Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Investering

Managerial Economics

QuestionAnswer
Hvad er en investering? En betalingsrække der begynder med en eller flere udbetalinger.
Hvad betyder shareholder value? Det er et udtryk for aktiemarkedets bedømmelse af virksomheden evne til at skabe fremtidig cash-flow.
Hvilke kategorier kan investeringer fx inddeles under? Tvugne investeringer, Vitale investeringer (sikring af position), Erstatningsinvesteringer, Omkostningsbesparende og indtægtsforøgende investeringer, Projekter, Velfærdsinvesteringer.
Hvilke faktorer kan nævnes, som påvirker investeringsbeslutningerne? Ændringer i målstrukturen, ændringer i kundeønsker, ændringer i pris- og omkostningsstruktur.
Hvad vil det sige at periodisere en betalingsstrøm? At man betragter samtlige betalinger, der falder inden for en bestemt periode, som om de var faldet ved periodens slutning. Denne periode benævnes termin.
Hvad er en anlægsinvestering? Er investeringer i bygninger, maskiner og andre former for produktionsanlæg.
Hvad er anskaffelsessummen? Det er et anlægs købspris.
Hvad er scrapværdi? Er anlæggets realisationsværdi. dvs. dets salgs eller bytteværdi på et givet tidspunkt.
Hvad er driftsindbetalinger? Er pris gang mængde, som funktion af tid. Denne størrelse er svær at opgøre for nyinvesteringer, hvorimod den er nemmere hvis det er en erstatningsinvestering der er tale om.
Hvad er driftsudbetalinger? Er udbetalinger til materialer, energi, løn, øget lager osv. Driftsudbetalinger ved maskininvesteringer varierer ofte med maskinen tekniske levetid.
Hvad forstås ved levetid? En investerings levetid er den tidsperiode, investeringen strækker sig over.
Hvad er nettobetalinger? Forskellen mellem driftsindbetalinger og driftsudbetalinger.
Hvorfor anvendes en kalkulationsrentefod? For at gøre betalingerne sammenlignelige. Dette skyldes at man ikke kan sammenligne betalinger der falder på forskellige tidspunkter.
Hvad udtrykker virksomhedens kapitalomkostninger? Er et vejet gennemsnit af egen- og fremmedkapital omkostninger.
Hvad forstås ved realrenten? Er renten i et samfund uden inflation.
Hvad viser gældsætningsgraden? Virksomhedens fremmedkapital i forhold til egenkapital.
Hvad forstår ved den nominelle rente? Er den rente der anvendes på kalkuler i løbende priser.
Hvad forstås ved fundamentalprincip 1? En investering er fordelagtig, såfremt summen af betalingernes nutidsværder er større end (evt. lig med) nul.
Hvad er et andet ord for en investerings kapitalværdi? Nutidsværdi, betegnes K0 (K- nul). På engelsk NPV (Net present value)
Hvad fortæller kapitalværdimetoden? At en investering er fordelagtig, hvis kapitalværdien er større end eller evt. lig med nul.
Hvad er en investerings' cash-flow? Er de betalingerne, som investeringen genererer.
Hvad betyder en positiv kapitalværdi? At en investor ved at gennemføre realinvesteringen opnår samme forrentning af kapitalen som i en finansinvestering.
Hvad viser den interne rentefods metode? En investerings interne rentefod, er den rentefod, der bevirker at kapitalværdien bliver lig med nul, dvs. den rentefod der bevirker at summen af nettobetalingernes nutidsværdier bliver lig med nul.
Hvornår er en investering fordelagtig, jf. den interne rentefods metode? Hvis den interne rente er større end kalkulationsrentefoden. På engelsk benævnes den interne rente som IRR.
Forklar forholdet mellem kapitalværdien, kalkulationsrentefoden og den interne rente! Kapitalværdien er postiv, når den interne rente er større en kalkulationsrenten. (tegn evt. figur 3.2 s. 32.
Giv en fortolkning af den interne rentefod! Den interne rentefod kan fortolkes som den gennemsnitlige rente, af det i gennemsnit investerede beløb.
Hvornår er en investering fordelagtig jf. annuitetsmetoden? Når dens gennemsnitlige nettobetalinger pr. år er større end eller evt. lig med nul.
Hvad angiver kapitaltjenesten? Hvor meget der, anført som annuitet, medgår til forrentning og afskrivning af anlægget over investeringens levetid.
Hvad er tilbagebetalingsmetoden? Bliver også kaldt for genindvindingstiden, og er den tid det varer, før det investerede beløb er tjent hjem igen.
Hvornår er en investering fordelagtig jf. tilbagebetalingsmetoden? Hvis levetiden vurderes at blive længere end tilbagebetalingstiden, er investeringen fordelagtig.
Hvad betyder ordet statisk? (når der tales om tilbagebetalingsmetoden) At man tage beløbene for pålydende. dvs. man summere direkte de enkelte års nettobetalinger. Kaldes også for den simple metode.
Hvad betyder ordet dynamisk? (når der tales om tilbagebetalingsmetoden) At man omregner beløb over tiden ved hjælp af kalkulationsrentefoden. Kaldes også for den rentekorrigerede metode.
Hvad er ulemperne ved tilbagebetalingsmetoden? Den tager ikke hensyn til rente, den tager ikke hensyn til betalinger der falder ud over tilbagebetalingstiden, scrapværdier medtages ikke, valget af maksimal genindvindingstid er subjektivt.
Variere nutidsværdien efter om der regnes i faste eller løbende priser? Nej, nutidsværdien er den samme, det skyldes at rentefoden for omregning af beløb i faste priser (realrenten) og rentefoden for løbende priser (markedsrenten) er afpasset hinanden.
Variere annuiteten efter om der regnes i faste eller løbende priser? Ja, annuiteten i løbende priser er større end annuiteten i faste priser. dvs. en betalingsrække der i løbende priser er en annuitet, vil være en faldende betalingsrække, når den omregnes til faste priser.
Hvad siger fundamentalprincip 2? Den mest fordelagtige af en række alternative investeringer, er den der ved en given kalkulationsrentefod har den største kapitalværdi.
Hvornår kan man sammenligne investeringsprojekter? Hvis der er lige meget kapital bundet i dem, og hvis de har samme varighed.
Hvad begunstiger en høj kalkulationsrentefod? Kortsigtede investeringer. En lav kalkulationsrentefod begunstiger derimod langsigtede investeringer.
Hvad er en engangsinvestering? Et investeringsprojekt der kun skal foretages en gang, og det kan derfor være svært at kende den ekstakte betalingsrække.
Ved sammenligning af investeringer, vil investeringen med den højeste kapitalværdi, så også have den største intere rentefod? Nej, ikke nødvendigvis. Investeringers kapitalværdier varierer med kalkulationsrentefoens størrelse.
Hvad er en investeringskæde? Er når et investeringsprojekt, bliver efterfulgt af det samme identisk projekt bagefter. dvs. man operere her med en meget lang planlægningshorisont.
Hvilke forudsætninger skal være opfyldt før den interne rentefods metode, giver samme rangordning af investeringsprojekter som kapitalværdimetoden? Investeringssummerne skal være ens, levetiden skal være ens og frigjorte midler skal genplaceres til den pågældende investerings interne rentefod. Der er dog mange ulemper ved at anvende den interne rentefod som valgkrierium mellem investeringer.
Hvilke metode til afgørelse af valg af investering er mest anvendelige? Kapitalværdimetoden, da denne kan anvendens både når det gælder absolut fordelagtighed og relativ fordelagtighed (dvs. både ved kæde og engangsinvesteringer)
Hvad er en investerings optimale levetid? Er den varighed, som giver den største positive kaptialværdi.
Hvad er den økonomiske levetid? Er den levetid der er økonomisk fordelagtig, er ofte kortere en den tekniske levetid.
Hvad er den tekniske levetid? Er det maksimale antal perioder, anlægget kan holdes i drift
Hvad forstås ved totalbetragtningen af en engangsinvesterings optimale levetid? Kaldes også kapitalværdibetragtningen, fortæller at en investerings optimale levetid er den værdi af N, der maksimerer kapitalværdien.
Hvad forstås ved grænsebetragtningen af en engangsinvesterings optimale levetid? Ved grænsemetoden opdeles det samlede forløb i trinvise etårsbetragtninger, og man sammenlinger de marginale ind- og udbetalinger., idet det kan betale sig at forlænge levetiden med endnu en periode, såfremt man derved får mere ind, end man giver ud.
Hvad er den økonomiske levetid for et anlæg, når der forudsættes identisk genanskaffelse Ved identisk genanskaffelse, antages de gennemsnitlige indbetalinger at være konstant, derfor findes den optimale levetid der hvor den størte forskel mellem indbetalinger og udbetalinger forekommer. Da der her vil være mindst omkostninger.
Ved identisk genanskaffelse, hvad er så den økonomiske levetid? Det er den levetid, der giver de mindste gennemsnitlige årlige omkostninger. (Det er således et omkostningsminimeringsproblem)
Hvornår er en ny udstyrstype bedre i økonomiske henseende end en gammel type? (til beregning af økonomiske levetid) Når den nye udsyrstype har lavere gennemsnitsomkostninger pr. tidsenhed. Man sammenligner altså de minimale årlige gennemsnitsomkostninger.
Hvor længe skal en gammel type maskine beholdes, (hvad er restlevetiden), hvis der skal ske en udskiftning til en ny type maskine? Den gamle type skal beholdes sålænge dens grænseomkostning mht. tiden er lavere end den nye types minimale gennemsnitsomkostninger.
Bygger indkomstopgørelse og investeringskalkuler på samme begreber? Nej, indkomstopgørelsen bygger på indtægtet og udgifter, mens investeringskalkuler bygger på indbetalinger og udbetalinger.
Hvad er saldometoden til afskrivninger? Når der hvert år bliver afskrevet med samme procentsats, dvs. at afskrivninger hvert år bliver mindre og mindre.
Hvilken slags priser er afskrivninger opgjort i? De er opgjort i løbende priser,(årets priser) og fratrækkes i årets indkomst.
Hvad forstås ved rente? Renten er det vederlag som låntager (debitor) ved slutningen af en termin yder långiver (kreditor) for retten til i den pågældende periode af disponere over et beløv der tilhører långiver.
Hvad er en debitor? Det er ham som tager lånet, og dermed skylder penge.
Hvad er en kreditor Det er ham som giver lånet, og dermed skal have pengene igen.
Hvad hører under en realinvestering? Materielle investeringer Immaterielle investeringer
Hvad hører under en finansinvestering? Køb af værdipapirer, obligationer, aktier, ydelse af lån.
Hvad er karakteristika ved en investering? Den er flerperiodig, beregningsgrundlaget består af ind- og udbetalinger (et cash-flow), Beløb omregnes over tid ved hjælp af rentesregning.
Forklar følgende ligning: K0=Kn*((1+i)^(-n) Denne anvendes til at beregne nutidsværdien af et enkeltbeløb. (1+i)^(-n) kaldes for diskonteringsfaktoren.
Forklar følgende ligning: Kn=K0*((1+i)^(n) Ligningen viser den akkumuleret værdi af et enkeltbeløb. (1+i) kaldes forrentningsfaktoren.
Nævn de tre grundlæggende metoder til vurdering af investeringer! Kapitalværdimetoden, Annuitetsmetoden, Interne rentefods metode.
Hvad er en udgift? Når der foreligger en juridisk forpligtelse, det relaterer sig til regnskabets balance.
Hvad er en udbetaling? Når den fysiske betaling gennemføres (likviditet) relaterer sig til regnskabets balance.
Hvad er en omkostning? Når der foreligger et forbrug, det relaterer sig til regnskabets resultatopgørelse.
Ud fra hvilke kriterier fastsætter en investor sin kalkulationsrente? Ud fra alternativer, hvad kan han opnå ved at investere i noget andet, ud fra kapitalomkostninger, hvad koster det at finansiere investeringen, ud fra risiko, inflation og skat
Hvad betyder kapitalbudgetering? Er processen med at planlægge udgifter som giver anledning til indtægter eller afkast over en vis årrække.. Det er altså planlægningen af investeringer.
Hvad siger værdien af kapitalværdien? Fortæller hvor meget mere/eller mindre firmaet vil blive værd. Alt efter om kapitalværdien er positiv eller negativ.
Hvilke investering skal vælges hvis man har begrænset kapitalressourcer og ikke bare kan vælge alle de muligheder med positiv kapitalværdi? Så skal man vælge den med den relativt højeste rentabilitet (PI)(Dette skal gøres for ikke at favorisere store investeringsprojekter, som vil have en høj positiv kapitalværdi. PI måler summen af nettobetaling mod anskaffelsesomkostningen.
Hvorfor er risikoen på aktier højere end på obligationer? Fordi afkastet på aktier, kun bliver betalt hvis der er overskud i firmaet, mens på obligationer vil man være sikret et afkast.
Created by: 1027061337