Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Financiën

QuestionAnswer
Wat is een controller? Dit is een functie in de financiële wereld. Dit is een soort super boekhouder, die achteraf registreert wat er is gebeurd.
Wat is een treasurer? Meestal een econometrist. Die is een cashflow controller, hij zorgt er dus voor dat de liquiditeit in orde is en hij doet aan riskmanagement
Noem de rechtsvormen van ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid. - Eenmanszaak - Vennootschap onder firma - Maatschappen - Commanditaire vennootschap
Eenmanszaak De directeur/oprichter is privé aansprakelijk en wordt privé aangeslagen bij de belastingdienst. Het is ongunstig om een eenmanszaak door te zetten als de winst heel hoog is.
Vennootschap onder firma Is goedkoop en je kan elkaars expertise gebruiken. En elke vennoot is individueel/hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden.
Maatschap Je deelt de collectieve voorzieningen en ieder persoon binnen de maatschap is zelf verantwoordelijk voor het contact met derden. En je kan ook elkaars expertise gebruiken.
Commanditaire vennootschap Hierbij levert een het geld en de ander onderneemt
Noem de rechtsvormen van ondernemingen met rechtspersoonlijkheid - Coöperatieve vereniging - Besloten vennootschap - Naamloze vennootschap - Stichting
Coöperatieve vereniging Dit is om inkoopvoordelen te hebben, dus hoe meer je een product koopt hoe goedkoper het is. Dit komt veel voor in de landbouw en de katoenindustrie.
Besloten vennootschap Het vermogen is opgesplitst in aandelen en deze staan op naam. En het ondernemingsvermogen is niet vrij overdraagbaar. Een B.V. is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Naar een B.V. overstappen als de winst aanzienlijk hoog is
Naamloze vennootschap Dit zijn alle bedrijven die op de beurs verhandeld worden. Hier heb je aandelen aan toonder (naamloos). Een N.V. heeft ook een raad van commissarissen, dit zijn toezichthouders op de directie.
Transparantie een beursgenoteerd onderneming moeten vermelden wat de salarissen van de hotemetoten zijn. Vb. dus niet wat het salaris is van voetballers maar wel van de bazen.
Wie zijn er de belanghebbenden? - Eigenaren - Stakeholders - Publieksgroepen
Wat is een organisatie? samenwerkingsverband van mensen en middelen om doelstellingen te bereiken.
Eigenaren dit zijn de aandeelhouders. Aandeelhouders bestaan alleen bij vennootschappen en behoren tot het eigen vermogen. Eigenvermogen + vreemd vermogen = ondernemingsvermogen
Publieksgroepen Deze hebben invloed op een onderneming. Bijvoorbeeld journalisten.
Wat zijn doelstellingen van een onderneming? - Winst behalen in een zo kort mogelijke tijd - Continuïteit (blijven bestaan) - Werknemers juiste lonen betalen - Consumenten juiste prijs laten betalen - Leverancier moet een realistische inkoopprijs betalen
De 3 p's zijn? People, planet, profit
Waar staat de afkorting MKB voor? Middel Klein Bedrijf
Aandeelhouderswaarde Wordt gedoeld op de waarde die een bedrijf weet te creëren. De aandeelhouderswaarde komt tot uitdrukking in de beurskoers en het dividend, dat wordt uitgekeerd.
Dividend Is een deel van de winst dat aan de aandeelhouders van een vennootschap (NV of BV) wordt uitgekeerd.
Wat houdt Code Tabaksblad in? Doel: meer transparantie in de jaarrekening, versterking van de zeggenschap en bescherming van de aandeelhouders en beter verantwoording van de RvC.
Wat zijn de grote verschillen tussen een NV en een BV? - BV mag geen aandeelbewijzen uitreiken, NV mag dat wel. - Aandelen BV zijn niet vrij overdraagbaar
Wat is een DGA? Directeur Groot Aandeelhouder. Zetten zichzelf vaak laag op de loon lijst omdat de winst dan hoger is en ze krijgen dan niet als directeur (52% inkomsten belasting betalen) maar als aandeelhouder (19%)
Wat is een AVA? Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dit is de belangrijkste macht. Zij bepalen of de directeur moet worden ontslagen worden of niet. Of dat het bedrijf wel of niet over genomen moet worden.
Coöperatieve vereniging Bijv. de Rabobank. zij hebben leden en een raad van toezicht.
Wat is een stichting? - Heeft ideële doelen -Stichting is een rechtspersoonlijkheid, heeft een bestuur. Bv. the new school
Wat zijn stakeholders? zijn direct belanghebbende. (stakeholders staan in een prestatie- beloning verhouding met de onderneming zij bieden de onderneming iets en krijgen daarvoor iets terug)
Het operationele proces bestaat uit twee processen, welke twee? Transformatie en conversie proces
Wat is het transformatie proces? productie proces (goederenstroom) en voortbrengingsproces.
Wat is het conversie proces? geldstroom, de vergoeding, de tegenprestatie.
Hoe heet de doorlooptijd van een operationeel proces? De productietijd
Wat betekent het als een investering ondeelbaar is? Dat je soms moet investeren in dure producten die langer mee gaan.
Hoe kan het dat kasstromen niet synchroon lopen? 1. doorlooptijd van de productie 2. ondeelbaarheid van de investeringen
Op welke twee manieren kan je investeringen financieren? 1. vreemd vermogen; naar de bank gaan om geld te lenen. 2. eigen vermogen; aandelen uitgeven (aandeelhouders)
Hefboomeffect Het verbeteren van de opbrengst van het eigen vermogen door met geleend geld een opbrengst te halen die groter is dan de interest die over het geleende geld betaald wordt.
Rendement Beleggingsopbrengst in procenten van het belegde bedrag.
Rentabiliteit Winstgevendheid
Solvabiliteit verhouding tussen eigen vermogen en totaal vermogen Als de solvabiliteit laag is moet de staat steun geven aan banken om te zorgen dat ze niet zullen omvallen.
σ (sigma) standaard deviatie formule.
Standaarddeviatie bereken je zo: Bereken het gemiddelde. Neem van elk getal de afstand tot het gemiddelde Neem het kwadraat van die afstanden. Neem het gemiddelde van de kwadraten. Neem de wortel van de uitkomst
Hypotheekrecht is een zekerheidsrecht. Het pand mag op een veiling verkocht worden als je geen hypotheek rente kan betalen.
Agioreserve Iets levert meer op dan de oorspronkelijke prijs
Herwaarderingsreserve Iets wordt geherwaardeerd en is meer waard dan de vorige waardering
Wettelijke en statutaire reserves Deze wordt juridisch opgelegd. Statutaire: Reserve die voortvloeit uit richtlijnen over de winstverdeling die in de statuten zijn opgenomen.
Onverdeelde winst Dit is niet uitgekeerde dividend aan aandeelhouders. Dit doe je om de positie van het eigen vermogen te versterken
Fiscale jaarrekening De belastingaangifte van een bedrijf
hypotecaire-lening de goedkoopste lening. Dit is lang vreemd vermogen. Als je deze niet kan aflossen, dan zal er een executie verkoop plaatsvinden.
hoge solvabiliteit zorgt ervoor dat je langer verlies kan leiden
lage solvabiliteit hierbij kan je ongeveer 2 jaar tegenwind hebben, daarna ga je hoogstwaarschijnlijk failliet.
Kort vreemd vermogen Minder dan 1 jaar, meestal bank kredieten. Korte lening.
Passiva Alle posten aan de creditzijde van de balans
Totale passiva het vermogen
In het jaarverslag staat? Ex-post: Dit is wat je gerealiseerd hebt. Exanten: Dit is wat je van plan was, dit heb je, je voorgenomen
Wat is een onderdeel van het jaarverslag? Directieverslag: Hoe externe omstandigheden invloed hebben gehad op het beleid.
Realisatiebeginsel Je kan wel zeggen dat iets zoveel waard is, maar heb je het ook echt voor zoveel gekocht
Matchingsbeginsel Je moet je de opbrengsten en kosten in het zelfde boekjaar verwerken
Continuïteitsbeginsel Het plan om te blijven bestaan. Dit heet een goingconcern, dit is een bedrijf wat de intentie heeft te blijven bestaan
Voorzichtigheidsbeginsel Waardeer je activa niet te hoog en je schulden niet te laag
Bestendigheidsbeginsel Je moet elk jaar je waarden op dezelfde grondslagen gebruiken. Gebruik hiervoor de IFRS, dit staat voor internationale, financiële, rapporterende standaarde
Door middel van welke beginsels waardeer je een bedrijf? Realisatiebeginsel Matchingsbeginsel Continuïteitsbeginsel Voorzichtigheidsbeginsel Bestendigheidsbeginsel
Vaste activa Alles wat meer dan 1 jaar mee gaat, zoals machines, gebouwen, bedrijfswagens etc
Immateriële vaste activa Denk hierbij aan research & development. Bijvoorbeeld de uitvindingen die ze doen bij Philips die geld waard zijn
Vlottende activa Bijvoorbeeld grondstoffen, voorraden
Agio De aandelen brengen meer (boven pari (= agio)) of minder (beneden pari (= disagio)) op dan de nominale waarde van het aandeel.
Converteerbare achtergestelde leningen Deze heeft een hoge rente, omdat je een groot risico loopt. Jij zal bij faillissement van het bedrijf in kwestie als een van de laatste je investering terugkrijgen of misschien krijg je helemaal niets meer terug.
Ingehouden winst Winst die in het bedrijf wordt gehouden. Ook wel interne financiering of het passeren van dividend.
Hoe kan je eigen vermogen groeien? o Emissie van extra aandelen, met verwatering van de winst als resultaat. o Winst inhouding o Eigen spaargeld investeren in je bedrijf o Het vergroten van je reserves, door een te lage waardering te hebben en daarmee de agio te verhogen
Wat kan je doen tegen verwatering? De over gebleven aandeelhouders gebruik laten maken van hun claimrecht.
Soorten dividend o Cash dividend  in de vorm van geld. o Stock dividend  in de vorm van aandelen. o Keuze dividend  Je laat de belegger zelf kieze
Marktkapitalisatie Hoeveel is een bedrijf waard op de beurs. Dit bereken je door de beurskoers maal het aantal uitstaande aandele
Created by: 515918607