Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

szavak_februar

QuestionAnswer
order utasítani
appear feltünik
disappear eltünik
delicius /di'lisösz/ finom
vocabulary szókincs
column /kálöm/ oszlop
number beszámolni
from door to door ajtótól ajtóig
exceed the speed limit túllépni a sebességet
motorway vignette autópályamatrica
refuel the car újra tankolni az autót
consumption / kon'számpsön/ fogyasztás
well-equipped /ikwipt/ jól felszerelt
corporate tax társasági adó
dealership autókereskedő
additional cast plusz költség
warranty garancia (termék)
piste sípálya
The temperature was 20 below 0 mínusz 20 fok volt a hőmérséklet
a little bit cloudly kicsit felhős
overcast borult
pity sb. sajnálni v.kit
I pity you sajnállak
a waste of money pénz pazarlás
a waste of time idő pazarlás
meanwhile e közben
get dark sötétedik
get light kivilágosodik
stairs lépcső
go down the stairs le menni a lépcsőn
a long hall with many doors egy hosszú folyosó sok ajtóval
behind the curtain a függöny mögött
hurt sb. megbántani v.kit
maid szobalány
handsome jóképű
sad szomorú
hear,heard,heard hallani
lonely magányos
companion társ (utitárs)
decide to do sth. dönteni hogy csinálunk v.mit
attic padlás
satellite dish parabóla antenna
chimney /csimni/ kémény
become,became,become válik v.milyenné
fall in love with sb. bele szeretni v.kibe
agree with sb. egyetérteni v.kivel
both mind kettő
so így
fly,flew,flown repülni
disappear eltűnik
take elvenni/elvinni
shaut kiabálni
perhaps talán
pull húzni
prepare for sth. felkészülni v.mire
wedding esküvő
horrified rémült
escape megszökni
completely teljesen
spell varázslat
pouder por
soon hamarosan
word order szó rend
join sb./sth. csatlakozni v.kihez/v.mihez
idea ötlet/elgondolás
pretend úgy tesz mint ha
should kellene
spoonful kanálnyi
conversation beszélgetés
since óta
frame váz
begin,began,begun elkezd
frame váz
divide into groups csoportokra oszt
recently itóbbi időben
voyage /vaidzs/ utazás
sailor /szeilör/ tengerész
add hozzáadni
between között
collection gyűjtemény
perhaps talán
necessary szükséges
expert on sth. v.minek a szakértője
explorer felfedező
precious jewels értékes ékkövek
gold coins aranyérmék
heavy bag nehéz táska
an honest man egy becsületes férfi
black beard fekete szakál
silk cloth sejem ruha
adjective /édzsektiv/ melléknév
Created by: prohuma