Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Prze_17dic2011

Conversation

QuestionAnswer
I will have an intensive training Będę miał intensywne szkolenie
I have read a survey about towns in Poland czytałem ankietę miast polski
Research of polish towns Badanie o miastach Polsce
In Radom there are many poor houses W Radomiu jest dużo biednych domów
In Radom there is a very dark atmosphera w Radomiu jest bardzo negatiwna atmosfera
high depression percentage duży procent depresji
Łodź is very ugly Łodź jest bardzo brzydka
Łodź has jewish culture Łodź ma kulturę żydowską
Jew żyd (żyda)(żydzie .iv)
There are many workers Jest bardzo dużo robotników
I can sell to large companies mogę przedawać dla dużych firm
There is a good bisness perspective to jest dobra perspektiwa buzinesowa
In general the situation is better now in Guatemala? generalnia situacja teraz jest lepiej w Gwatemalii?
The situation is the same Situacja jest ta sama
Our financial situation is more or less better nasza financowa situacja jest mniewięcej lepiej
salesperson sprzedawca
I have to be very careful muszę być bardzo ostrożny
next year w następnym roku
on commision salesreps spredawca tylko prowizji
I will badly long for my boyfriend Umrzę z tęksnoty za moim chłopakiem
they never like to work nigdy lubią prazować
She is a good salesrep Ona jest bardzo dobrym spredacą
They (f.) study at the university One studiują na uniwersytecie
she would like a good mother ona chciałaby być bardzo dobrą matką
she interest herself at family ona bardzo interesuje się rodziną
this is very important for her to jest bardzo ważny dla jej
Sometimes she has financial problems czasem ona ma kilka financowych problemów
attention! uwaga!
Earlier her husband worked at a spanish book company przedtem jej mąż pracował w hiszpańskiej firmie księgarskiej
husband mąż (mężem .ii.)
This is my old acquaitance To jest mój stary znajomy
to start (i.) zaczynać (zaczynam, zaczynasz)+3
to start (p.) zacząć (zacznę, zaczniesz)
this was not a very good idea to nie był bardzo dobry pomosł
he thought that... on myślał że
he did not have enough money on nie miał dosyć pieniędze
She worked at a private school Ona pracowała na prywatnej szkole
to resign (i.) (z)rezygnować (rezygnuję, rezygnujesz) z+4
They decided to resign of their job Oni decidowali zrezygnować z pracy
to function (i.) funkcionować (funkcionuję, funkcionujesz)
People like copy books Ludzie lubią kopiować książki
I have seen in Poland many bookstores widziałem w Polsce jest dużo księgarń
they sell on internet oni spredać w internecie
word słowo
for example na przykład
you dont have to pay in advance nie musisz zpłacić z góry
Internet shops in Poland are very popular W Polsce sklepy internetowe są bardzo popularne
special thermal box specjalnie termiczne pudełko
it doesnt have any sense bez sensu
Which day will come to Poland? Którego będziesz w Polsce?
fifth of February piątego lutego.
Created by: lennier61