Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Finansiering

Managerial Economics

QuestionAnswer
Hvorfor finansiering? Fordi transformationsprocessen i en virksomhed tager tid, og dette betyder at virksomheden må have tilført kapital for at dække den tidsmæssige afstand mellem ind- og udbetalinger.
Hvad er en investering? En betalingsrække der begynger med en udbetaling. Er en længerevarende binding af likvide midler.
Hvad er en finansiering? En betalingsrække der begynder med en indbetaling. Herunder også tilvejebringelse af finansielle midler, dvs. kapitalfremskaffelse. Er en længerevarende beredstilling af likvide midler.
Hvad viser balancens passivside? Hvilke dele af kapitalen der kommer fra ejerne som ansvarlig kapital (egenkapital) og hvilke dele der kommer fra banker og andre kreditgivere (fremmedkapital).
Hvad er sammenhængen mellem investering og finansiering? Investeringen er sædvanligvis anvendelsen af de finansielle midler til anskaffelse af materielle og immaterielle aktiver. De følges ikke altid ad, da man også anvender den fremskaffede kapital på andet end investeringer.
Hvor kommer virksomhedens kapital fra? Långivere (fremmedfinansiering) Ejere (egenfinansiering) Tilbageholdt gevinst (selvfinansiering) "Desinvestering" - modsat investering, er generhvervelse af tidligere investerede midler
Hvad er anlægsaktiver? Ejendomme, grunde, driftmidler. Består af immatrielle, materielle og finansielle aktiver.
Hvad er omsætningsaktiver? Kassebeholding, debitorer, varebeholdninger, værdipapirer. Består af varebeholdning, tilgodehavender, værdipapirer og likvide beholdninger.
Hvad er en balanceforlængelse? En finansieringsprocess der vedrører begge sider af balancen, idet den fører til samme forhøjelse på både aktiv-og passivside.
Hvad er formueomstruktuerering? Aktiv-ombytning. Er en omstrukturering af aktivsiden, uden at balancesummen ændres.
Hvad er kapitalomstrukturering? Passiv-ombytning. Er en omstrukturering af passivsiden, uden at balancesummen ændres.
Hvad er balanceforkortelse? En finansieringsprocess der vedrører begge sider af balancen, idet den reducerer begge sider lige meget.
Hvad er egenfinansiering? Indskud fra den nuværende ejerkreds og indskud fra nye medejere.
Hvad er langfristet gæld? Gæld med løbetid på over 1 år.
Hvad er kortfristet gæld? Gæld med løbetid på under 1 år.
Hvad er Ekstern finansiering? Når kapitalen kommer udefra, dvs. fra nuværende ejere, fra nye medejere eller fra långivere.
Hvad er Intern finansiering? Når kapitalen kommer indefra virksomheden selv, dvs. finansiering indefra over driften.
Hvad er personalkapital? Er ekstern finansiering, som fremkommer gennem direkte forhandling med kapitalgiver (derfor personal).
Hvad er markedskapital? Er ekstern finansiering gennem kreditformidlende institutioner.
Hvad betyder det at en virksomhed er likvid? At den til enhver tid kan opfylde sine betalingsforpligtelser
Hvornår er en virksomhed likvid? Når dens betalingsmidler mht. art og omfang til enhver tid er større end dens betalingsforpligtelser.
Hvornår er en virksomhed solvent? Når aktiverne er større end gælden, dvs. når egenkapitalen er positiv.
Hvor kommer fremmedkapital fra? Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, statstøttende finansieringsordninger, leverandører, leasingselskaber.
Hvad forstås ved et pengeinstituts kreditformidling? Det er pengeinstitutternes egne udlån samt deres formidling af udlån fra anden side.
Hvad forstås ved kreditter? (pengeinstitutters udlån) Er lån med variabel udnyttelse, hvor kunden tildeles en maksimal trækningsrettighed.
Hvad er en kassekredit? Er den dominerende låntype i banksektoren. Den består sålænge, som lånebehovet består. Anvendes til at finansiere et varierende kapitalbehov, og renten er variabel.
Hvad forstås ved almindelige udlån? Lån hvor hele provenuet udbetales på en gang, hvor der aftalt et fast afviklingsmønster. fx annuitet, serie eller stående lån. Løbetiden afpasses formålet og renten er normalt variabel.
Hvordan virker et realkreditinstitut? Det virker ved at instituttet, giver lån mod pant i fast ejendom. Det er således en pantebrevscentral hvor debitor og kreditor er usynlige overfor hinanden.
Hvilke tre typer lån udbyder et realkreditinstitut? Obligationslån (nominallån) Indekslån Kontantlån
Hvad er et annuitetslån? Er et lån med lige store ydelser pr. termin. Ydelsen består dels af renter af restgælden, dels af afdrag.
Hvad er et serielån? Er et lån med lige store afdrag, dvs. konstante og udgør 1/n af hovedstolen pr. termin. Ydelsen pr. termin er faldende, idet den dels består af et konstant afdrag, dels af renten af den til enhver tid værende restgæld.
Hvad er et afdragsfrit (stående lån)? Er et lån hvor hele lånet forfalder på en gang. Og der undervejs kun betales renter.
Hvilke omkostningsforhold opstår ved en låneoptagelse? Omkostninger ved lånets etablering Omkostninger gennem låneperioden Omkostninger ved specielle begivenheder
Hvad er hovedstolen? Er det lånebeløb der skal afdrages.
Hvad er lånets løbetid? Er det tidsrum, der ligger fra lånet bliver optaget til sidste ydelse er betalt.
Hvad betyder amortiseret? Hvorledes et lån bliver tilbagebetalt.
Hvordan opnås kreditværdighed? Den kan opnås på flere måder, og er afgørende for om man opnår et lån. Den kan komme af underpant i fast ejendom, løsøre, kaution samt forsikring.
Hvordan omkostningsvurderes et lån? Ved at se på dets effektive rentefod. Men her kan en sammenligning mellem flere lån kun ske hvis lånene er lige store, løbetiden er ens og afdragsprofilerne er ens. Man kan også kigge på lånets nutidsværdi.
Hvad udtrykker renterisikoen? Er risikoen for ændringer i den ikke-inflationsbestme del af renten
Hvad udtrykker inflationsrisikoen? Er risikoen for ændringer i den inflationsbestemte del af renten, idet inflationen i et vist omfang bliver overvæltet på renten.
Hvad afhænger den finansielle mobilitet af? Hvor let det er at erstatte eller supplere et givet lån med en anden finansiering.
Hvad er et låns effektive rentefod? Er den rentefod, der bevirker at nutidsværdien af ydelserne bliver lig med den udbetalte lånsum, netto. Er således den gennemsnitlige rente af det i gennemsnit investerede beløb.
Hvad er et låns nominelle rente? Er den rente der er knyttet til hovedstolen. Hvis lånet ikke består af nogen stiftelsesomkostninger og ydelserne udelukkende består af renter og afdrag, vil den nominelle rente være lig den effektive, ellers er den effektive størst.
Hvad er den effektive renteford efter skat? Er den retnefod, der bevirker at nutidsværdiern af ydelserne efter skat bliver lig med det udbetalte nettoprovenue.
Hvad er kapitalværdien på et lån? Er nettoprovenuet minus nutidsværdier af ydelserne efter skat. Er denne kapitalværdi positiv, et lånet fordelagtigt, og ved valg mellem lån skal man vælge det lån, som har den største kapitalværdi.
Hvad er en positiv kursgevinst på et lån? Når det beløb der skal betales for at indfri lånet, er mindre end lånets restgæld.
Hvorfor konverterer man et lån? For at låne til en anden rente, til en anden løbetid eller til en anden afdragsprofil.
Hvad er nedkonvertering? Når man omlægger et lån til en lavere rente.
Hvad er opkonvertering? når man omlægger et lån til en højere rente.
Hvad er et udlandslån? Er et lån, optaget i fremmed valuta.
Hvad er operationel leasing? Er et kortvarige lejemål, på nogle få uger eller måneder. ofte biler eller entreprenørmateriel.
Hvad er finansiel leasing? Er langfristede lejemål med en grundløbetid der normalt ligger lidt under anlæggets forventede økonomiske levetid.
Hvad kaldes renten ved leasing? Basisrenten. Denne er normalt højere end den rente, som traditionel finansiering kan fremskaffes til.
Hvilke underposter består passivsiden i en balance af? Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld
Hvad består egenkapitalen af på passivsiden? Virksomhedskapital Reserver Overført overskud
Hvad består langfristet gæld af på passivsiden? Prioritetslån Langfristede banklån
Hvaf består kortfristet gæld af på passivsiden? Kortfristet banklån Varekreditorer Skyldige afgifter
Hvad er virksomhedens kapital struktur? Er virksomhedens sammensætning af kortfristet gæld, langfristet gæld og egenkapital.
Hvordan findes afkastet af den investerede kapital? Ved at kigge på forholdet mellem overskud og egenkapital. (kaldes egenkapitalforrentningen)
Hvad er et låns nettoprovenue? Er lånets kursværdi, og findes ved at sige kursen * hovedstolen
Created by: 1027061337
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards