Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Vocab 1 to 100

EnglishPolskiРусский粵語Έλληνας
to be być быть 係 hai6 είμαι
one jeden один 一 jat1 ένας, μια, ένα
to have mieć иметь 有 jau5 έχω
this ten этот 此 ci2, 嗰 go2 αυτός, αυτή, αυτό
from z, od от, из, с 由 jau4, 從 cung4 από
or lub, albo или 或者 waak6 ze2 ή, είτε
hot gorący горячий; жаркий 熱 jit6 ζεστός
word słowo слово 字 zi6, 詞語 ci4 jyu5 λέξη, λόγος
but ale, lecz только, лишь 而 ji4, 但 daan6, 但係 daan6 hai6 αλλά
what co какой, что 乜嘢 mat1/mi1/me1 je5 τι, ποιος, ποια, ποιο
some trochę, kilka, jakiś, ktoryś кое-кто, некоторые, одни 些 se1 κάποιος
to be able móc мочь 可能 ho2 nang4, 可以 ho2 ji5 μπορώ, δύναμαι
other inny другой, иной 其他 kei4 taa1, 其它 kei4 taa1 άλλος
all każdy, wszyscy, wszystko весь, вся, всё, все 皆 gaai1 όλοι
there tam там, туда 嗰度 go2 dou6 εκεί
when kiedy когда 幾時 gei2 si4 πότε, όταν
up w gorę вверх, наверх 上 soeng5 πάνω
to use używać употреблять, пользоваться, применять 用 jung6 μεταχειρίζομαι
how jak как 何 ho4 ho6 πώς
say mowić, powiedzieć говорить, сказать; заявлять 講 gong2 λέγω
each każdy каждый, всякий 各 gok3, 每 mui5, 個自 go3 zi6 καθένας
which który, co который; какой 邊個 bin1 go3, 邊位 bin1 wai6 ο οποίος, που, ποιος
to do robić, czynić делать, выполнять 做 zou6 πράττω
time czas, pora, raz время 時 si4, 間 gaan1 χρόνος
if jeżeli, gdyby если 如果 jyu4 gwo2 εάν, αν
to write pisać писать 寫 se2 γράφω
way droga, sposób путь; дорога 路 lou6 τρόπος, δρόμος
about około около 關於 gwaan1 jyu1, 咁上下 gam3 soeng6 haa6 περίπου
many dużo, wiele много 多 do1 πολλοί
then wtedy, zatem потом, затем 走 zau2, 進而 zeon3 ji4 τότε, λοιπόν
like podobnie, tak jak похожий, подобный 噉 gam2 όμοιος
to like lubić, podobać się нравиться, любить 喜歡 hei2 fun1 αγαπώ
so tak, więc так, настолько 噉 gam2, 因而 jan1 ji4 έτσι, τόσο
long długi длинный 長 coeng4 zoeng2 μακρύς, μακρός
to make robić, делать; совершать; сделать 做 zou6 κάμνω
thing rzecz вещь, предмет 事物 si6 mat6 πράγμα
to see widzieć, zobaczyć видеть; смотреть, глядеть; наблюдать 見 gin3 jin6 βλέπω
two dwa два 二 ji6, 兩 loeng5 δύο
to look patrzeć, spoglądać смотреть, глядеть; осматривать 瞅 cau2, 睇嚟 tai2 lei4 βλέπω
more więcej больше; более 更多 gang3 do1 περισσότερο
day dzień день 日 jat6 μέρα
to go iść, jechać идти, ходить, ехать 去 heoi3 αναχωρώ
to come przyjść, przybyć, przyjechać приходить, подходить, прибывать, приезжать 來 loi4 έρχομαι
most większość, najbardziej больше, наибольший 最 zeoi3 περισσότερος
number liczba, numer число, количество 號數 hou6 sou3, 第 dai6 αριθμός
sound dźwięk звук; шум 音 jam1, 聲 sing1 ήχος
people ludzie, osoby люди 民 man4 άνθρωποι, κόσμος
over nad, ponad, na над 上 soeng6 πέρα
to know wiedzieć, znać знать 知 zi1, 識 sik1 ξέρω
water woda вода 水 seoi2 νερό, ποτίζω
than niż, od чем 於 jyu1, ...多 do1 παρά
to call wołać, nazyvać, telefonovać звать; окликать; называть; звонить 喚 wun6, 謂 wai6 τηλεφωνώ
first pierwszy первый 先 sin1, 第一 dai6 jat1 πρώτος
who kto кто 邊個 bin1 go3 ο οποίος, ποιος
now teraz, obecnie теперь, сейчас 依家 ji1 gaa1, 今 gam1 τώρα
down na dół пух, пушок 下 haa6 κάτω
side bok сторона, бок 便 bin6 πλευρά
find znaleźć находить; встречать; признавать 尋找 caam4 zaau2 βρίσκω
any jakiś, trochę всякий, какой-нибудь 任何 jam6 ho4 όποιος, καθένας
new nowy новый 新 san1 νέος
work praca работа; труд 工 gung1 εργασία, έργο
part część часть, доля 份 fan6 ban1 μέρος
take wziąć, brać, zabrać брать, взять, захватить 取 ceoi2 παίρνω, πιάνω
get dostać, przynieść, podać получать; доставать, добывать 搞到 gaau2 dou3 αποκτώ
place miejsce место 地方 dei6 fong1 τόπος
made zrobiony, wytworzony, wyprodukowany изготовленный 造 zou6 καμωμένος
to live żyć жить; существовать 住 zyu6 ζω, κατοικώ
where gdzie где; куда 邊度 bin1 dou6, 邊處 bin1 syu3 που, πού, όπου
after po, za после 之後 zi1 hau6 ύστερα, μετά
back tył, plecy задний, спина 背 bui3, 背面 bui3 min6 πίσω
little mały маленький; небольшой 小 siu2 μικρός
only tyłko, zaledwie, jedynie только, единственный 只係 zi2 hai6 μόνο
round okrągły круглый 圓 jyun4 στρογγυλός, κύκλος
man mężczyzna, człowiek мужчина, человек 男人 naam4 jan4 άνδρας
year rok год 年 nin4, 歲 seoi3 έτος
show pokazywać появляться; казаться 說明 syut3 ming4 δείχνω, φαίνομαι
every każdy каждый; всякий 每 mui5 κάθε
good dobry хороший; приятный 好 hou2 καλός, αγαθός
to give dawać давать; отдавать 畀 bei2 δίνω
under pod под 下 haa6, 以下 ji5 haa6 από κάτω
name imię, nazwisko имя 名 meng4 όνομα
very bardzo очень 好 hou2 πολύ
through przez через, сквозь, по 經過 ging1 gwo3 δια μέσου
just (only, fair) właśnie, sprawiedliwy только, просто, справедливый 纔 coi4, 正 zing3 μόνο, δίκαιος
form forma форма 形象 jing4 zoeng6, 形態 jing4 taai3 φόρμα
sentence zdanie, wyrok предложение, приговор 句 geoi3 ngau1 πρόταση
great wielki, ogromny большой, громадный, огромный 洪 hung4 μεγάλος
to think myśleć, rozmyślać думать, обдумывать 思 si1 σκέφτομαι
to help pomóc, pomagać помогать 助 zo6, 幫 bong1 βοηθώ
low niski низкий 低 dai1 χαμιλός
line linia, kreska линия, черта 線 sin3 γραμμή
to differ różnić się различаться 不等 bat1 dang2 διαφέρω
to turn skręcić, obrócić, odwrócić вращать(ся), вертеть(ся) 轉 zyun2 γυρίζω, στρέφω
to cause powodować, być przyczyną причинять 造成 zou6 sing4 προξενώ
much dużo, wiele много 多 do1 πολύς
to mean znaczyć значить, намереваться 意味著 ji3 mei6 zoek6 σημαίνω
before przed, zanim раньше, прежде, уже; перед 之前 zi1 cin4 πριν
to move ruszać (się) двигать(ся) 挪 no4 κινώ
right (direction) prawo правый, направо 右 jau6 δεξιός
right (correct) racja правый 正 zing3 δίκαιος
boy chłopiec мальчик 男仔 naam4 zai2 παιδί
Created by: kuc
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards