulariae
(Yuan Zhi) k
(He Huan Pi) j
(He Huan Hua) k
(Yu Jin) k
Created by: mrbarr