Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

parisuhteet

QuestionAnswer
Mitä tarkoitetaan avioliiton esteiden tutkimisella? Siinä tutkitaan, että puolisot eivät ole ala-ikäisiä (alle 18-v), liian läheistä sukua toisilleen tai naimisissa kenenkään muun kanssa. Myöskään holhouksenalainen henkilö ei voi avioitua.
Mitä tarkoittaa avio-oikeus? Jos avioliitto päättyy (eroon tai toisen kuolemaan), omaisuus jaetaan tasan puolisoiden kesken.
Miten omaisuuden osituksen voi avioerotilanteessa estää? Tekemällä etukäteen avioehdon.
Mikä sana kuvaa tilannetta, jossa pariskunta asuu yhdessä, mutta ei ole virallisesti naimisissa? avoliitto
Miten puolisoiden keskinäinen elatusvelvollisuus eroaa avio- ja avoliitossa? Avioliitossa puolisoilla on elatusvelvollisuus toisiaan kohtaan, avoliitossa ei.
Kuka/ketkä ovat avioliitossa syntyneen lapsen huoltajia? Molemmat vanhemmat automaattisesti.
Kuka/ketkä ovat avoparille syntyneen lapsen huoltajia? Automaattisesti vain äiti. Isän pitää tunnustaa isyys ja hakea huoltajuutta.
Kuinka pitkä on harkinta-aika avioerossa? 6 kuukautta (paitsi, jos pari on asunut erillään viimeiset kaksi vuotta)
Jos pariskunta ei avioerossa saa sovittua lasten huoltajuudesta tai omaisuuden jaosta, miten asiat päätetään? Käräjäoikeuden päätöksellä.
Mitä tarkoittaa elatusmaksu? Eronneen pariskunnan etävanhempi maksaa huoltajaksi määrätylle vanhemmalle elatusmaksua lapsen kulujen kattamiseksi.
Mitä tapahtuu avoparin omaisuudelle, jos pari eroaa tai toinen kuolee? Avopuolisolla ei ole automaattisesti oikeutta toisen omaisuuteen. Yhteinen omaisuus puolitetaan, muuten molemmat pitävät oman omaisuutensa erossa ja toisen kuollessa hänen omaisuutensa menee sukulaisille tai testamentissa määrätyille henkilöille.
Millainen on avo- ja avioparien oikeus adoptioon? Aviopari voi adoptoida yhdessä, avopari ei.
Created by: sannak