Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Literárne termíny

70 pojmov z literárnej teórie

literárny termíndefinícia
epika základný literárny druh - dej, postavy, rozprávač
lyrika základný literárny druh - nemá dej, vyjadruje pocity, nálady, myšlienky, lyrický hrdina
dráma základný literárny druh - dej, postavy, predvádzanie na scéne
poézia viazaná, veršovaná reč
próza voľná, neveršovaná reč
anafora opakovanie slov na začiatku veršov
epizeuxa opakovanie slov vo verši bezprostredne za sebou
aliterácia opakovanie rovnakých alebo príbuzných hlások
sonet znelka, literárna forma, 14 veršová strofa
romantizmus umelecký smer, ktorý presadzuje slobodnú tvorivosť
romantický hrdina individualista, ktorý vzdoruje osudu a pomáha ľudstvu
realizmus umelecký smer, snaha o verné zobrazenie skutočnosti
kompozícia usporiadanie tematických a jazykových prvkov do jednotného celku
pejoratíva expresívne slová s negatívnym zafarbením
dialektizmy nárečové alebo miestne slová
encyklopédia náučný slovník
literatúra faktu literárne diela, v ktorých prevažuje poznávacia funkcia
alegória vyjadrenie myšlienky alebo predstavy obrazom, skrytý význam
báj žáner, v ktorom sú vyjadrené predstavy o pôvode sveta, človeka, zvierat
bájka malá epická forma, ktorá čerpá zo života zvierat, vyslovuje mravné ponaučenie
balada epický žáner, jednoduchý dej, rýchly spád, tragický záver
epigram krátka satirická báseň
idea zmysel, hlavná myšlienka diela
óda oslavná báseň
povesť epický žáner ľudovej slovesnosti, má reálny základ - miesto, postava, udalosť
poviedka krátky epický útvar, zobrazujúci jednu udalosť zo života človeka
porekadlo žáner ľudovej slovesnosti, vyjadruje životnú skúsenosť, nemá poučný význam
pranostika žáner ľudovej slovesnosti, vznikol na základe dlhodobého pozorovania prírodných javov
príslovie žáner ľudovej slovesnosti, krátky výrok, ktorý vyjadruje ponaučenie
román rozsiahly epický žáner, má zložitý dej, mnoho postáv
robinsonáda dobrodružné epické dielo, téma = boj jednotlivca za záchranu života na opustenom mieste
rozprávka krátky epický útvar s jednoduchým dejom, vyjadruje túžbu človeka po dobre a spravodlivosti, dobro vždy víťazí nad zlom
strofa skupina veršov oddelená od ďalšej skupiny veršov medzerou
trópy skupina výrazových prostriedkov, ktoré nepriamo označujú predmety alebo javy
aforizmus stručný výrok, ktorý obsahuje vtipnú myšlienku
básnická otázka otázka, ktorá nevyžaduje odpoveď
biografický román román, ktorý vychádza zo životopisných prameňov
esej úvaha, v ktorej sa spracúva odborná alebo kultúrna problematika
generačný román román, ktorý podáva osudy viacerých generácií v dlhšom čase
kolektívny hrdina hlavnou postavou nie je jednotlivec, ale skupina postáv
lyrickoepická báseň báseň, v ktorej sa prelínajú lyrické aj epické prvky
hymna báseň, ktorá má charakter oslavy, velebenia, vyjadruje vznešené myšlienky
legenda prozaický alebo básnický žáner, rozpráva o živote, skutkoch a mučeníctve svätých
literárna postava v epických a dramatických dielach vystupujúca osoba
metafora prenášanie významu na základe vonkajšej podobnosti
metonýmia prenášanie významu na základe vnútornej súvislosti
modlitba krátka náboženská báseň, ktorá sa obsahom obracia k Bohu
novela epický žáner stredného rozsahu, rozvíja jednu udalosť, má málo postáv, prekvapivý záver
paródia komická až satirická napodobenina literárneho diela, zachovávajúca jeho formu
denník literárne dielo písané formou denných zápisov
dievčenský román román určený pre dievčatá, zameraný na citovú stránku života
eufemizmus nepriame pomenovanie nepríjemných predstáv, zjemnenie výrazu
gradácia stupňovanie
variácie opakovanie s obmenami
historický román román s námetom z minulosti
ja-rozprávanie hlavná postava sa stotožňuje s osobou rozprávača
komiks epický žáner zo série obrázkov
on-rozprávanie rozprávanie v 3.osobe, autorský rozprávač
populárna pieseň pieseň všeobecne obľúbená v danej dobe
prirovnanie porovnanie dvoch vecí na základe spoločných vlastností
príležitostná báseň báseň ako reakcia na výnimočnú časovú udalosť
reflexívna lyrika úvahová lyrika, básnik uvažuje nad tým, čo sa ho bezprostredne dotýka
rozprávač objasňuje dej alebo ovplyvňuje názor čitateľa
spoločenská lyrika úvahy básnika o udalostiach v spoločnosti
beletria umelecká literatúra, vychádza z reality, ale prvoradú úlohu má fantázia autora
vedecko-fantastická literatúra literatúra, ktorá čerpá z poznatkov vedy a techniky, stvárňuje udalosti, ktoré sa môžu odohrať v budúcnosti
western dobrodružné epické dielo, čerpá námety z obdobia osídľovania Divokého západu
téma udalosti a fakty, ktoré autor vyberá zo skutočnosti
veršový presah nezhoda medzi rytmickým a vetným členením veršov, veta presahuje do nasledujúceho verša
epická báseň báseň, ktorá má črty epického rozprávania (príbeh, dej, postavy)
Created by: limba2