Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

WWW server

Konfigurace WWW serveru

QuestionAnswer
formát www stránek HTML
zasílá požadavky na www stránky klient
vyřizuje požadavky na www stránky server
protokol pro zasílání požadavků (a odpovědí) na WWW stránky HTTP
předem připravené WWW stránky statický_obsah
www stránky vytvořené po obdržení požadavku od klienta dynamický_obsah
protokol HTTP používá protokol/port TCP/80
rozšíření, které umožňuje přenos souboru libovolného typu MIME
jednotný lokátor prostředků URL
vlastnost protokolu HTTP bezstavový
umožňuje uchování informace o spojení cookies
bezpečnou komunikaci zajišťuje protokol HTTPS
parametr určující kořen dokumentů WWW serveru DocumentRoot
parametr určující jméno výchozího dokumentu DirectoryIndex
parametr určující nastavení přístupu do adresáře Directory
parametr používaný pro publikování WWW stránek mimo kořen WWW serveru Alias
direktiva určující postup vyhodnocení přístupu k WWW stránkám order
nastavení Order allow,deny dává větší váhu podmínkam deny
nastavení Order deny, allow dává větší váhu podmínkam allow
Created by: sima.petr