Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

szavak_november

QuestionAnswer
catch a cold megfázni
steamed vegetables párolt zöldség
It sounds good. Ez jól hangzik.
It was cold outside. Hideg volt kint.
also is
at that time akkoriban
keep sth. a secret titokban tartani v.mit
important fontos
by sth. sit by the fire valami mellett ülni a tűz mellett
He was standing my bed. Ő ált az ágyam melett.
if ha
immediately tüstént
accept elfogadni
be interested in sth. v.kit érdekel v.mi
The was not interested in money. Nem érdekelte a pénz.
close /klouz/ bezárni
close to sth. /klousz/ közel v.mihez
gently finoman
pale sápadt
too is (mondat végén)
frightened ijedt
happen történik
rarely ritkán
tool szerszám
kitchen tools konyhai eszközök
course fogás (étel)
fat zsír
duck thigh kacsacomb
catering firm etető-itató cég
red cabbage lila káposzta
cucumber uborka
slice /szláisz/ szelet
fall to pieces darabokra esik
cook szakács
series /szíríz/ sorozat
a series of parties partisorozat
cheat puskázni
take pills tablettát szedni
blue cheese kéksajt
cherry tomatoes koktélparadicsom
It depends. Az attól függ.
depend on sth. függ v.mitől
conflict konfliktus
manual kézikönyv
tick pipa
It is ticked. Ki van pipálva.
How is your daughter? Hogy van a lányod?
on weekdays hétköznapokon
pool medence
town város
city nagyváros
village falu
hamlet mini falu
in the country vidéken
find, found, found találni
towards /t'wórdz/ felé
towards the end of 19th century a 19. század vége felé
slums nyomornegyed
noise zaj
noisy zajos
crowded zsúfolt
conditions feltétel
part rész
too szintén/ is
shout at sb kiabálni vkivel
in the 1880's az 1880-as években
disappear eltünik
punishment büntetés
steal, stole, stolen lopni
prison börtön
terrible rettenetes
like mint...
investigation nyomozás
department részleg
catch, caught, caught elkapni
severe /szi'vír/ súlyos
take a walk sétálni
look after sb./sth. gondját viselni v.kinek/v.minek
woman /wumen/
women /wimin/ nők
man férfi
abroad /ö'braad/ külföldön/re
fight, fought, fought harcolni
believe hinni
skirt szoknya
request kérés
I went to Slovakia in my car. Az én kocsimmal mentem Szlovákiába.
contract szerződés
unfortunately sajnos
garage /ga'raazs/ szervíz
winter tyre téli gumi
one hour ago egy órával ezelőtt
promis sth. megígérni v.mit
work out gyúrni
check sth. leellenőrizni v.mit
socket konnektor, foglalat
measure /mezsör/ mérni
deadly halálos (pl. bűn)
somebody else valaki más
the name of this mountain Ennek a hegynek a neve
daily ticket napi jegy
draught /dreeft/ csapolt
There were 4 of us. 4-en voltunk
muscle fever izomláz
have a fall elesni
on the phone a telefonba/telefonon
sober /szoubör/ józan
Oh, I didn't know that. Oh, én ezt nem tudtam.
until the weather is nice amíg szép az idő
cloud /kláud/ felhő
the reason for sth. az ok v.mire
several számos
think, thought, thought gondolni/gondolkodni
describe sth. to sb. leír jellemez v.kinek
many sok
many cars sok autó
dig, dug, dug ásni
ring the (door)bell csengetni(ajtónál)
discover sth. felfedezni v.mit
behind sth. v.mi mögött
in front of sth. v.mi előtt
suddenly hirtelen
so ilyen-olyan
solve megoldani
at least legalább
boring unalmas
among között (sok dolog esetén)
It is among the best spa hotels. A legjobb spa szállodák közt van.
What....like? Milyen....?
What was the hotel like? Milyen volt a szálloda?
nicely-furnished szépen berendezett
plumber /plámör/ vízvezeték szerelő
one day earlier egy nappal korábban
huge /hjúdzs/ óriási
miss sth. elszalasztani v.mit
We missed the breakfast. Mi lekéstük a reggelit.
have a cold v.ki meg van fázva
get out of bed kiszállni az ágyból
We will see. meglátjuk
medical treatment orvosi kezelés
conversation beszélgetés
How is...? hogy van ......a?
Created by: prohuma
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards