Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Služby jmen

Úvod do služeb jmen

QuestionAnswer
Slouží pro rozložení zátěže a také jako záloha při výpadku ostatních serverů. Secondary server
Tato služba se používá k překladu symbolické adresy na adresu logickou (i pro obrácený - reverzní překlad). Služby jmen
IP adresa Logická adresa
Překlad probíhá na stanici. Používá lokální soubor s informacemi. Tabulky hostů
Překlad probíhá na jmenných serverech. Informace jsou uloženy distribuovaně na všech jmenných serverech v síti. Domain Name System
Adresa vytvořena pro používání lidmi, nelze použít pro směrování / adresaci, www.vsps-su.cz Symbolická adresa
Záznam tabulky hostů obsahuje logická adresa, symbolickou adresu, alias (další symbolickou adresu)
Umístění tabulky hostů v Linuxu /etc/hosts
Vlastnosti tabulky hostů jednoduchá implementace, rychlost (při malém počtu záznamů), použitelné v malých sítích
Forwarding server Pokud nemá záznam v cache, posílá požadavek na překlad jinému jmennému serveru.
záznam A jméno uzlu
záznam NS jmenný server
záznam CNAME alias
záznam MX email server
záznam PTR reverzní překlad uzlu
záznam SOA označení domény
překlad logické adresy na adresu symbolickou reverzní překlad
překlad symbolické adresy na adresu logickou dopředný překlad
Created by: sima.petr