Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Prze_14ene2012

Vocabulario de la leccion del 14 de enero

QuestionAnswer
Please tell Mr. Lewandowski I want to talk to him Proszę przekazać panu Lewandowskiemu, że chciałbym z nim porozmawiać.
Sorry, he is not at the office Niestety nie ma teraz pana Lewandowskiego
Sorry, Mr.Lewandoski is busy at a meeting right now Niestety pan Lewandowski jest zajęty/na spotkaniu teraz/
Sorry, Mr.Lewandoski has just leaved. Niestety pan Lewandowski właśnie wyszedł.
May I talk to Mr. Barwicki Czy mogę rozmawiać z panem Barwickim?/
Mr. Barwicki will talk with you in the afternoon Pan Barwicki będzie mógł się z panem spotkać dzisiaj popołudniu
Mr. Janas could you teach me how to install this system Pani Janas, czy mogłaby mnie pani nauczyć jak zainstalować ten system?
How difficult is it to install it? Czy instalacja tego systemu jest skomplikowana??
It is not difficult, but it takes some time. Instalacja nie jest trudna, ale zajmuje trochę czasu
Can you send me the repairing manual? Czy mogą Państwo mi wysłać instrukcję naprawy
Where can I find the spare parts? Gdzie mogę kupić/znaleźć części zamienne do tej wagi?
Proquimica is the exclusive dealer for Radwag in Guatemala Proquimica jest wyłącznym dystrybutorem w Gwatemali
I want to expand the market coverage Chciałbym zwiększyć udziały w rynku
There are other brands of balances in Guatemala W Guatemali są obecne inne marki wag.
Which brands are the most important? Która marka jest najważniejsza?
My main competitor is Mettler Moim głównym konkurentem jest Mettler.
Mettler is a more expensive brand Mettler jest droższą marką.
Which kind of publicity do you prefer Jaki rodzaj reklamy uważa Pan za najbardziej efektywny?
Created by: lennier61