Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Sannan suomi

Puhelimessa

QuestionAnswer
Missä puhelinnumerot ovat? (perusmuoto) puhelinluettelo
Synonyymi: tavattavissa paikalla
Miten sanot "näkemiin!" puhelimessa? kuulemiin
Mikä on 112? hätänumero
Millainen on puhelinnumero, joka ei ole luettelossa? salainen
Vastakohta: oikea väärä
Synonyymi: kännykkä matkapuhelin
Synonyymi: SMS tekstiviesti
Synonyymi: viesti (pyytää soittamaan uudestaan) soittopyyntö
Jos sinä et pääse puhelimeen, sinä olet______________________. varattu
Synonyymi: pomo johtaja
Lappeenrannan______________on 05. Suuntanumero
Puhelu Lappeenrannasta Espanjaan on_______________________. ulkomaanpuhelu
Millä sinä soitat? puhelimella, kännykällä
Kännykällä voi ______________tekstarin. lähettää
Puhelin________________(soida). soi
Mikä sana: Täällä Heli Rantanen, _______________, päivää. puhelimessa
Puhelu Kivisalmesta Sammonlahteen on________________________. paikallispuhelu
Puhelu Lappeenrannasta Kuopioon on___________________________. kaukopuhelu
Sonera, DNA, Elisa on_________________________. operaattori
Synonyymi: "puhelinsopimus" liittymä
Mikä paperi tai sähköposti tulee kerran kuussa puhelinoperaattorilta? Sinun pitää maksaa se. puhelinlasku
Mikä verbi: "sanoa uudestaan"? toistaa
Mikä muoto on hyvä? Vastata__________________(puhelin). puhelimeen
Mikä muoto on hyvä? Soittaa__________________(puhelin, instrumentti). puhelimella
Mikä muoto on hyvä? "En ole tänään työpaikalla, mutta voit soittaa minun______________(kännykkä)." kännykkään (mihin?)
Mikä muoto on hyvä? Äiti puhuu paljon________________(puhelin). puhelimessa
Mikä muoto on hyvä? "Shhhh! Ole hiljaa, minä olen __________________(puhelin)! puhelimessa
Mikä sana? Automaattinen viesti puhelimessa. puhelinvastaaja (automaattinen puhelinvastaaja)
Mikä sana? Kuka soittaa puhelimella? soittaja
Mikä sana? Kuka vastaa puhelimeen? vastaaja
Synonyymi: "pieni hetki" hetkinen
Sama idea: "Soitanko pahaan aikaan?" häiritsenkö?
Created by: sannaL