Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Filipino 3rd Quater

ACM

QuestionAnswer
tumutukoy sa sobrang produkto ng mauunlad na bansa Surplus
ang taong sumasamba sa puno at mga bagay na bigay ng kalikasan pagano
ang mga mananakop na dayuhan kolonyalista
ang tumutukoy sa kabihasnang naglinang at nililinang sibilisado
naduhagi nasakop
tagabigay,prodyuser tagatustos
identidad, tanda pagkakakilanlan
itanggi, di-pag-amin itatwa
pagkumpuni, pagsasaayos rehabilitasyon
hinawakan,dinakma sinunggaban
sobra, labis surplus
ugnayan, komunikasyon interaksyon
lihim,sekreto lingid
abilidad,katangian kakayahan
maiwala,makalimutan mawaglit
pag-aaruga pag-aalaga
murupok, di-matibay mahina
pinagbuklod,pinagsama-sama pinag-isa
maunawaan, matarok maintindihan
interaksyon ugnayan
itinaTakwil itinataboy
tipikal karaniwan
pananaw pagtingin
umugit umukit
di-pasibo aktib0
gusto,madalas hilig
sobra sobrang paggamit pagmamalabis
distribusyon pamamahagi
proseso ng pagbabago ebolusyon
aspeto,bahagi ng lipunan/ekonomiya sektor
basehan batayan
balakit hakbangin
bigyan/sustinehan tugunan
simple payak
pagbagsak deplisyon
nalilinang nahahasa
pundasyon haligi
iginugupo dinadaig
tradisyon kaugalian
awtoridad kapangyarihan
modernisasyon pagbabago
modelo huwaran
daluyong pagsubok
palawigin patagalin
obligasyon tungkulin
katulad,kapara,kamukha kawangis
koleksyon kalipunan
pagbabago reforma
katulad ng putong o sumbrero bireta
naninirahan sa monasteryo, taong lumimot sa materyaliskong daigdig monghe
pagpapahalaga, magandang ugali birtud
paglipat ng kaluluwa reinkarnasyon
pagsamba sa maraming diyos polyteismo
pagsamba sa iisang diyos monoteismo
sumasamba sa kalikasan pagano
Dibisyon pagkakahati
antas Bahagdan
historyador mananalaysay
kalinangan kultura
lugar na pinangyarihan tagpuan
Created by: ColSaCe101