Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

koneinsinoorin eng

Engineer, your enlish 2 + extra

QuestionAnswer
ornithologist lintutieteilijä
central -keski,-keskus
hypotermal alilämpöinen
dermatologist ihospesialisti
insomnia unettomuus
pyrostat palovaroitin
ambulant mahdollista kävellä
basic studies perusopinnot
corresponding vastaava,vastaavanlainen
curriculum opetusohjelma,opetussuunnitelma
bachelor`s thesis opinnäytetyö
former-latter ensin mainittu-jälkimmäinen
free choice/elective studies vapaasti valittavat opinnot
postgraduate studies jatko-opinnot
professional/vocational studies ammattiopinnot
school of technology/Engineering/Faculty of technology tekniikan yksikkö
specialization suuntautumisvaihtoehto
work placement työharjoittelu
drawback Haitta,varjopuoli
due to johtuen jostakin
enhance parantaa
graduate korkeakoulusta valmistunut
requirement management vaatimusten hallinta
substation muuntoasema,sähkönjakelukeskus
upper secondary school lukio
automotive and transportation engineering auto-ja kuljetustekniikka
biomedical laboratory service bioanalytiikka
chemical engineering kemiantekniikka
civil engineering yhdyskuntatekniikka,maa-ja vesirakennustekniikka
construction engineering rakennustekniikka
dental technology hammastekniikkka
electrical engineering sähkötekniikka
electronics elektroniikka
environmental technology ympäristöteknologia
fashion and clothing vaatetusala
food processing and biotechnology bio- ja elintarviketekniikka
industrial management tuotantotalous
information communication technology informaatio- ja kommunikaatioteknologia
laboratory technology laboratoriotekniikka
mechanical and production engineering kone- ja tuotantotekniikka
naval architecture laivatekniikka
orthotics and prosthetics apuvälinetekniikka
plastics engineering muovitekniikka
textile and clothing technology tekstiili- ja vaatetustekniikka
wood technology puutekniikka
application sovellus
assemble koota,rakentaa
branch ala
conduct suorittaa,hoitaa
devise suunnitella,laatia
domestic kotimainen
facility laitos,rakennus
geological geologinen
ground-based maalla liikkuvat
hydraulic engneering vesirakennustekniikka
implement toteuttaa
large-scale laajamittainen
lay out suunnitella
manage hoitaa,käsitellä,johtaa
marine meri-,laivasto
pharmaceutical lääke-,lääkealan
research and development tutkimus ja kehitys
utilize hyödyntää
vehicle auto,kulkuneuvo
appendix liite
entitlement oikeus,oikeutus
be typical of olla tyypillistä
consequense seuraus
dimension (ulko)mitat
exhibition näyttely
failure epäonnistuminen,virhe
fatal tuhoisa,kohtalokas
involve sisältää,tuoda mukanaan
jargon ammattikieli
measurements mitat
on the job työpaikalla tapahtuva
provide (sb with smth) antaa,tarjota
according to jnk mukaan
comply with noudattaa (ohjeita "tms")
connectivity yhdistettävyys,liitettävyys
continuous jatkuva
definition erottelutarkkuuus,piirtokyky,määrittely,hienosäätö
directive direktiivi,ohje,toimintaohje
distance etäisyys
dock telakka
downloadable ladattava,imuroitava
encounter kohdata
enter merkitä,rekisteröidä tiedostoon
equivalent (to) vastaava
fittings varusteet,(kiinto)kalusteet,laiteet
ground connection,earth connection maadoitus
image kuva
in accordance with jonka mukaisesti
in terms of koskien jtkn,mitä tulee jnk
inch tuuma
interface rajapinta,yhtymäkohta
internal sisäinen
limited rajallinen,rajoitettu
management hallinta
mount kit asennussarja,asennustarvikkeet
obstacle este
plug kytkeä
portable kannettava
pre-intalled esiasennettu
reduce vähentää,pienentää
regulate säädellä
require vaatia,edellyttää,tarvita
safety turvallisuus,turva-
socket pistorasia
stabizilation vakaus
state ilmoittaa,antaa tiedoksi
stenght calculation lujuuslaskenta
supply antaa,toimittaa,syöttää
upgrade päivitetty,ajanmukaistettu,parannettu versio,päivittää,ajanmukaistaa,parantaa
venue kohtaus-,tapahtumapaikka
volt supply jännitesyöttö,-lähde
voltage jännite
wallet lompakko
windshield,windscreen tuulilasi
accessory (lisä)laite,varuste
aggregate runkoaine,betonisora,koneikko,laite,yhdistelmä
apparatus laitteet,kojeisto,laite
appliance laite,koje,väline
attachment (asennettava)lisälaite
brass messinki
breaker kytkin
combustion engine polttomoottori
gonfiguration (laite)kokoonpano
cutting machine leikkuukone,leikkuri
device laite,koje
dimensions (ulko)mitat,mittasuhteet
downtime seisokki
equipment laitteet,laitteisto
firmware kiinteä ohjelmisto,valmisohjelmisto
fittings laite,lisäosa,(putken)liitin
fittings and fixtures/fixtures and fittings kalusto,kalusteet
fixture kiinnike,kiinteä kaluste,laite
fuel/air ratio polttoaineen ja ilman suhde
fuse sulake
gadsget,gizmo vehje,vekotin,vempain
gadgetry vempaimet,laitteet
hardware (tietokone)laitteisto,laitehallinta
incoporate sisällyttää,yhdistää
instrument laite,tyäkalu,mittari
instrumentation kojeisto,välineistö
interchangeable samaa merkitsevä,keskenään vaihdettavissa
invent keksiä
machinery koneet,koneisto
peripheral (device) oheislaite(atk)
power-driven sähkö- tai moottorikäyttöinen
relay rele
sheet metal ohutlevy
tool työkalu
to the full extent koko laajuudessaan
unit laitteisto,yksikkö
valve vettiili
welding hitsaus
bar tanko
set lajitelma,sarja,erä,välineistö
layer kerros
hose letku
cast valaa
coating pinnoite,päällys,verhous
tension jännitys
extension venymä
deformation vääristymä
elongation venymä
compression puristus
stiff jäykkä
brittle hauras
plastic mukautuva
yeld myötö
fracture haljeta, halkeama, halkeilla, murtaa, murtua, murtuma
bar tanko
flat latta
sheet pelti
solid kiinteä
stranded punottu
coil kela
compound yhdiste,seos
toughness sitkeys
abrasion tärinä
lightweight kevyt
durable luja,kestävä,pysyvä
wear käyttää,käyttö,kestää,kulua,kuluminen,kuluttaa,kulutus,rasittaa,väsyttää
ductile melto,mukautuva,taipuisa,venyvä
malleable mukautuvainen,muokattava,takokelpoinen,taottava
consequently nk välityksellä,näin ollen,niin,niin muodoin,niinmuodoin,niinpä,siis,siispä,sitten,täten
fatique toisto
hard kova
soft pehmeä
indentation sisältää
ensure luvata,suojella,taata,turvata,vakuuttaa,varmistaa
cofficient of thermal expansion lämpölaajenemiskerroin
a die harkko
annealed päästö
extrusion extruusio
quenched sammutettu
thus näin,näin ollen,niin,niinollen,niinpä,siis,siispä,siten,sitten,täten
accurate tarkka
apply to koskea
contain sisältää
incorrect väärä,virheellinen
impersonal persoonaton
informal vapaamuotoinen,epävirallinen
medium väline(kommunikoinnin)
offensive loukkaus
origin alkuperä
punctuation välimerkitys
recipient vastaanottaja
run-on jatkuva ja jatkuva
spelling oikeinkirjoitus
standard style yleikielinen tyyli
establish nimittää,osoittaa,perustaa,pystyttää,saada aikaan,todeta,vahvistaa
eliminate eliminoida,poistaa,tappaa,tuhota,ulostaa,vähentää
increase kasvaa,kasvattaa,kasvu, kohoaminen, korotus,levittää, lihota,lisätä,lisäys,nousta, nousu,paisua,suurentaa, suurentua
fluctuate aaltoilla,ailahdella,heilahdella,heitellä,hulmuta,vaihdella
investigate tutkia
A Alpha-alfa
B Bravo
c Charlie
D Delta
E Echo
F Foxtrot
G Golf
H Hotel
I India
J Juliett
K Kilo
L Lima
M Mike
N November
O Oscar
P Papa
Q Quebec
R Romeo
S Sierra
T Tango
U Uniform
V Victor
W Wiskey
X X-ray
y Yankee
Z Zulu
approach lähestyä
attachment liite
business letter liikekirje
concept käsite
conduct suorittaa,tehdä
correspondence kirjeenvaihto
crucial keskeinen,ratkaiseva
exchange letters kirjoittaa toisilleen
incoterms kansainvälisen kaupan ehdot
party osapuoli
phase vaihe
purchase ostaa,hankkia
purchasing process hankitaprosessi
request for pyytää jtk
sample näyte
stage vaihe
terms ehdot
inquiry/enquiry tiedustelu
sales letter myyntikirje
reply vastaus
brochure esite
price list hinnasto
catalog kuvasto
quatation tarjous
request for quatation tarjouspyyntö
counteroffer vastatarjous
order tilaus
confirmation of order tilausvahvistus
delivery toimitus
invoice lasku
payment maksu
complaint reklamaatio
letter of adjustment reklamaation vastaus
reminder maksumuistutus
forwarder huolitsija
demonstration esittely
overlook olla huomaamatta
despatch lähetys
place orders tehdä tilauksia
stuble on kompastua johonkin
alongside sivulla,vieressä
carriage kuljetus
carrier rahdinkuljettaja
deliver toimittaa
duty tullimaksu
freight rahti
insurance vakuutus
quay laituri
asset etu
be commonplace olla arkipäivää
conventional tavanomainen,perinteinen
intelligible ymmärrettävä,selvä
on accaunt of johtuen
prerequisite edellytys
sufficient riittävä
troubleshooting vianetsintä
assemble asentaa
implementation toteutus
install asentaa
instruction manual ohjekirja
insulation eristys
item (tässä,käsiteltävä)kohta,asia
malfunction (käyttö)häiriö,toimintahäiriö,toimintavika
prevent(from) estää(tekemästä)
protective googles suojalasit
shade of meening vivahde-ero
specifications (tekniset)tiedot,rakennemääräykset
weld hitsata
agenda esityslista
appliance koje,laite
beneficial hyödyllinen
factual tosiasiallinen
fund rahoittaa
maintenance kunnossapito
obtain saavuttaa
preliminary valmistava,alustava
procedure menettelytapa,toimenpide
progress report väliraportti
project plan projektisuunnitelma,hankesuunitelma
proposal ehdotus
repetitive toistuva
site (rakennus),työmaa
take into accaunt ottaa huomioon
cue vihje
set asettaa
become weak heikentyä
utilize hyödyntää
pay attention kiinnittää huomiota
take notice kiinnittää huomiota
start,set into action,launch käynnistää,aloittaa
succeed menestyä
indicate olla merkkinä
show,prove osoittaa
implement panna toimeen,toteuttaa
take,adobt ryhtyä
find out saada selville
clarify,explain selvittää,selittää
solve löytää ratkaisu
carry out,make,realize tehdä,toteuttaa
functions,works toimia
support tukea
and ja
also myös
futhermore lisäksi
moreover sitäpaitsi,lisäksi
in comparison vastaavasti
in other words toisin sanoen
like(wise) samoin,samalla tavoin
similarly samoin,samalla tavoin
although vaikka
but mutta
either-or joko-tai
even thought vaikka
however kuitenkin
nevertheless siitä huolimatta
on the other hand toisaalta
otherwise muuten
yet silti
whereas kuten taas
basically pohjimmiltaan
especially erityisesti
essentially olennaisesti
in particular erityisesti
in general yleisesti
mainly pääasiassa
particularly erityisesti,varsinkin
for examble esimerkiksi
for instance esimerkiksi
such as kuten
excluding lukuun ottamatta
except paitsi
in case mikäli,siltä varalta että
only vain
provided that sillä ehdolla että
supposing that jos,olettaen että
as kuten
as a result seurauksena,takia
becauce of johtuen,vuoksi
consequently siis,joten
due to johdosta
for sillä
for this reason tästä syystä
hence täten
owing to johdosta
so joten,niinpä
therefore siksi,sen takia
thus sen vuoksi,siksi,niinpä
before ennen
first ensimmäinen
finally lopuksi,lopulta
next seuraavaksi
now nyt
secondly toiseksi
later myöhemmin
lastly viimein,lopulta
in conclusion lopuksi
in summary yhteenvetona
to sum up yhteenvetona
How may i help you? Kuinka voin auttaa?
Which products would you like to know about? Mistä tuotteista haluaissitte tietää?
How about the validity of your quote? Entäpä tarjouksenne voimassaoloaika?
Our quote is valid for tree weeks from the date of the qoute. Tarjouksemme on voimassa kolme viikkoa tarjouksen päiväyksestä.
We look forward to hearing from you. odotamme kuulevamme sinusta.
we are glad to hear that you are interested in our products. Olemme iloisia kuullessaan, että olet kiinnostunut tuotteistamme.
we will deliver the ordered valves before december 12, 2008. Toimitamme tilatut venttiilit ennen 12 joulukuu 2008.
Thank you for your order of valves. Kiitos venttiili tilauksestasi.
we will place more orders if the current order is completed to our satisfaction. teemme lisää tilauksia, jos nykyinen tilaus tyydyttää meitä.
We hope to receive a confirmation by return. Toivomme saavamme vahvistuksen paluupostissa.
circuit virtapiiri
interval väli
maneuver ohjata
strain rasitus,rasittaa
alloy metalliseos
control säätää
distortion vääntyminen
extremely erittäin,äärimmäisen
flaw valmistusvirhe,vika
gage mittari,mittalaite,mitata,kalibroida
intake sisään(otto)
porous huokoinen
robust vankka
roll valssata
rustproof ruosteenkestävä
rust-resistant ruosteenkestävä
surface pinta,käsitellä päällysteellä
twisting vääntyminen
warp(ing) vääntyminen,vääntyä
warpage vääntyminen
broad leveä
dam pato
depth syvyys
height korkeus
lenght pituus
load lasti,kuorma
measure mitata
narrow kapea,kaventaa
nought nolla
payload hyötykurma
rate aste
revolution kierros,pyörähdys
revolve pyöriä
size koko
thickness paksuus
transfer of heat lämmön siirto
volume tilavuus
weigh painaa
weight paino
weight-carrying capacity kuormankantokyky
wide leveä
widht leveys
hemisphere puolipallo
radius säde
diagonal lävistäjä
wavy line aaltoviiva
obtuse angle tylppäkulma
diameter halkaisija
broken line katkoviiva
base kanta
arc kaari
dotted line pisteviiva
cone kartio
vertical line pystysuora viiva
oblique vino
apex kärki
point of intersection leikkauskohta
edge reuna
parellel line samansuuntainen viiva
circumference ympyränkehä
ulkokulma exterior angle
straight line suora viiva
rhomboid vino suunnikas
semicircle puoliympyrä
solid umpi-
horizontal line vaakasuora viiva
chord jänne
perpendicular kohtisuora
perimeter kehä,ympärys
equilateral tasasivuinen
segment of line jana
acute angle teräväkulma
cause aiheutta
during aikana
area alue
evalute arvioda
prejudice ennakkoluulo
prevent estää
staff henkilökunta
operate hoitaa,omistaa,jjohtaa
maintain huoltaa
distribute jakaa
continue jatkaa
manageer johtaja
up to jopa
wastewater jätevesi
collect kerätä
avarage keskimäärin
consist koostua
treatment käsittely
use käyttää
quality laatu
add lisätä
reliably luetettavasti
count olla merkityksellinen
purification puhdistaminen
lack puute
decide päättää
available saatavilla
locate sijaita
contain sisältää
planning suunnitella
skilfull taitava
reclamation parantaminen,talteenotto
monitor valvoa,seurata
produce tuottaa
shift vuoro
require vaatia
distance välimatka
private yksityinen
abroad ulkomailla
actually itse asiassa
after-sales myynninjälkeinen
airport lentokenttä
almost lähes
alone yksin
answer vastata
anyway joka tapauksessa
apply for hakea
area alue
at least ainakin
attend osallistua
basic perus
be familiar with olla perehtynyt
be located sijaita
benefit etu
business card käyntikortti
business trip työmatka
capital pääkaupunki
career ura
challenge haaste
change muuttua,muutos
chapter luku
characteristics luonteenpiirteet
check tarkistaa
chicken kana
circular saw-mill pyörösaha
circumstances olosuhteet
client asiakas
combinations yhdistelmä
common yhteinen,yleinen,tavallinen
communicate olla kanssa käymisessä
company yritys
compare verrata
competitor kilpailija
condition kunto
connecting flight jatkoyhteys
connection suhde
constantly alituisesti,lakkaamatta
consultant konsultti
contain sisältää
continent manner
contract sopimus
cope selviytyä jstk
create luoda
cross ylittää
curious utelias
customer asiakas
cutting blade leikkuuterä
cuttlefish sapia
date taateli
dealer kauppias,välittäjä
decision päätös
deliver toimittaa
delivery toimitus
demonstrate esitellä
depend riippua
destination määränpää
detail yksityiskohta
Created by: Timoli2000