Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

szava_aprilis

QuestionAnswer
still még mindíg
among the rocks a sziklák között
trunk fatörzs
mouth száj
sand homok
de on a diet fogyókúrázni
canteen üzemikonyha
I'm not happy about the car Nem vagyok boldog az autót illetően.
fall, fell, fallen esik
piece db./darab
about ról/ről (témában)
a story about the Valley of Diamonds egy történet a gyémántok völgyéről
stand,stood, stood állni
eagle sas
precious /presösz/ értékes
stick,stuck,stuck ragad, ragaszt
get sth. megszerezni v.mit
a clever way of getting the diamonds a gyémántok megszerzésének okos módja
give, give, given adni
fill megtölteni
As soon as we arrived.. Alig hogy megérkeztünk
thank sb. for sth. megköszönni v.kinek v.mit
I thank you for your help köszönöm a segítségedet
present ajándék
ofter a few years néhány év elteltével
leave, left, left hagyni
see you soon viszlát hamarosan
present ajándék
get bored/bord/ unatkozni
belong to tartozik v.kihez, v.mihez
The garage belongs to the house. A garázs a házhoz tartozik
mosque /maaszk/ mecset
statue /sztetjú/ szobor (nagyobb)
government kormány
religion /ri'lídzsn/ vallás
inventor feltaláló
appear /öpír/ feltűnik
rule uralkodni
ruler uralkodó
while miközben
possible lehetséges
receive/ri'szív/ kapni
poet költő
poetry költészet
reign/rein/ uralom
take of felszál (repülő)
fly, flew, flown repül
flag a taxi leinteni egy taxit
bakery products péksütemények
I couldn't see the end od the queue Nem láttam a sor végét
land leszáll
get on the bus felszáll a buszra
get off the bus le száll a buszról
heavy traffic nagy forgalom
sight látványosság
taxirank taxi droszt
sqvare meter m2
damn átkozottúl
damn hot átkozottúl forró
victory győzelem
plate tányér
platter tál
a cold platter egy hidegtál
amazing hihetetlen
We were cold. fáztunk
go through the gate átmenni a kapun
fine megbirságolni/bírság
let sb. go elengedni v.kit
The conductor didn't let us go. A kalauz nem engedett el minket.
kitchen ware konyhai eszközök
cutlery /kátlöri/ evőeszközök
fork villa
knife kés
spoon kanál
cup csésze
saucer csészealj
napkin szalvéta
salt shaker só szóró
papper mill borstörő
sore feet /szór/ fájó láb
I had sore feet after the sightseeing trip. Fájt a lábam a városnéző túra után.
quarrel with the conductor veszekedni a kalauzzal
as tome went by ahogy telt az idő
How about...? És mi a helyzet...?
And how about the hotel? És mi a "helyzet" a szállodával?
The Arc of Triumph. A diadalív.
triumph diadal
conversation /kánvörszeisn/ beszélgetés
between között
maid szobalány
decide dönteni
kissed csókolni
passionate /pesönti/ szenvedéjes
mourn gyalázni
carpet szőnyeg
as usual mint általában
tear /tír/ könnycsepp
hate sb./sth. utálni v.kit/v.mit
could /kud/ tudás képesség
I could swim Én tudtam úszni.
alive életben lévő
He was still alive. még mindíg életben volt
It's your turn. Te jössz.
certainly természetesen
when amikor
then aztán
feel sorry for sb. sajnálni v.kit
I feel sorry for him. sajnálom őt
promise megígérni
throw, threw, thrown dobni
well kút
deep mély
lie, lay, lain feküdni
beat, beat, beaten elver
spell varázslat
which melyik/ amelyik
a block of marble egy márványtömb
close /klouz/ bezárni
close /klousz/ közel
come closer gyere közelebb
close to sth. közel v.mihez
jump for joy ugrál örömében
my own, your own, his own. saját v.mi
my own house saját házam
his own car saját autóm
rule a kingdom uralkodni egy királyságban
make preparations (for sth.) előkészületeket tenni
aim céloz
bend ower előre hajolni
mad őrűlt/ideges
throat torok
decide dönteni
The problem is that... A probléma az hogy....
tender puha
ingredient / ingrídient/ hozzávaló
godmother keresztanya
liver máj
pancake palacsinta
dill kapor
califlower karfiol
cabbage káposzta
weather fore cast időjárás előrejelzés
distributor forgalmazó
bring, brought, brought hozni
My colleague brought me here. A kollégám hozott el ide.
20% more expensive. 20 %-al drágább.
Created by: prohuma