Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vocabulary

QuestionAnswer
fierce prudký, zúrivý
desire túžba
sword meč
dawn úsvit
shovel lopata
hush ticho
praise chvála
shriek výkrik, kričať
whistle pískanie, pískat
laid položil
fright zľaknutie
excitement vzrušenie
mat rohožka
grocer obchodník, kupec
contribute prispieť
encouragement povzbudenie
neglect zanedbať, zanedbanie
grateful vdačný
delight potešenie
indebted zaviazaný (komu)
funeral pohreb
divorcee rozvedená osoba
glamorous očarujúci
fluffy chlpatý načechraný...
churning up čeriaci
murky tmavý
be aware of byť si vedomý
bonkers pobláznený
foolish bláznivý pochabý
sigh vzdychať
charming okuzlujuci
indulgent mierny zhovievavý
randy chlípny
beast surovec zviera
barely sotva
usurp prisvojiť si uzurpovať
conceal skryt zamlčať
approval schválenie
anticipated predpokladaný
fondle láskať hýčkať maznať
dubious pochybný, podozrivý (nedoveryhodný)
apprehension obava, zlá predtucha
soak namočiť, rozmočiť, presakovať
pour, pouring rain liať, silný dážď
solution riešenie, roztok, rozpúšťanie(ch)
abhor hnusit sa, nenávidieť, mať odpor
dull nezaujímavý, nudný, monotonny (život) hlupy (myšlienkovo)
rather skôr (lepšie povedané) pomerne, dosť, celkom
rather then skôr ako
I would rather radšej by som
reward odmena
desire túžba, túžiť dychtiť
immense obrovský, ohromný, nesmierny
attemt pokúsiť sa, pokus
briefly krátko, stručne
vindictive pomstychtivý, zlomyselný
strap remeň, remienok, pás (n) prepásať (v)
mare kobyla
inviolate nedotknuteľný
punishment trest, drsne zaobchadzanie (hov)
acommpany odprevadiť, sprevádzať
attach pripojiť
Created by: culver