Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Enkku 15 huhtikuu

QuestionAnswer
yosemlte Falls Yosemiten putoukset
they say it's . .. (tässä:) sen sanotaan olevan …
the second-highest toiseksi korkein
a waterfall vesiputous
seem näyttää, vaikuttaa joltakin
suggest ehdottaa, esittää
Victoria Falls Victorian putoukset
Africa Afrikka
anyway joka tapauksessa
salute tehdä kunniaa jollekin/ jollekulle, tervehtiä
a flag lippu
the Star Spangled Sanner USA:n tähtilippu
the national anthem kansallislaulu
diseover löytää, keksiä
weather sää, ilma
fantastic loistava, upea
yahoo Juhuu!
Howdy neighbors ! Hei! Terve! Morjens!
a neighbor (AmE) neighbour (BrE) naapuri
actually todella, itse asiassa
last vIIme
a set (tässä:) kuvauspaikka
act näytellä
a footprint jalanjälki
a handprint kädenjälki
an autograph nimikirjoitus
"Ieave, left, left jättää
cement sementti, betoni
outside jonkin ulkopuolelle, ulkopuolella
a movie theater (AmE) elokuvateatteri
strange outo, kummallinen
unreal epätodellinen, keinotekoinen,
real teennäinen
full of todell inen, oikea, tosi täynnä jotakin
be right olla oikeassa
business liiketoiminta
Adiosl Näkemiin!
sunny aurinkoinen
yet vielä
reader lukija
mention mainita
a star tähti
a stripe raita
the Stars and Stripes USA:n tähtilippu
front edessä oleva, etu'
a garden puutarha, piha
a T-shirt T-paita
a square nelikulmio, neliö, ruutu
stand for edustaa jotakin, merkitä jotakin
eourage rohkeus
justice oikeudenmukaisuus, oikeus
liberty vapaus
originally alun perin, alkuaan
a coke coca-cola
last week viime viikolla
the very first aivan ensimmäinen
a McDonald's McDonald-ravintola
open avata ovensa
find out saada selville
a fact tosiasia, asia
the early days alkuvaiheet
a chain ketju
· dig, dug, dug out kaivaa esiin
information tiedot
a birth syntymä, synty, alku
a symbol vertauskuva, symboli
a way of life elämäntapa
start alkaa
a brother veli
in fact itse asiassa, oikeastaan
just vain, ainoastaan
the Jewish juutalaiset
the Puerto Rican puertoricolaiset
an ethnic group etninen ryhmä, kansallisuusryhmä
*be found esiintyä, olla
*be to käydä jossakin
*be familiar with tuntea, olla tuttu
tall pitkä, korkea
a skyline taivaan ranta, horisontti
a tall skyline korkeiden rakennusten ääriviivat taivaanrantaa vasten
a square aukio, tori
brightly kirkkaasti
light,lit,lit sytyttää, valaista
lighted, lighted / lit valaistu
an advertisement mainos
a sports event urheilutapahtuma
take place [teik pleis] (tässä:) pidetään
an ancestor esi-isä
spring kevät
kindness ystävällisyys
drop pudottaa
a line rivi
drop a line kirjoittaa (lyhyt) kirje,
*write down kirjoittaa pari sanaa, kirjoittaa muistiin
an address osoite
look forward to odottaa innokkaana
warm lämmin
regards terveiset
greetings terveiset
wish toivoa
Wish you were here. Toivon, että olisit täällä.
keep in touch pitää yhteyttä
aggressive aggressiivinen, vihamielinen
energetic energinen, tarmokas
family-centered perhekeskeinen
hard-working ahkera
easy-going rento, rauhallinen
serious vakava
lazy laiska
a hamburger hampurilainen
a restaurant ravintola
enormous valtava
a meal ateria
a sports superstar urheilun supertähti
a channel kanava
a gun ase
a skyscraper pilvenpiirtäjä
in my opinion minun mielestäni
seem to tuntua, näyttää jollekin
wonderful hieno, mainio, ihana, ihmeellinen
*do OK voida hyvin, mennä (jollakulla) hyvin
we play more sports meillä on enemmän urheilutunteja
work on työskennellä jonkin parissa, tehdä jotakin
a paper (sanoma)lehti
otherwise muuten
a mistake virhe, erehdys
*make a mistake tehdä virhe
a spelling oikeinkirjoitus, kirjoitustapa
Hello Hei!
realize tajuta, ymmärtää
a taco intialainen currylla
a curry maustettu ruokalaji
native syntyperäinen, alkuperäinen
having said that sen sanottuani
notice huomata
a style tyyli, tapa
usually tavallisesti
informal epävirallinen, vapaamuotoinen
enormous valtavan suuri, suunnaton
cook valmistaa/laittaa ruokaa
outdoors ulkona
a barbecue grilli, grilliruoka, grillijuhlat
at barbecues (tässä:) grillailtaessa
the other day tässä eräänä päivänä
a potato peruna
a chip (AmE:) perunalastu
a crisp (BrE:) perunalastu
quick nopea
point out huomauttaa
an invention keksintö
as kuten, niin kuin
guess arvata, luulla, arvella
a nation kansa, kansakunta
friendly ystävällinen
they love to use he käyttävät mielellään
a first name etunimi
even Jopa
a stranger vieras
I'm getting a bit fed up alan jo vähän kyllästyä
be homesick olla koti-ikävä
a weekend viikonloppu
*drive around ajella pitkin, ympäriinsä
the Pacific Tyynimeri
a coast rannikko, ranta
worry olla huolissaan, hätäillä, hermoilla, välittää
Don't worry! Älä ole huolissasi, Alä välitä
travel matkustaa, matkustella
giant redwood jättiläispunapuu
a forest metsä
Sequoia amer. havupuusuku (mm. jättiläispunapuu ja mammuttipetäjä)
a tree puu
should have seen olisi pitänyt nähdä
falls vesiputous
Created by: kuittinen