Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Slovak 100 verbs

Slovak 100 most used verbs

QuestionAnswer
be byť
have mať
do robiť
say povedať
go ísť
can môcť
get dostať
would
make urobiť
know vedieť
will
think myslieť si
take trvať, brať, vziať
see vidieť
come prísť
could
want chcieť
look pozerať
use použiť, používať
find nájsť
give dať
tell rozprávať
work pracovať
may smieť
should mali by
call volať
try vyskúšať
ask opýtať sa
need potrebovať
feel cítiť
become stať sa
leave zanechať, odísť
put dať, uložiť
mean znamenať, mieniť
keep držať
let nechať
begin začať
seem zdať sa, pripadať, javiť sa
help pomôcť, pomáhať
talk hovoriť
turn otočiť sa, obrátiť sa
start začať sa
might smieť, môcť
show ukázať
hear počuť
play hrať
run utekať, bežať
move sťahovať,hýbať, pohnúť
like mať rad, páčiť sa
live žiť
believe veriť
hold vzdať
bring priniesť
happen stať sa
must musieť
write písať, napísať
provide poskytnúť
sit sedieť, sadnúť (si), posadiť sa
stand stáť
lose stratiť
pay zaplatiť
meet stretnúť sa
include zahŕňať
continue pokračovať
set nastaviť
learn učiť sa
change zmeniť
lead viesť
understand rozumieť
watch pozerať
follow nasledovať
stop zastaviť
create vytvoriť
speak hovoriť
read čítať
allow dovoliť
add pridať
spend tráviť
grow rásť, pestovať
open otvoriť
walk chodiť, ísť
win vyhrať
offer ponúkať
remember pamätať
love ľúbiť
consider zvážiť
appear objaviť sa
buy kúpiť
wait čakať, počkať
serve slúžiť
die zomrieť
send poslať
expect očakávať
build postaviť, stavať
stay zostať
fall spadnúť
cut krájať, rezať
reach dosiahnuť
kill zabiť
remain zostať
Created by: Zorg42
Popular Slovak sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards