Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Filipino 3rd Quater

ACM

QuestionAnswer
tumutukoy sa sobrang produkto ng mauunlad na bansa Surplus
ang taong sumasamba sa puno at mga bagay na bigay ng kalikasan pagano
ang mga mananakop na dayuhan kolonyalista
ang tumutukoy sa kabihasnang naglinang at nililinang sibilisado
naduhagi nasakop
tagabigay,prodyuser tagatustos
identidad, tanda pagkakakilanlan
itanggi, di-pag-amin itatwa
pagkumpuni, pagsasaayos rehabilitasyon
hinawakan,dinakma sinunggaban
sobra, labis surplus
ugnayan, komunikasyon interaksyon
lihim,sekreto lingid
abilidad,katangian kakayahan
maiwala,makalimutan mawaglit
pag-aaruga pag-aalaga
murupok, di-matibay mahina
pinagbuklod,pinagsama-sama pinag-isa
maunawaan, matarok maintindihan
interaksyon ugnayan
itinaTakwil itinataboy
tipikal karaniwan
pananaw pagtingin
umugit umukit
di-pasibo aktib0
gusto,madalas hilig
sobra sobrang paggamit pagmamalabis
distribusyon pamamahagi
proseso ng pagbabago ebolusyon
aspeto,bahagi ng lipunan/ekonomiya sektor
basehan batayan
balakit hakbangin
bigyan/sustinehan tugunan
simple payak
pagbagsak deplisyon
nalilinang nahahasa
pundasyon haligi
iginugupo dinadaig
tradisyon kaugalian
awtoridad kapangyarihan
modernisasyon pagbabago
modelo huwaran
daluyong pagsubok
palawigin patagalin
obligasyon tungkulin
katulad,kapara,kamukha kawangis
koleksyon kalipunan
pagbabago reforma
katulad ng putong o sumbrero bireta
naninirahan sa monasteryo, taong lumimot sa materyaliskong daigdig monghe
pagpapahalaga, magandang ugali birtud
paglipat ng kaluluwa reinkarnasyon
pagsamba sa maraming diyos polyteismo
pagsamba sa iisang diyos monoteismo
sumasamba sa kalikasan pagano
Dibisyon pagkakahati
antas Bahagdan
historyador mananalaysay
kalinangan kultura
lugar na pinangyarihan tagpuan
Created by: ColSaCe101
Popular Languages sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards