Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Andmeturbe alused

Põhiterminid

QuestionAnswer
mõne vara kasutuskõlbmatuks muutumine või hävimine halvang
andmete lugemine või pealtkuulamine volitamata kasutajate poolt andmepüük
varades volitamata muudatuste tegemine modifitseerimine
muuhulgas varade lisamist, sõnumite taasesitust vääras kontekstis ja sõnumi saatmise salgamist võltsimine
kättesaadavus ja kasutatavus käideldavus
veendumus õigsuses terviklus
võime antud tingimustes mingi etteantud ajavahemiku jooksul täita nõutavat funktsiooni töökindlus
üksikisiku või organisatsiooni eraellu või asjadesse tungimise või tema kohta andmete kogumise kasutamise välistatus privaatsus
informatsioon, millel on väärtus koos töötluseks vajalike vahenditega infovara
miski, mis võib kahjustada infovarasid oht
selline koht infovarade juures, mis laseb ohtudel realiseeruda nõrkus
tõenäosus, et oht kasutab ära nõrkuse ja tekitab infovarale kahju risk
tegevused riskide maandamiseks meetmed
saatja ei saa väita, et ta pole sõnumit saatnud salgamise vääramine
toiminguid saab üheselt jälitada selle olemini jälitatavus
Created by: ktoto