Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Thai House Objects

Household objects in Thai

EnglishThaiTransliteration
objects วัตถุ wát-tù
bathroom ห้องน้ำ hông náam
bed เตียง dtiang
bedroom ห้องนอน hông non
ceiling เพดาน pay-daan
chair เก้าอี้ gâo-êe
clothes เสื้อผ้า sêua pâa
coat เสื้อกันหนาว sêua gan năao
cup ถ้วย tûay
desk โต๊ะ dtó
dress ชุด กระโปรง (noun), แต่งตัว (verb) chút grà-bprohng (noun), dtàeng dtua (verb)
floor ชั้น , พื้น chán , péun
fork ส้อม sôm
furniture เฟอร์นิเจอร์ , เครื่องใช้ ใน บ้าน fer-ní-jer , krêuang chái nai bâan
glass กระจก , แก้ว grà-jòk , gâew
hat หมวก mùak
house บ้าน bâan
ink หมึก mèuk
jacket เสื้อ แจ็คเก็ต sêua jàek-gèt
kitchen ห้องครัว hông krua
knife มีด mêet
lamp โคมไฟ kohm fai
letter จดหมาย jòt măai
map แผนที่ păen-têe
newspaper หนังสือพิมพ์ năng-sĕu pim
notebook สมุดบันทึก, สมุดจด sà-mùt ban-téuk, sà-mùt jòt
pants กางเกง gaang-gayng
paper กระดาษ grà-dàat
pen ปากกา bpàak-gaa
pencil ดินสอ din-sŏr
pharmacy ร้านขายยา ráan kăai yaa
picture ภาพ pâap
plate จาน jaan
refrigerator ตู้เย็น dtôo yen
restaurant ร้านอาหาร ráan aa-hăan
roof หลังคา lăng kaa
room ห้อง hông
rug พรม prom
scissors กรรไกร gan-grai
shampoo แชมพู สระผม chaem-poo sà-rà pŏm
shirt เสื้อเชิ้ต sêua chért
shoes รองเท้า rong táo
soap สบู่ sà-bòo
socks ถุงเท้า tŭng táo
spoon ช้อน chón
table โต๊ะ dtó
toilet สุขา, ห้องน้ำ, โถส้วม, ชักโครก sù-kăa, hông náam, tŏh sûam, chák krôhk
toothbrush แปรงสีฟัน bpraeng sĕe fan
toothpaste ยาสีฟัน yaa sĕe fan
towel ผ้าขนหนู pâa kŏn nŏo
umbrella ร่ม rôm
underwear ชุด ชั้น ใน chút chán nai
wall ผนัง pà-năng
wallet กระเป๋าสตางค์ grà-bpăo sà-dtaang
window หน้าต่าง nâa dtàang
telephone โทรศัพท์ toh-rá sàp
Created by: garydale