Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Slovak language

Abeceda a výslovnosť - Alphabet and pronunciation

PísmenoLetter
a A = a [a] – tam, pas, vpravo (there, passport, to the right) but (ale)
á Á = dlhé á [a:] – aparát, má (device, he/she/it has) are, father (sú, otec)
ä = ä [ae] – mäso, päť (meat, five) ham, have (šunka, mať)
b B = bé [b] – balkón, izba (balcony, room) bag, bits (taška, kúsky)
c C = cé [ts] – colná, vreckovka (customs, handkerchief) oats, its (ovos, jeho/jej)
č Č = čé [tS] – čo, strojček (what, little machine) chips, speech (hranolky, reč)
d D = dé [d] – dátum, vzadu (date, at the back) day, do (deň, robiť)
ď Ď = ďé [ď] – kde, ďaleko (where, far away) duty, during (povinnosť, počas)
e E = é [e] – vpredu, meteor (at the front, meteor) they, met (oni/ony, stretnúť)
é É = dlhé é [e:] – téma, veľké (theme, big) there, their (tam, ich)
f F = ef [f] – kufor, kefka (case, little brush) form, far, fit (formulár, ďaleko, zdravý)
g G = gé [g] – gól, fotograf (goal, photographer) go, give, ground (ísť, dať, zem)
h H = há [h] – hore, holiaci (up, shaving) have, he, him (mať, on, jemu)
ch Ch = chá [x] – charakter, dýcha (personality, he/she/it breathes) no corresponding or similar English sound
i I = í [i] – izba, misa, chlapi (room, bowl, guys) sit, pity (sedieť, ľútosť)
í Í = dlhé í [i:] – stolík, dvíha (little table, he/she/it picks up) bee, sea (včela, more)
j J = jé [j] – je, jej, majú (he/she/it is, her/hers, they have) yet (ešte)
k K = ká [k] – káva, balkón, taška (coffee, balcony, bag) coffee, cocoa (káva, kakao)
l L = el [l] – telefón, mydlo (telephone, soap) like, left, eleven (mať rád, ľavý, jedenásť)
ľ Ľ = mäkké ľ [ľ] – vľavo, posteľ (to the left, bed) million (milión)
m M = em [m] – má, lampa (he/she/it has, lamp) mother, mood, miss (matka, nálada, minúť)
n N = en [n] – okno, vnútri (window, inside) no, nine, in (nie, deväť, v)
ň Ň = eň [ň] – skriňa, nie (cupboard, no) lenient, news (mierny, noviny)
o O = o [o] – čo, to, osem, dolu (what, it, eight, down) hot (horúci)
ó Ó = dlhé ó [o:] – balkón, telefón (balcony, telephone) door (dvere)
ô = uo [uo] – môj, nôž (my, knife) won´t (nebude)
p P = pé [p] – pas, vpredu, ponožky (passport, at the front, socks) upper, powder (horný, púder)
r R = er [r] – hore, stroj, vpredu (up, machine, at the front) rate, ring (rýchlosť, prsteň)
ŕ Ŕ = dlhé er [r:] – vŕta (he/she/it drills) no corresponding sound in English
s S = es [s] – som, sú, uprostred (I am, they are, in the middle of) sit, sun (sedieť, slnko)
š Š = eš [∫] – taška, ešte (bag, still) show, short, ship (ukázať, krátky, loď)
t T = té [t] – teraz, tu, tam (now, here, there) potato (zemiak)
ť Ť = mäkké ť [ť] – ešte, chuť, ťažko (still, taste, hard) must you (musíš)
u U = u [u] – dolu, vzadu (down, at the back) full, put (plný, položiť)
ú Ú = dlhé ú [u:] – vnútri, dúfať (inside, hope) do, stool, rule (robiť, stolček, pravidlo)
v V = vé [v] – vzadu, dvere, vľavo (at the back, door, to the left) vision (vízia)
w W = dvojité w [w] – watt, whisky watt, whisky
y Y = ypsilon [i] – ponožky, topánky (socks, shoes) no corresponding sound in English
ý Ý = dlhý ypsilon [í] – nočný, umývadlo (nocturnal, washbasin) no corresponding sound in English
z Z = zed [z] – izba, zoznam (room, list) zeal (nadšenie)
ž Ž = žed [ž] – dáždnik, peňaženka (umbrella, wallet) pleasure, azure (potešenie, blankytný)
x X = iks [ks] – prax, taxík (practice, taxi) or [gz] – exemplár (copy) taxi or example
q Q = kve [kv] – q (značka pre metrický cent) (symbol for quintal) quality (kvalita)
Created by: Livia