Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Sannan suomi

Perussanoja (kertaus)

QuestionAnswer
Vastakohta: rikas köyhä
Vastakohta: kallis halpa
Vastakohta: erikoinen tavallinen
Vastakohta: nuori vanha
Vastakohta: helppo vaikea
Vastakohta: kylmä kuuma
Vastakohta: lämmin viileä
Vastakohta: talvi kesä
Vastakohta: aamu ilta
Vastakohta: päivä
Vastakohta: pankkikortti, luottokortti käteinen
Vastakohta: paha hyvä
Vastakohta: kaukana lähellä
Vastakohta: siellä täällä
Vastakohta: ulkona sisällä
Vastakohta: lattia katto
Vastakohta: unohtaa muistaa
Vastakohta: kevät syksy
Vastakohta: tyhjä täysi
Vastakohta: kiinni auki
Synonyymi: kiinni suljettu
Synonyymi: auki avoinna
Synonyymi: mukava kiva
Synonyymi: edullinen halpa
Synonyymi: tekstari tekstiviesti
Synonyymi: kännykkä matkapuhelin
Synonyymi: rahapussi lompakko
Synonyymi: karamelli karkki
Synonyymi: kraana vesihana
Synonyymi: pyörä polkupyörä
Synonyymi: telkkari televisio
Synonyymi: synttärit syntymäpäivät
Synonyymi: ikävöidä (2) kaivata
Mikä paperi? Myyjä antaa kassalla. kuitti
Mikä paperi tulee kotiin, jos postissa on kirjattu kirje? ilmoitus
Mikä verbi? Minä______________kirjeen postissa ystävälle. lähetän
Mikä verbi? Minä___________________sähköpostia opettajalle. kirjoitan
Mikä sana? Mihin sinä laitat kirjeen, ennen kuin sinä lähetät sen? (perusmuoto) kirjekuori
Mikä sana? Mihin sinä laitat kirjeen, kun sinä haluat lähettää sen? (perusmuoto) postilaatikko
Mikä sana? Mistä sanomalehti ja posti tulevat asuntoon? (perusmuoto) postiluukku
Mikä sana? Kun sinä lähetät kirjeen tai postikortin, sinun pitää ostaa tämä. (perusmuoto) postimerkki
Mikä sana? Kännykällä voi lähettää tämän. tekstari, tekstiviesti, SMS
Mikä sana? Lääkäri on työssä täällä. sairaala, terveyskeskus, yksityinen lääkärikeskus
Mikä sana? Lappeenrannan________________on 05 ja Helsingin on 09. suuntanumero
Mikä sana? Puhelinnumerot ovat tässä kirjassa (perusmuoto). puhelinluettelo
Mikä sana? Kesällä työntekijällä on usein _________________.(perusmuoto) loma
Vastaa kysymykseen: Mitä sinä teet hiusharjalla? harjaan hiukset
Vastaa kysymykseen: Mitä sinä teet kynällä? kirjoitan
Vastaa kysymykseen: Mitä sinä teet autolla? ajan
Kirjoita hyvä muoto: Minä unohdan aurinkolasit usein_________________________(auto). autoon
Kirjoita hyvä muoto: Me löydämme työpaikat__________________(Internet). Internetistä
Kirjoita hyvä muoto: Hän ostaa kaikki vaatteet______________________(kirpputori). kirpputorilta
Kirjoita hyvä muoto: Minä muistan__________________(sinä)! sinut
Kirjoita hyvä muoto: Minä en unohda_____________________(sinä) koskaan. sinua
Kirjoita hyvä muoto: Me opiskelemme ____________________(suomi) koko päivän. suomea
Kirjoita hyvä muoto: Moni opiskelija asui__________________________(Venäjä). Venäjällä
Kirjoita hyvä muoto: Nyt me asumme kaikki__________________________(Lappeenranta). Lappeenrannassa
Kirjoita hyvä muoto: He ovat kotoisin____________________________(Ivalo). Ivalosta
Kirjoita hyvä muoto: Opettaja rakastaa_______________________(mämmi). mämmiä
Kirjoita hyvä muoto: Opiskelijat eivät pidä____________________________(mämmi). mämmistä
Kirjoita hyvä muoto: Heidän pitää tehdä_____________________(kotitehtävä). kotitehtävä
Kirjoita hyvä muoto: Onko sinun pakko maksaa_________________(puhelinlasku)? puhelinlasku
Kirjoita hyvä muoto: Tuo komea nuori herra on ________________(minä) mies! minun
Kirjoita hyvä muoto: Onko _____________(sinä) tulta? sinulla
Kirjoita hyvä muoto: _____________(minä) ei ole tulta. Minä en polta. minulla
Kirjoita hyvä muoto: Onko____________(te) lapsia? teillä
Kirjoita hyvä verbi: Voisitko ______________puhelimeen? vastata
Kirjoita hyvä verbi: Minä____________paljon kännykällä. soitan
Synonyymi: polttaa tupakkaa tupakoida
Mikä ammatti? Verbi on "opettaa" opettaja
Mikä ammatti? Verbi on "lentää" lentäjä
Mikä "ammatti"? Verbi on "opiskella" opiskelija
Mikä ammatti? Verbi on "laulaa" laulaja
Mikä ammatti? Verbi on "kääntää" kääntäjä
Created by: sannaL