Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Begrippenlijst

QuestionAnswer
Einddiploma aan de Azhar universiteit __________________________
Deur van de persoonlijke opinievorming __________________________
Heropstanding (politieke seculiere beweging in Irak en Syrië) __________________________
Ongeoorloofde vernieuwing __________________________
Zonder zich vragen te stellen bepaalde dogma's aanvaarden __________________________
Missionering, verkondiging __________________________
Staten die geregeerd worden door moslimleiders __________________________
Staten die niet geregeerd worden door moslimleiders (landen van de oorlog) __________________________
Apologetiek (verdediging van de islam tegenover andere godsdiensten) __________________________
Een traditie die terug gaat op de profeet zelf __________________________
Een persoon die de gehele Koran uit het hoofd kent __________________________
Wat door de islamitische wet wordt toegestaan __________________________
De straffen voor misdaden zoals die in de Koran zijn opgetekend __________________________
Term die de islamitische wetsbepalingen aanduidt die de relatie betreffen tussen de gelovige en God __________________________
Unanieme eensgezindsheid (juridische term) __________________________
Hervormingen __________________________
Islamitische theologie __________________________
Geboortefeest van de profeet __________________________
Term die de islamitische wetsbepalingen aanduidt die de relatie betreffen tussen moslims onder elkaar en andersdenkenden __________________________
Koranvers dat duister is, waarvan men de betekenis niet kan kennen __________________________
Ondubbelzinnige versen in de Koran __________________________
Religieuze politie in Saoedi-Arabië die erop toeziet dat de religieuze verplichtingen worden nageleefd __________________________
Renaissance-beweging in taal en cultuur __________________________
Het principe van de afschaffende en afgeschafte verzen __________________________
Geloofsaanval __________________________
Magie __________________________
De islamitische wetgeving __________________________
Aanroepen van bemiddelaars buiten God __________________________
Polytheïsme __________________________
Overleg __________________________
Koranuitleg __________________________
Imitatie of slaafse navolging __________________________
Islamitische mystiek __________________________
De absolute eenheid van God __________________________
Het Arabisch islamitisch cultureel erfgoed __________________________
Broederlijkheid __________________________
Term die de islamitische wetsbepalingen aanduidt betreffende het strafrecht __________________________
Grondslagen van de islamitische rechtsgeleerdheid __________________________
Fundamentalist __________________________
Created by: Silkeleert