Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Enkku 13 huhtikuu

QuestionAnswer
in the meantime sillä välin
spend, spent, spent on kuluttaa (rahaa) johonkin
a dollar dollari
a tool työkalu
equipment varusteet, välineet
miss ikävöidä, kaivata
arrange järjestää, sopia
as arranged kuten sovittu
lunch lounas
meet up for a lunch tavata lounaalla
a deli "herkku kauppa
a waitress (nais)tarjoilija
keep on (doing) (tehdä jotakin) jatkuvasti, koko ajan
if jos, -ko/-kö
by this time tähän mennessä
go nuts tulla hulluksi, raivostua
a midday keskipäivä
a nap nokoset, torkut
a midday nap päiväunet
real fast oikein nopeasti
fast food pikaruoka
last of all lopuksi
climb kiivetä
a station wagon (Am E) farmariauto
drive, drove, driven ajaa
pick up noutaa, hakea
unfortunately ikävä kyllä, valitettavasti
a sales girl (nais) myyjä
a while jonkin aikaa, vähän aikaa
luckily onneksi
fall asleep nukahtaa
panic paniikki, kiire, hoppu
as juuri kun, samalla kun
as we drove ajaessamme
a shopping center (AmE) ostoskeskus, kauppakeskus
notice huomata
I couldn't help noticing en voinut olla huomaamatta
a sign kyltti, ilmoitus
which said (tässä:) jossa luki
open auki, avoinna
once kerran
enough tarpeeksi
instead of jonkin sijasta
an amount määrä
mention mainita
in the old days ennen vanhaan
a spirit henki
a ghost aave, kummitus
a witch, witches noita, noidat
October lokakuu
an evening ilta
mischief pahanteko, ikävyydet
a lantern Iyhty
"a ""jack-o'-Iantern""" kurpitsasta tehty (ihmispään
a pumpkin muotoinen) Iyhty
throw a party kurpitsa
dress up as pitää kutsut
knock pukeutua joksikin
a neighbor koputtaa
neighbour (BrE) naapuri
a door OVI
demand vaatia, pyytää, kysyä
a trick kepponen, temppu
a treat herkku, makupala
Trick or treat? Karkki vai kepponen?
a cookie (AmE) keksi, pikku leipä
to play a trick tehdä kepponen
spread, spread, spread levittää
soap saippua
a window ikkuna
whole "kokonainen, koko
whole new aivan UUSI
ballgame pallopeli
whole new ball game aivan uusi asia
take a look at tarkastella jotakin, luoda katsaus johonkin
major tärkein, suuri
invent keksiä
baseball baseball
basketball koripallo
Created by: kuittinen