Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

szavak_majus

QuestionAnswer
play soccer ficizni
play volleyball röpplabdázni
play handball kézilabdázni
Sport esetén soha nincs "the" a play után
play the guitar gitározni
play the violin hegedülni
play the piano zongorázni
Hangszer esetén mindíg van "the" a play után
more több
less kevesebb
at the bottom of sth. v.minek az alján
at the bottom of the stairs a lépcső alján
be quick légy gyors
at the top of sth. v.minek a tetején
hummer kalapács
at the top of sth. v.minek a tetején
at the top of the page a lap tetején
drunk be van rúgva/részeg
promenade sétány
get on sth. felszálni v.mire
get on felszálni
get off sth. leszálni v.miről
get off leszálni
get in to sth. beszálni v.mibe
get in beszálni
get out sth. kiszálni v.miből
get out kiszálni
asparagus spárga
annoying idegesítő
irritating irritáló
introduce bemutat/bemutatkozik
Let me introduce my self. Hagy mutatkozzam be.
most people legtöbb ember
the same ugyan az
thing dolog
handsome jóképű
certainly bizonyára
ever valaha
Hove you ever been to London? Jártál e már valaha Londonba?
incredible hihetetlen
insist on sth. ragaszkodni v.mihez
0.51 zero point fifty one
index.hu index dot hu
dotted /datid/ pöttyös
checked /csekt/ kockás
striped /sztráipt/ csíkos
celebrate sth. ünnepelni v.mit
keep, kept, kept tartani
give, gave, given adni
it does not require physical effort nem igényel fizikai erőfeszítést
except kivéve
no one senki
in fact valójában
this very morning pont ma reggel
this very moment pont ebben a pillanatban
share borotválkozik
betveen között
the hand of the clock egy órának a mutatója
cant számolni
physical education testnevelés/ torna tantárgy
far a time egy darabig/rövid ideig
the fire brigade tűzoltóság
find out kideríteni
be able to do sth. képes v.mit megcsinálni
hope remény
a certain Mr. Fogg egy bizonyos Mr. Fogg
baseball cup bézbólsapka
title cím (pl:könyv)
banker bankár
weather forecast időjárás előrejelzés
keep thinking folyamatosan gondolkodni
I kept thinking at night. Járt az agyam az éjjel.
sink mosogató/mosdó
bitter keserű
sweet édes
salty sós
sour savanyú
There are four of us. 4-en vagyunk
stand,stood,stood állni
brief rövid, tömör
introduction bemutatás/bemutatkozik
employer munkaadó
moustache /mász'tees/ bajusz
sort/kind/type fajta/típus
What sort of music do you like? Milyen zenét szeretsz?
remain marad
incredible hihetetlen
calm nyugodt
stare bámulni
seem tűnik (v.milyennek)
upset bosszús
worried aggódó
guess tippelni
untidy rendetlen
curly hair göndör haj
loyal lojális
loyalty hűséges/lojalitás
season évszak
item tárgy/árúcikk
tick ketyeg
as regular as clockwork óramű pontossággal
robber rabló
evidence bizonyiték
reward jutalom
identily személyazonosság
arrest latartóztatni
steal, stole, stolen lopni
robbery rablás
make a bet fogadást kötni
length hosszúság
lounge váró (helyiség)
wealthy gazdag
respect sb. tisztel v.kit
particularly különösen
thief / thieves tolvaj / tolvajok
receipt blokk/bizonylat
penny /pence peni/penik
know sth. for certain biztosan tudni v.mit
hide, hid, hidden elbújni/eldugni
correct sb. kijavítani v.kit
shipwreck hajóroncs/hajótörés
event /ívent/ esemény
make a note feljegyezni
prepare sth. előkészíteni v.mit
confused összezavarodott
arrival érkezés
departure indulás
route útvonal
nervous ideges
inspector felügyelő
Created by: prohuma