Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vocabulary

QuestionAnswer
fierce prudký, zúrivý
desire túžba
sword meč
dawn úsvit
shovel lopata
hush ticho
praise chvála
shriek výkrik, kričať
whistle pískanie, pískat
laid položil
fright zľaknutie
excitement vzrušenie
mat rohožka
grocer obchodník, kupec
contribute prispieť
encouragement povzbudenie
neglect zanedbať, zanedbanie
grateful vdačný
delight potešenie
indebted zaviazaný (komu)
funeral pohreb
divorcee rozvedená osoba
glamorous očarujúci
fluffy chlpatý načechraný...
churning up čeriaci
murky tmavý
be aware of byť si vedomý
bonkers pobláznený
foolish bláznivý pochabý
sigh vzdychať
charming okuzlujuci
indulgent mierny zhovievavý
randy chlípny
beast surovec zviera
barely sotva
usurp prisvojiť si uzurpovať
conceal skryt zamlčať
approval schválenie
anticipated predpokladaný
fondle láskať hýčkať maznať
dubious pochybný, podozrivý (nedoveryhodný)
apprehension obava, zlá predtucha
soak namočiť, rozmočiť, presakovať
pour, pouring rain liať, silný dážď
solution riešenie, roztok, rozpúšťanie(ch)
abhor hnusit sa, nenávidieť, mať odpor
dull nezaujímavý, nudný, monotonny (život) hlupy (myšlienkovo)
rather skôr (lepšie povedané) pomerne, dosť, celkom
rather then skôr ako
I would rather radšej by som
reward odmena
desire túžba, túžiť dychtiť
immense obrovský, ohromný, nesmierny
attemt pokúsiť sa, pokus
briefly krátko, stručne
vindictive pomstychtivý, zlomyselný
strap remeň, remienok, pás (n) prepásať (v)
mare kobyla
inviolate nedotknuteľný
punishment trest, drsne zaobchadzanie (hov)
acommpany odprevadiť, sprevádzať
attach pripojiť
Created by: culver
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards