Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

10,000 words Part 4

10,000 most commonly used Finnish words - part 4: next 2500. Free to correct.

QuestionAnswer
ympärileikkaamaton uncircumcised
yliopisto University
voitiin could
ylä top
voimallasi thy
yksityisellä private
yliluoma Yliluoma
voimakas strong
yksinkertaista simple
väestä multitude
äskettäin äskettäin
ylhäiset lofty
ylöspäin upward
ylhäinen exalted
vyöryy sweeps
väkisinkin inevitably
voimallinen mighty
ylittää exceeds
väijyvät lurking
ylistä praise
vähintäänkin at least
vähiin minimize
virtaa flow
öljyyn oil
rikoksia crimes
saamansa received
riistänyt robbed
rikkoi broke
seitsemänä seven
rohkeus courage
sauvan rod
sairastuneen ill
sanasta word
rinnalle alongside
sarjassa series
selitä explain
salvat latches
saavan receiving
ristiriita conflict
repiä tear
seisovat standing
sellaisenaan in
saavutuksistaan achievements
sietää tolerate
selvästikin Clearly
selvitä survive
sijoita place
silossa silossa
riitti rite
rehellisesti honestly
sanota say
selaimessa Browser
saitti day on the net
sekava confused
sallinut allowed
siitähän that's what
rasvaa fat
ruokauhri Food victim
rukoukseen prayer
rosvojen pirates
silmästä eye
rooli role
ryhmää group
riidan dispute
saunalahden Saunalahti
ruumiisi body
saunan sauna
sarviin horns
ruumiinne your body
nähtävästi apparently
osaisi osaisi
paaosin mostly
pelastuvat saved
pelastaja savior
olisikohan could it be
ohitse over
pellolle field
olentojen creatures
peitä cover
pahuutta evil
näemmä näemmä
näemme we see
palkita reward
pauhu roar
pedot beasts
orpoja orphans
orjatar maid
omistajat owners
pelkästä simple
onnistua succeed
ominaisuudet Features
ostavat buy
perinnöksi inheritance
odota wait
nälän hunger
perivät inherit
papiksi priest
parantunut improved
pelästyivät frightened
pantava be
palvelijalleni servant
opetuslasta disciples
paatokset Decisions
oikeutettu legitimate
peltoja fields
penaali pencil case
opetuslastaan disciples
osti bought
paino weight
otsaan forehead
paenneet fled
olutta beer
osuudet shares
ongelmiin problems
paholaisen devil
pakanat Gentiles
ovathan after all
opit learn
paetkaa flee
ongelman problem
periaate principle
perintömaata inheritance
palaamaan return to
omalta help
osoitettu addressed
omisti owned
pala piece
pojalla boy
pöydässä table
perusturvaa basic security
poikaani son
peräänsä out for them
pilveen cloud
prosenttia percent
puhtaita clean
pojalleni son
perusteilla grounds
päivältä day
pääsiäisaterian Passover
puhuit talked
pilkkasivat mocked
poikkeuksellisen abnormally
puheillaan speeches
puolustaja defender
pitkälti largely
poista remove
rangaistakoon punished
pyysin I asked
rankaise punishment
pylväät columns
pyyntöön request
poistua exit
rajusti violently
pysyvä Standing
päästämään let
perustuvat based
pätkääkään iota
pirskottakoon sprinkle
punnitus weighing
politiikkaa policy
pimeyttä darkness
pielessä wrong
pyrkikää Strive
pyhälle holy
piirtein about
päätöksensä decision
pihoilla yards
pysyköön pysyköön
pyhitä sanctify
puolellaan side
puolellani side
pienellä small
pienten small
pestä wash
pääsiäinen Easter
pohjaa base
joukolla number of
kaupunkiinsa town
juhlakokous anniversary meeting
jäämään stay
jotkin some
kapinoi rebel
kaikelle all
jyrkästi sharp
kannattajat Supporters
joukkoa set
järven Lake
kasvoja faces
kansanjoukon crowd
jyvät grains
johtui due
keskuudessaan among
kansoihin peoples
keisarin imperial
kaynyt visited in
kansainvälinen International
kahdestatoista twelve
kansakseen the nations
kauttaan Through
jälkeläisillesi seed
kaiketi probably
kaksikymmentäviisi twenty-five
joihinkin some
juotan juotan
kertaakaan never
kaksikymmentäviisituhatta five thousand eight p.m.
kaukaisesta distant
jousensa bow
kauhistuttavia appalling
kauniit beautiful
kauniin beautiful
juureen root
jätin I left
kahvi coffee
kauniisti nicely
joukostaan among
kesareaan Caesarea
suuruus magnitude
syntiemme for our sins
sydämestäni heart
syntisiä sinners
sorra oppress
syöstään catapulted
sisältyy includes
sorto repression
säädöksiäsi Acts
soveltaa apply
sääliksi sorry
sokeita blind
sukulainen relative
tasavallan Republic
suunnitelmansa plans
suunnitelma plan
suunnalla direction
systeemiä system
taidan I think I'll
tapahtumaan event
taitavat skillful
taulukon Table
tarsisin Tarshish
taloudellisen economic
suotta unnecessarily
talossaan house
suosii favors
tasosta plane
suostui agreed
tarjotaan offered
sotahuudon war cry
taytyy must
sukupolven generation
tappakaa kill
tapahtumia events
tavoittelee seeking
syvälle deep
suuremmat higher
sivelköön sivelköön
suurelta large
sytytän kindle
syntyneen born
sotajoukkoineen army
tahtoivat wanted
syntyä arise
minkähän I wonder on what
myi sold
mainittakoon mentioned
niemistö Niemistö
nauti enjoy
nimelleni nimelleni
mennyttä past
nimistä names
meno expenditure
määritelty defined
nimellesi Your Name
murskasi smashed
median media
natanin Nathan
miettii wonders
murtanut broken
nabotin Naboth
mannaa manna
määrästä amount
murskataan crushed
muussa other
mitenkäs How about
muutokset changes
miltei almost
nukkui slept
nain Nain
noudatat follow
markkinoita Market
melkoinen quite a
muassa things
merkiksi mark
menevän go
mukaiset in accordance with the
minään any one
monista many
hoida fulfilling
hopeasta silver
hius hair
hyökännyt attacked
ikuista eternal
hetero straight
hopeisen Silver
itäpuolelta east
huoneesta Room
iässä at the age of
ilosta joy
ilmoittamaan indicate
helvetti hell
hinnalla price
itsellemme ourselves
iloni joy
information information
hovissa at court
jaksanut tired
hienoja cool
hurskaan pious
ihmemaa wonderland
jakautunut divided
hinnasta price
ihmetyttää surprise
jalka foot
hylkäävät reject
hopeakulhon hopeakulhon
huutaen crying
herraamme lord
huomataan noticed
itkuun tears
heroiini heroin
ikävästi jolted
hyvyytensä goodness
ihmisenä man
iankaikkiseen eternal
ilmaa air
huumeista drugs
ison big
jobille Job
ikäisiä age
joahas joahas
hävittäneet destroyed
itsestäni myself
huumeisiin drugs
kärsivän suffering
kommunistinen Communist
kohtuudella reasonably
kulttuuri Culture
kuninkaasta king
kirjoittama written by
korean korean
kylissä villages
kostan will punish
kirjoitat write
kuulisi hear
kohdella treat
kuultu consulted
kultarengasta gold rings
kruunu crown
korjasivat corrected
kulkiessaan passing
kokoinen #NAME?
kysytte ask
kyyhkysen dove
kunnioitustaan tribute to
kyenneet able
koskeko touch
kiina Chinese
kiellettyä prohibited
kurissa control
kotinsa home
kirkasta Clear
kussakin each
kieliä Languages
kuninkaanne king
kuuntelemaan listen
käyttäjiä Users
köydet ropes
löytävät find
löytyä be found
löytyvät found
käyttivät Speakers
lehti Journal
mahtavan mighty
lähdimme went
lähetit messengers
käykää visit
liittää attach
käännytte turn
lähteelle source
lähteistä sources
käytäntö practice
käynnissä running
käyttäytyä behave
liittyviä related
liittyi joined
liittyen context
lähestulkoon almost
liittovaltion Federal
lapsille children
liitosta union
maailmankuva world view
laakso valley
lie lie
luetaan read
lehdessä Journal
leikata cut
levittänyt spread
lujaa fast
luopuivat waived
lukeneeni I have read
lehtonen Lehtonen
laiska lazy
lause sentence
lehmät Cows
luovutti handed
luovutan give up
lisäisi would
käsket you tell
lastensa children
leikkaa cut
luottamus confidence
käsiään hands
luonto nature
lukuja figures
laitumella pasture
käteesi hand
lopulla end
loiston splendor
laiton illegal
lankesivat fell
luvattu promised
käsivartensa arm
leijonat lions
amfetamiinia amphetamine
ahasin ahasin
albaanien Albanian
baalille Baal
ankka duck
alhaiset low
aineista materials
askel step
aineesta material
dareioksen Darius
aasia Asia
alueita areas
ahdista distressing
ahdistivat haunted
asiantuntija expert
aloin I started
ahdistamasta harassed
absoluuttinen absolute
demokratialle democracy
absoluuttista absolute
asetin applicator
asekuntoista asekuntoista
aani The sound of
armeijaan Army
alkaneet started
aterian meal
auttaisi help
aarre treasure
epädemokraattista undemocratic
heko helicopter
enimmäkseen mostly
estänyt prevented
haloo hello
hajusteita Fragrances
hajottaa dissolve
elämänne life
hajotti dissolved
hehku glow
fysiikan physical
hallitsijan ruler
eläviä live
erääseen to a
heissä in them
haudattu buried
etnisiä ethnic
halli hall
hampaat teeth
heittäkää cast
eduskunta parliament
edellänne ahead of
haiti Haiti
esikoisten firstborn
esti jointly
firman firm
ehdoton absolute
eläessään alive
eero eero
halveksii despises
haluatko want to
hankkivat acquire
erillään separately
halvempaa cheaper
halosta Halonen
haluaisit would
haltuusi Regain control over
uhalla pain
työstään work
todettiin found
tosiasiat facts
tueksi support
tunnustan I confess
uhkaavat threaten
tsetseenien Chechens
tukenut supported
temppelini temple
uhrattava sacrificed
todetaan states
turku turku
tunnustus confession
teltta tent
tuominen Importing
totelkaa Obey
teoksen work
tiettyjen certain
todistajana witness
tietonsa data
täten thus
tietyllä given
tutustunut familiar
tästedes from now
tsetseenit Chechens
tehokkaasti effectively
uhrilihaa sacrificial meat
tuhoavat destroy
tuomioni condemnation
tylysti shortly
ulkoapäin from the outside
tyttärenne daughters
times times
tshetsheniasta Chechnya
tekstejä texts
turvallisuus Security
tiedosta awareness
tuottamaan produce
toimin action
täyttävät meet
totuudessa truth
tutkitaan investigated
toteutettu taken
tunkeutuu penetrates
torilla Square
tilata order
tekemät by
tietokone computer
tietäisi know
tuntemani I know
työkseen living
tietosi details
tottahan Sure
tutkimukseen R
työntekijät Employees
tuleekin must therefore
täydeltä full
todistusta certificate
tuntuuko Do
typerää stupid
tuhkaksi ash
turpaan muzzle
toivoo hopes
tunnustakaa confess
varanne varanne
usenaut usenaut
vanhurskasta righteous
vaatteesi clothes
vala oath
viet export
veit Veit
vastanneet responded
valittuja selected
veljien Brethren
valituksi election
useasti frequently
uutisissa News
urheilu sports
vasemmistolaisen leftist
varmistaa to ensure
vastapuolen counterpart
vankina prisoner
vaipuvat fall into
uskaltaa dare
unkarin Hungarian
verotuloista revenue
uskontojen religions
vanhaan old
varalle reserve
uskonnollinen religious
vangittuna prison
varustettu with
unohtui forgot
valhe lie
vaikken although
vaatisi would
vasemmiston Left
veljeäsi brother
valloilleen loose
verellä blood
vankeja prisoners
vastuuta responsibility
vaunujen wagon
uskovien believers
vaeltanut walked
valmistettu prepared
vetänyt pulled
vartioivat guard
valtakuntien empires
viaton innocent
ulkomaalaisten aliens
vihastunut irate
uskovia believers
valtaosa most
valtiaan Lord
yliluonnollisen supernatural
voidakseen to
vuotoa drain
virheellinen incorrect
vyö belt
vuorollaan turn
vääräksi disproved
vääristää distort
vuohien Goats
ylösnousemuksen Resurrection
ylläpitää maintain
villieläinten wild animals
väkevän liqueur
värin color
äänestäjät electorate
ymmärsivät understood
vältä Avoid
vyötä belt
vuorokauden days
virtaavat flow
vuoksenne sake
vuokralainen tenant
välityksellä through
ympärillesi around
ydin nuclear
väittänytkään sought to argue
yhteiskunnasta Society
yhdeksäntenä ninth
yleisö audience
voitot Gains
yhdeksän nine
vuohta goat
ylpeys pride
sekasortoon chaos
sanottuna specifically
sanansaattajia messengers
samantien the same road
samojen same
semmoinen semmoinen
riemuita rejoice
rikoksiin crimes
seison stand
seuraus consequence
riipu depend
siirretään transferred
siipien wings
referenssit References
salamat Flashes
sektorilla sector
roomassa Rome
ravintolassa restaurant
rippeet remnants
siloon Shiloh
sattunut occurred
seurauksiin consequences
saapunut received
siirry go
rutto plague
riemuitsee rejoices
seurakunnille churches
rikollisten criminals
seitsemänsataa seven hundred
salaisuudet secrets
riemuitkoot rejoice
sarvi horn
sinkoan launches
seka Joint
siedä tolerate
sammu Exhaustion
siinäkin even
sarvet horns
riski risk
rypäleet Grapes
paimenta shepherd
parhaana best
näkönsä appearance
osaston Title
omaisuudestaan property
palvelemme Serve
paperi paper
palvelette worship
paremman better
näyt samples
parempaan better
opettivat taught
orjattaren handmaid
palvelen worship
olikos Did
panin I have taken
panit ners
paikoissa places
patsaat statuary
pappina Priest
omistettu dedicated
nuorukaisen lad
otimme we
persoona persona
patsas statue
näkisin I would see
omaisuuttaan property
paimenia shepherds
opetella learn
paljastettu revealed
oppeja Doctrines
painavat weigh
otteluita matches
paikaltaan place
opetuksen teaching
ollakseen to be
perinteisen traditional
olisihan hey
paksu thick
nähtäväksi seen
palataan To return to the
paskat Bullshit
perii inherits
oikeamielisten right-minded
perintömaaksi Heritage land
parannusta improvement
paranna cure
oikeuta justify
opetuksia Teachings
oppilas student
osasta Image
olkia straw
palvelijaa servant
porttia ports
puhaltakaa blow
rakkaudessa love
pöytä table
puuttunut lacking
pystyttivät erected
rangaistusta Penalty
porttien gates
puhdistusmenot expenditure on cleaning
poliittiset political
pyytänyt asked
puhdistettavan purified
rajoittaa restrict
puolusti defended
puutteesta lack of
porvarillisuus porvarillisuus
puhalsivat blew
puhuminen talking
pyyntö request
pue Dress Up
pudonnut dropped
pimeyteen darkness
pyri aim
pyydät you ask
puvun costume
päällesi upon
pesänsä nests
pommitusten bombing
puolustuksen defense
pääsemme we
polttanut burnt
pystyi could
pukunsa dress
pikkueläimet small animals
pöytää table
polttamalla burning
pöytään table
pitääkin it should
rajalle border
päivien days
profeetoista Prophets
rakentakaa Build
pienestä small
pihaan yard
poikkitangot cross bars
pysytte abide
puolustamaan defend
poltettuna burnt
rajan border
polttouhrialttarin altar of burnt offering
plus plus
pyytävät request
pitäminen Keeping
profetoi prophesies
puhettaan speech
raportteja reports
jälkimmäinen latter
katsele watch
jokilaakson River Valley
kahdeksantoista eighteen
kauhusta horror
kerubeja Cherubim
kangastalo Fabric House
kansakunnan nation
kaikua echo
kesä June
kangas fabric
kansalta people
joillekin some
järki sanity
kalpa sword
jälkeläisenne descendants
jutusta story
jokseenkin somewhat
joilta where
kaislameren Red Sea
kestänyt lasted
johtua result
katto roof
kannabiksella cannabis
kauheasti terribly
joillakin some
kaikkeinpyhimpään the Most
kausi season
katsoin I looked
kauhistus abomination
kaupunkeihinsa cities
johtamaan lead
järjetön absurd
kaduille streets
joskin though
kannettava portable
joudumme we
kannattamaan support
kastettu baptized
johtivat led
kasvava growing
karkuun away
jokaiselta each
jätkä bloke
kaksisataaviisikymmentä two hundred and fifty
keskeistä key
kapitalismia capitalism
jäin I stayed
kaaosteoria chaos theory
jousi spring
jyviä grains
kerrankin for once
keskuuteenne among you
karta karta
kasvaneet grown
kastajan Baptist
juoksee runs
joukkueessa team
kasva growing
katkeruus bitterness
juudeassa Judea
keräävät collect
jälkeesi behind
karjanne cattle
jälkeenkin after
kiekko puck
joukkueet Teams
kasvussa on the increase
kaivo well
jäljessään behind
kaatua fall
syvyydet Depths
suosittu popular
tarkka exact
suosikki favorite
taloihin houses
suljettu closed
tarkoituksenaan aim
tarjoa providing
siunaan bless
tarkoitukseni intention
sytyttää ignite
sosiaalinen social
tampereen Tampere
taulut Boards
tavata meet
tapahtukoon be done
tapahtuma Event
sosiaalidemokraatit Social Democrats
suostuisi agree
säkkivaatteeseen säkkivaatteeseen
sivusta page
suunniteltu designed
sydämestä heart
systeemissä in the system
taidat I think you're
suun mouth
suunnattomasti tremendously
sorkat hooves
sisälmyksiä pluck
taaksepäin backward
siunaukseksi bless
suurelle general
tarttunut stuck
standardin Standard
suussa mouth
syömättä eating
sotavaunuja chariots
suuruuden magnitude
suunnitelmia plans
tarkentaa focus
stalinin Stalin
sotilasta soldiers
sydämestäsi heart
syksyllä autumn
tajuta realize
tarvittavat necessary
suhtautua deal
tarkoitukseen purpose
säännön Rules
taivaalta sky
mielipiteistä opinions
määritellään defined
members Members
mozartin Mozart
nahorin Nahor
miettikääpä Consider
muuttuneet changed
mestari champion
mainitut the
malkia Malchijah
mainitsi said
nimitetään appointed
munuaiset kidneys
mallin model
mitenkähän wonder how
monelle many
muutamassa few
muuttamalla changing
miehiään mettle
mielipiteensä views
metsästä forest
mikseivät why not
niellä swallow
nahkuri tanner
merkit signs
merkittäviä significant
mielipiteesi think
menna to go
määrittää set
nicaraguan Nicaragua
neidot Maidens
minnekään nowhere
mykkä dumb
nousevan rise
murhetta grief
makaat lie
nappi button
nuhteettomasti uprightly
mitäköhän I wonder what
muistanut remember
niskaan neck
myyty sold
mieleesi mind
meilla relevant international forums
makuulle lie
monipuolinen versatile
homojen gay
hyväksyy accepts
jatka continue
hommaa Get
itselläni myself
ilves lynx
hetkestä moment
heroiinin heroin
jalkojeni feet
hävinnyt gone
hommat ropes
huom Points
jakakaa Share
hetkinen current
jakamaan share
huolehtimaan to ensure
hyödyksi benefit
hävitetty destroyed
hävitystä havoc
hyvinvointivaltio welfare state
iltahämärissä dusk
itsetunnon self-esteem
hurin Hur
israelilaisen Israeli
ihmeet miracles
huonoon poor
ihmetellä wonder
hiiliä coals
hurmoksiin prophesied
houkutella lure
hoiti handled
ilmoituksen notification
heprealaisten Hebrew
hengellistä spiritual
henkisesti mentally
hurskaat pious
kiroa curse
kärppien Kärpät
kunnioittavat respect
kuuluukin belongs
kirjojen books
kilvet plates
kuluneet worn
kiitollinen grateful
kokoontukaa gather
korreloi correlated
kunniani glory
kirkkohäät white wedding
kirkas bright
kylvi sowed
kuluu takes
kädessäni hand
käsistään hands
kuuntelee Listens
koskien about
kymmeniä dozens of
kokoomus coalition
kysymykseeni Question
kuolleena dead
korkeudesta height
kuuma hot
kirkkautesi glory
kiertävät orbit
kunniasi glory
kuuba Cuba
kuunteli listened
kuollutta dead
kuninkuutensa kingship
kyyneleet tears
kummallekin both
kärsivällisyyttä patience
kuritti kuritti
kokaiini cocaine
kuningattarelle Queen
kuuntelen listen
kiinnittivät drew
kylä village
käsiini hands
kofeiinia caffeine
liittyneet joined
lunastanut redeemed
levällään outspread
levätä rest
lahjuksia bribes
lähtiessään leaving
liittyivät joined
käsittänyt understand
luonne nature
liittoon union
lesbot lesbians
maanomistajien Landowners
käskyjen commandments
luomisesta creation
lisään add
löytämään find
lisäyksiä additions
käännyin I turned
lakejaan laws
löydän I find
käyttämällä using
maaherra governor
lainopettaja Law teacher
levy disc
maaseutu rural
levyinen wide
levitän I spread
maaseudulla in rural areas
maahamme our country
laulua songs
käyvä attending
laitos Department
länsipuolisen west of
laitaan side
lehtori lecturer
mahtaako I wonder if
lakiin Law
lännestä West
lukujen figures
maahanne in your country
lukuun except
leikataan cut
lähetät send
laupeutensa mercy
luuni bones
lähettämä seconded by
lehden magazine
maalta land
lähditte you left
lauseita sentences
lausua say
luottaen trusting
laajemmin more
luotiin created
maakuntaan Province
lupaukseni promise
luojan creator
lampunjalan candlestick
lupaan I promise
köyhyys poverty
listaa mailing list
astuvat come
antamalla By
aloitin I started
antaakseen give
ammonilainen Ammonite
antaman by
aiotko are you going to
asukkaasi asukkaasi
aikaansa time
demokraattisessa Democratic
aktiivisesti actively
avaan I open
appensa father in law
ajattelivat thought
aviorikoksen adultery
ainoana only
armossaan mercy
ajettu run
ajatteluun Thinking
ajoin time
aiot you are going to
anti issue
asukkaista residents
alttareita altars
aloittanut started
armahdan mercy
ajalta period
alastomana naked
alhainen low
aurinkoa sun
ahdinkoon plight
annos dose
autat help
eronnut divorced
egyptiläisille Egyptians
havaittavissa detectable
haki applied
hajota decompose
hehkuva glowing
divari Divari
harvinaisen extraordinarily
haluamansa preferred
euroopasta Europe
eruditio eruditio
empatiaa empathy
haluaisivat would like
ensimmäisinä first
etujen interests
hajallaan scattered
edeltä before
ettemme we
esitys presentation
faktat Facts
hehkuvan glowing
harvat few
hanen her
entiselleen unchanged
hakee searches
ehdokkaita candidates
ennalleen restoration
esimies superior
etsitään search for
etua interest
epätietoon doubtful
heettiläiset Hittites
harjoittaa exercise
epäpuhdasta impure
ehdokkaat candidates
hankalaa difficult
etujaan interests
havaitsin noticed
haapoja aspens
edellisessä previous
heimokunnat Tribal Councils
halata hug
etniset Ethnic
entuudestaan already
toteutuisi reality
tuollaiset like that
tulkinta interpretation
tilassa mode
tilanteita situations
tuotua imported
tunnustanut recognized
todistan testify
tsetsenian Chechnya
tervehtimään hello
tiedättehän you know
tehokkaammin more
täyttäneet deemed to have
totuudesta truth
tähystäjä observer
tieltäsi your way
teollisuus Industry
tuhkaa ash
tuotettaan product
temppelisi temple
tuhoudutte be destroyed
tulosta print
työllä work
tervehtikää salute
toimittavat provide
tiedustelu intelligence
tulevasta future
transseksuaali transsexual
tekojenne deeds
tuoksuvana fragrant
uhrattu sacrificed
tunsin I felt
tekstit Texts
tiedetä unknown
toteutan shall certainly
tuuri luck
toisinpäin the other way round
tuokaan tuokaan
toistenne each other
tekemaan do
tekijän author
tuomioita convictions
turvamme refuge
tutkivat study
tiukka tight
tottelemaan obey
tiloissa premises
tilastoja Statistics
toistamiseen again
teidänkin ye
tuomioistuimen Court
tietokoneella computer
tomusta dust
tunnetuksi known
todennäköisyys probability
tehtävänään task
tulkintoja interpretations
tunnemme feel
tunnilla Time
tyhmyys stupidity
tätäkin even
toisaalla elsewhere
tunkea shoehorn
transseksuaaleja transgender
tuhoksi destruction
työpaikkaa jobs
trendi trend
työtään work
tshetsheenit Chechens
uhraan sacrifice
teiltään mind to benefit
tuomiosta conviction
tulematta without becoming
tiedotukseen information
uskontoon religion
valtikka scepter
vihitty married
vastaavan corresponding
valtakuntasi kingdom
vanhin eldest
vaaka Horizontal
vaelsivat wandered
vanhurskaasti righteously
vankileireille prison camps
vastustajat opposition
vaikene silent
vastuun responsibility
veljienne brothers
unien dreams
velan debt
vihmoi sprinkled
vereksi blood
vahingoittaa damage
uros male
venäläisten Russian
viattoman innocent
vaimolle wife
vanhemman parent
varjossa shadow
vanhukset elderly
valtavan huge
vastaisia anti-
valitettavaa unfortunate
viikunapuu fig tree
vanhinta oldest
varasta steal
vangitsemaan capture
vakava serious
valkoista white
verkkoon network
vahvempi stronger
varsi in
valitusvirsi jeremiad
valitut selected
varallisuus wealth
uskollisuuden loyalty
vievää consuming
uppiniskaista rebellious
vihollisiaan enemies
verkon network
vahvistanut confirmed
viimeisetkin the last
vallannut conquered
vaientaa silence
viidentenä fifth
vallitseva prevailing
viikunapuun fig
veljeä brothers
varjon shadow
urheita brave
valitsemaan select
viimeisenä last
unohtako forget
vannomallaan swearing
uskallan I dare
uuniin oven
valmistivat prepared
ulkonäkö looks
vesiä waters
useimmissa most
viidennen Fifth
viidesosa fifth
vihastuin angry
vaiva discomfort
valittuni elect
vainoavat persecute
yhteyden link
ystävällinen Friendly
ääristä ends of the earth
yhteiset common
väelleen väelleen
äänestä voting
äitiäsi your mother
yhteisen Common
ymmärrät understand
yhteisesti jointly
ylistyksen Worship
ylösnousemuksesta Resurrection
virheetöntä flawless
vuokran rent
yhteiskuntaan society
vitsi joke
yhdeksännen Ninth
äidit mothers
ylipäänsä general
yhteisö Community
väärään wrong
ylimmän top
vähät uninterested
ylimykset aristocrats
äänet votes
välttämätöntä necessary
välinen between
väliltä between
vyöryvät thunder
väärien FALSE
voitolle prevail
vuoteesi bed
ymmärtäminen understanding
yrittäisi attempt
vuorta Mount
ymmärsin I understood
ympäristöstä environment
voimassaan in power
rikollisuuteen crime
satamakatu Port street
ristiinnaulittu crucified
rikkomukset violations
rohjennut dared
rikoksensa crime
sektori sector
riemuhuuto Jubilee auction
ruvetaan comes
saku saku
saavutetaan achieved
rikoksista crimes
ryöstetään robbed
seitsemää seven
siirrytään go to
riensivät hastened
sinetin seal
riittänyt enough
sallisi would allow
sairastui ill
sijaansa stead
seuraansa club
ruokauhrina food as a victim
sammakot frogs
seuraavia The following
siinainvuorella Mount Sinai
sijaitsee located
sairauden illness
search search
reilua Fair
ryhtyneet taken
referenssiä reference of
selkeät clear
sannikka sannikka
ryöstävät loot
savua smoke
ruhtinaiden Princes
sijaitsevan located
sisalla inside the
rehellisiä honest
sallia allow
sankarit heroes
rohkenen I dare
ruokauhreja Food victims
rupesi began
siinähän There you go
raunioiksi rubble
rikota violation
rupesivat began
ruokansa food
seuraavasti The following
rautalankaa iron wire
sijoittaa place
näytän showing
nähtyään seeing
odotamme we expect
opiskelijoiden students
opiskelijoilla Students
painakaa press
palatsit palaces
pelastusta salvation
osaksemme towards us
parannan heal
perintöosa heritage
palvelijoillesi servants
näiltä these
pelastu escape
opetat teach
palatsissa palace
osasi knew
onneton unhappy
nähdäkseen see
ohdaketta ohdaketta
pelastava saving
paljastanut revealed
osama osama
olentoja creatures
nurminen Nurminen
olosuhteiden conditions
pahuutensa wickedness
nääntyvät faint
peleissä games
ollu ollu
paljastuu revealed
olekin it not
oikeesti Really
olennainen integral
papisto clergy
pakkosiirtolaisuudesta forced migration
ohessa by
paluumatkalle On your return journey
osapuoli Party
osallisiksi involved in
näitte saw
nuorukaiset youths
oikeudessa law
painoivat weighed
osoittaneet shown
peite cover
ohraa barley
ostan Buy
pahantekijöiden bad elements
pelkäsin afraid
osuu hits
partansa beard
pahana evil
ongelmaksi problem
pelästyi scared
orjattarensa maidservants
ovelta door
oikeamielisen righteous
operaation Mission
ostin I bought
nykyisessä current
pelottavan frighteningly
pahantekijöitä evil
otatte you take
paloi burned
oikeudenmukaisesti fairly
odottakaa wait
oppisivat learn
nuolia arrows
omistajan owner
puuttuvat missing
päätöksesi your decision
pronssi bronze
pärjää doing
rahoilla money
rahoja money
päälliköille heads
puolakka Puolakka
päälliköksi Manager
pyhäkköni sanctuary
pyhäkkö shrine
puhuttiin talk
puhutteli spoke
puhtaana clean
pässien rams
puutarha garden
päivistä days
pyhistä Saints
päästyään Once
pysyt Stay
päinvastaista opposite
raivatkaa Prepare
päättävät decide
pysyvän Standing
psykologia psychology
pystytä be
poikkeuksia exceptions
rasisti racist
pettymys disappointing
pilviin sky-high
pohtia discuss
rakennettiin built
porteilla Gates
polttaminen combustion
raju violent
pinta surface
pirun damn
polkee stomping
pisteet score
piirittävät besiege
piilee lies
pienemmät smaller
rakeita granules
perustan base
raskaita heavy
rakastunut love
portteja gates
perustui based
pienentää reduce
porvarit citizenry
pohjasakkaa dregs
plutonium Plutonium
pommitukset bombing
pikkuhiljaa slowly
keksintö invention
kaatuneita casualties
karttaa Map
keskusteli discussed
kengät shoes
kaksituhatta two thousand
kahleissa bondage
kerhon club
kauppaan trade
kamalassa terrible
karkottanut expelled
kaupat shops
kategorisesti categorically
kahleisiin shackled
karitsoiden lambs
juurella foothills
kaikkineen and all
kaikkina all
joopa Yeah
kaikkitietävä omniscient
järkkyvät shaken
keskusteluja discussions
kannatusta support
juhlien Festival
keksinyt invented
järveen lake
keneltä whom
kasvoista face
kannatti supported
jätetty left
jumalauta omg
juomanlaskija drink calculator
keskittyminen concentration
katsellut previewed
jälkeenpäin afterwards
jälkeläistensä descendants
kahdeksas eighth
keräsi collected
katkaisi breakers
katsoivat considered
juon dating
jumalatonta sacrilegious
kapitalismin capitalism
johtoon leadership
kaivosta mine
kapinoivat rebel
juomauhreja drink offerings
jumalankuvan the image of God
kaupunkilaiset townspeople
syyllisen guilty
syntiuhrin sin offering
sotavaunut chariot
syvyyksien depths
tavallisten ordinary
syössyt plunged
syntiset sinners
tavalliset ordinary
syntinne sins
syöksyi crashed
syöttää input
syypää responsible
sosialisti socialist
tarkoituksella deliberately
solmi signed
status status
tavoita reach
suhteellinen relative
suhtautuu takes
tavoitella pursue
soivat Tolls
taivaallisen Heavenly
suhteesta relationship
sopimukseen agreement
sodat wars
siunaamaan bless
tavoitteena The aim of
suulta mouth
sivuista pages
suunniltaan distraught
suuntaa direction
tarkastella view
sokeaa blind
tavat the
sivuvaimo concubine
sukupuuttoon extinction
tapetaan killed
sukuni my family
tapahtuvan happen
tappio loss
tapahtuneesta incident
suhteeseen relationship
suojelen will protect
taisivat would
suomalaisista Finnish
sisemmän inner
suomelle Finland
sisällön content
tarhan shelter
taudin disease
suoraa direct
tappiolle loss
tarkkoja accurate
synnytin begotten
sydäntä heart
säkkikankaaseen sackcloth
spitaali leprosy
synagogaan synagogue
sortavat Oppression
särjen roach
säälimättä without remorse
tavoitti reached
taalaa bucks
suvulleen ancestors
sääntöihin rules
sopivia suitable
tarvitaanko need
tavoittelua pursuit
tasangon Plain
tarvitsen need
suurissa large
suurimpaan most
sosialismiin socialism
tahdoin I wanted to
sovinnon Reconciliation
tarvitsette need
taho complex
sortui collapsed
nimiä Names
menetä lose
mieheksi man
moiseen basing
muutoksen change
nerian nerian
nolla zero
määrättiin ordered
majan hut
neuvosto Council
mielellä
matkallaan trip
nauttivat enjoy
meinaan I mean
mielenkiinnosta interest
miljoona million
menneitä past
määrittelee defines
muunmuassa among other things
miekkani sword
muukalaista stranger
määräyksesi Order
mentyä had gone
messi mess
nuhteeton blameless
maksuksi payment
maksoi paid
mainitsin I mentioned
minullekin me too
myöntää grant
mielessänne mind
minkälaista what kind of
minkäs what can
miellytä satisfied
myydään sold
merestä sea
nouset ascend
mieheltä man
määränneet indicated by the
nimittää appointed
neljänteen fourth
myivät sold
mitäkin what
naisilla women
menneiden past
miehillä men
määräyksiäni ordinances
myoskaan Nor
muutamaan a few
mainetta reputation
maille Countries
miekat swords
mailla lands
menestyi successful
mukanamme with us
muutamaa few
myrskytuuli gale
istutti planted
jauhaa grind
huostaan General
iestä yoke
henkenne spirit
henkeäsi breath
hyväksyn approval
iloista joys
häpäisee discredits
hevosilla horses
jalokiviä gemstones
henkilökohtaisia personal
isompi bigger
hidas slow
huomaavat find
iloitkoot rejoice
hidastunut Slower
isännälle host
ilmaisen free
hinnaksi price
henkilölle person
hyvästeli farewell
hävityksen desolation
hulluutta madness
herraksi lord
hurskaita pious
häpeästä shame
innokkaasti eagerly
hopeasekeliä "shekels of silver
huoneet rooms
inhimillisiä human
hyökätä attack
itätuulen east wind
itäisen Oriental
heteroita heterosexual
ilmoitetaan reported
ikäistä long
hyvistä good
jatkui continued
herkkuja goodies
jarjestelman the System
hädässä in distress
huudot screams
instituutio institution
hylkäsit forsaken
hoitavat take care
hiljattain recently
hirveästi terribly
italia Italian
itavallan AUSTRIA
ilona ilona
isoja big
kummempaa stranger
kuvastaa reflect
kiersivät toured
kiitää whiz
korillista baskets
kotonaan home
kuuliainen obedient
kokonainen whole
koiviston Koivisto
kukistivat defeated
kuljette in moving
kukistuu Fall
kiusaukseen temptation
kulttuurissa culture
kierroksen Round
kustannuksiin costs
koodi code
kohottavat
kilpailevat compete
kumartavat prostrate
kodin home
kuulit did you hear about
kuljettivat transported
kimppuumme attacked
kylvetään seeded
kiinnostaisi interested
kylmää cold
kirkkauteni glory
koskevan on
kolmetoista thirteen
kännissä pissed
kuninkaallisen Royal
kunnioittakaa honor
kuninkaalla king
kuubassa Cuba
kummatkin both
kirosi cursed
kuuro deaf
kisin Kish
kuuluvia of
kompastuvat stumble
korjaan fix
kritiikkiä criticism
koltta Skolt
kolmella three
kilpailun competition
kriisin crisis
kokemuksen experience
kourallisen a handful of
kotkan eagle
kosovoon Kosovo
kiekon puck
kouluissa schools
kuolemaisillaan moribund
kokemuksesta experience
kunniansa glory
kiinnostuneita interested
kuunnelko listen
kirjoittamaan write
kiittäen thanksgiving
korvaa replacing
kuinkahan I wonder how
kärsivällisesti patiently
kiitämme thank
korvin ears
korva ear
kirottuja cursed
kulmaan angle
kiitoksia Thank you
kuuluttakaa belong to guarantee
kumpaa either
kohosivat rose
koe test
kruunun Crown
käsittelee deals
kirsi cherries
lohduttaa comfort
lähetettiin sent
lehtiä leaf
luulette think
luettiin read
lähestyi approached
käveli walked
luopuvat renounce
maalivahti goalkeeper
lukekaa read
luunsa bones
liittyvistä related
lujana firm
lihaksi incarnate
köyhälle poor
lyöty beaten
maakuntien Provinces
lopettamaan stop
lyyhistyi collapsed
loistavat superb
maaleja paints
köyhyyttä Poverty
maahasi your country
liikkeellä on the move
lohdutuksen consolation
maaliin finish
loukata offend
laskemaan count
leijonia lions
levolle bed
logiikalla logic
lainopettajien Law teachers
liittolaiset allies
käskivät told
lyöneet left their
lamppua lamp
lähtekö shall go
laella hill
laatua quality
kättesi fingers
lisäävät add
lupasin I promised
lähimmäisesi neighbor
lisääntyvät increase
luottanut trust
kääntäneet translated
lesket widows
liittyvän related
luottamaan trust
liittyvää related
lastaan children
lehkonen Lehkonen
lukumäärä Number
laupeutta mercy
laaksoa Valley
laskeutuivat descended
käytät using
liittoutuneet allies
käännös Translation
arvokkaampi worth
alttarilta altar
britannia Kingdom
aviorikosta adultery
alistaa subject
areena arena
ajaneet driven
asein weapons
aapo Aapo
diktatuuria dictatorship
asuttekin you live in
asemaa status
ampuvat shoot
albaanit Albanians
alueiden Regions
ahmii pours
amalekilainen amalekilainen
aineella agent
ajatukseni my thoughts
asumistuki housing benefit
arvaa guess
avuton helpless
ammattiliittojen trade unions
avioliitossa married
armoton merciless
afrikassa Africa
ahdistuksen anxiety
ansa its
aseenkantaja armor bearer
amon Amon
anarkia anarchy
ansaitsee deserves
aterioivat ate
armoilla at the mercy of
baltian Baltic
ajaminen driving
aasinsa donkey
alaisina under
artikkeleita articles
erikoinen peculiar
eriarvoisuus inequality
hampaita teeth
haluja desires
hakukone search
erilaisten different
elantonsa living
eksyksissä err
eipäs Not so
eteläraja South of the border
emmehän After all
elon coexistence
epäselvä unclear
ennustaa predict
esikoisena firstborn
etsimässä looking
eroavat differ
ensimmäiseksi first
empaattisuutta empathy
erillinen separate
heitteille abandoned
erona difference
hankkineet acquired
erittain very
esitin I asked
esitetään presented
ehdotettu proposed
ehdot Conditions
harhailevat wander
europe europe
esikoisensa firstborn
egyptiläisen Egyptian
eurooppaa Europe
eurooppaan europe
eräälle to a
tuloista income
tähteeksi left over
tyypillinen typical
tuhatta thousand
tyydyn I will
tietoisesti consciously
tähkää ears
tosia TRUE
tähkät cones
tukemaan support
tehtävissä positions
toivot wish
toivonut hoped
torjuu rejects
tuhkalapiot ash spade
tyynni tyynni
tuomiota conviction
tähkiä ear up
tottelemattomia disobedient
toiminto function
tuloksen Conversion
tepsi tepsi
tunkeutuvat invading
toimintaan activities
tekstissä text
toisi would
teorioita theories
uhan threat
tuntien hours
toivosta hope
tieni I made my way
tähänkin at present
tuottaisi produce
tuomme we
toimitettiin submitted
uhata threaten
tuliuhriksi became a victim of
toisillenne each other
tietoisuus awareness
uhreista victims
tilastojen Statistics
temppelialueen Temple area
tutkiminen study
tiedostoja files
tulonsiirtoja transfers
tottelee obeys
tuuliin winds
tällaisessa such
tällaisena such
terveet healthy
toimikaa Move
uhraatte sacrifice
tärkeänä important
tutkimusta research
tunnut seemed
tunnuksineen designator
tuollaisesta that kind of
toit toit
tyttöä girls
tukena support
toteutti took
tekniikan Technology
turvattu secure
täsmällisesti precisely
tyhmät Fools
terveys Health
toisenlainen different
ulkoasua appearance
tyypin Type
tuhonneet trashing
turvata secure
tuominnut condemned
tekojesi deeds
totaalisesti totally
tunnetta feeling
tästähän which is precisely what
tuotannosta production
tjama tjama
toimitetaan delivered
tuoksuvaksi fragrant
tekemisissä dealing
tuhannet thousands
uhraavat sacrifice
tulva flood
tsetseniassa Chechnya
tulvillaan abound
tekstistä text
tuomariksi Judge
tutkittava examined
tutkija researcher
vanno swear
uskostanne faith
uskotaan believed
vaatetta clothes
vahingoita damage
vaipui fell
vapautan release the
vankilan Prison
vanhusten elderly
vaihda change
vanhurskautensa righteousness
vaihdetaan change
vihastuu angry
vaatteisiin clothing
vanki prisoner
viheltää hoot
vihata hate
verotusta Taxation
vihastu angry
vaihtuu changes
vaikeata difficult
vasikat Calves
vaikkakin although
vaeltavat migrate
viattomia innocent
vertailla compare
uskottavuus credibility
verrataan compared with the
viiniköynnöksen vine
viitata refer
veljestä brothers
vallankumouksen Revolution
vihollisilta enemies
uutinen news
valkoinen White
vihollisilleen enemies
vapaat free
valvo control
valloittaa conquer
valittajaisia mourn
ulottuvilta reach
vihollisemme enemy
valaa infuse
uskoisi believe
vieraisiin foreign
veljekset brothers
ulompaan outer
valoi bright
vastustajani my opponent
valtamonopolia monopoly power
valtamonopoli monopoly on power
uskollisuutensa faithfulness
ulkomaan foreign
valtioissa States
vallankumous revolution
valtaistuimellaan throne
valitset select
valmisti produced
vastaukset replies
vauraus prosperity
ulkopolitiikan Foreign Policy
valloitus conquest
valloittivat conquered
valloittamaan conquer
varsan colt
unensa sleep
vakivallan violence
vaalitapa election
varannut reserved
vakoojia spies
useimmilla most
verkko Web
vihoissaan in a huff
vaitit vaitit
vastainen contrary
vastaisesti in violation of
verhoja curtains
uskonnot Religions
valaisee illuminates
uskonnollisuus religiosity
viestiin post
vaipuu sinks
velkojen liabilities
valheeseen lie
vaaleja election
vangit prisoners
vangitaan imprisoned
valheellisesti falsely
useampia more
uskonnonvapaus Religion
yksittäiset Individual
ystävämme friends
voimakkaita strong
virallisesti officially
väliverho curtain
ympärileikattu circumcised
yksilöt specimens
yliopiston University
vähemmistöjen Minorities
vähemmistö minority
ympäriltä around
virka official
väitetään allegedly
virtojen currents
voideltunsa anointed
yllättää surprise
virheen error
vilpittömiä sincere
ylivoimainen overwhelming
ylivoima superiority
voittaneet winners
ympäristössä environment
vuosisadan century
yllättäen suddenly
ympärillänne around
voidaanko can
ystävän Valentine
vähentynyt decreased
yöt Nights
yhdenkin Tampering with any
vähenee decreases
virkaa posts
viranomaiset authorities
voitelivat anointed
ystäväsi friends
vähällä little
virkamies official
yleisen General
yleisestä general
yhtälailla equally
ylempänä higher
ymmärrykseni comprehension
väkeni my people
äitiä mother
vääryydestä injustice
ykkönen leader
väestöstä population
vyötäisilleen waist
ymmärrätkö Do you understand
yleisön public
välisen between
salaisuutta Confidentiality
sakaalit jackals
raukeaa void
rikkauden richness
siirtyvät move
selkoa report
ruotsissa Sweden
reilusti well
rikotte transgress
sanomme say
ruuan food
rutolla pestilence
seuduille regions
ristiinnaulitse Crucify
saavuimme We arrived
riemuitsen rejoice
siirtänyt transferred
silloinkaan even
revi rend
silmänne eyes
salaisuuden secrecy
sillon Sillon
saava receiving
saksalaiset German
ristiin cross
seinän wall
seurakunnassa church
silleen stuff
saanen let me
selänne ridge
riistä snatch
saarikumpu island mound
rukoukset prayers
sekoitettu mixed
rukoilemme pray
rohkaiskaa Encourage
ruhtinaalle prince
samankaltainen similar
rintakilpi breast plate
saartavat beset
roolit Roles
röyhkeät cheeky
resurssien resources
resurssit resources
reunaan edge
seuratkaa follow
ruhtinaita princes
saamatta without
seuran Society
siipeä wings
sarja Series
sielustanne soul
selvin survived
riviä lines
rinteille slopes
referenssi Reference
rinnan chest
sanonta saying
ryhtynyt taken
saatanasta Satan
selvinpäin sober
selvisi survived
riittämiin enough
ruumiiseen body
saartoivat siege
rikoksesta offense
seppele wreath
rohkaisi encouraged
riisuivat stripped
sepitti coined
rimmon Rimmon
singaporessa Singapore
ruumiissaan the flesh
sarjan Series
numerot Numbers
olevasta in
pakit kits
oikeammin rather
perus Basic
oletkin you are
pakota force
pelaajien players
osaat you know
onnensa happiness
nämäkin even these
osaatte know how
opera Opera
onnettomuudet Accidents
näkyvissä visible
näkeminen sight
omilta own
ohria barley
nuoriso Youth
osiin parts
palvelijoitaan servants
odotus waiting
palkitsee rewards
perintöosan inheritance
paapomisen paapomisen
pellot fields
pauhaavat roar
perintöosansa inheritance
osoittakaa demonstrate
opettajia teachers
palkitaan rewarded
nuorukaisia youths
paiseita abscesses
perinteet tradition
oikeisto right wing
orjan slave
parane heal
palautuu returns
olemmehan we are
oikeutusta legitimacy
osalle part
nähtävissä seen
perinteinen traditional
peltoa arable land
pakosta requirement
paikallinen local
paranin Paran
pata stew
palveluja services
olennaista essential
ohjelmassa program
paremminkin rather
pahaksi bad
penat penat
parempana preferred
pahuutesi evilness
palkkojen wages
pelistä game
opastaa guide
pennia penny
osuudesta share
osastot Departments
ostetaan purchased
paimentaa shepherd
ollakin be the case
pallo ball
odotin I was expecting
oikeudella right
paastoa fasting
onnistuisi succeed
olemassaoloon existence
ohdakkeet thorns
nuorille young
nuoremman Jun.
ollakaan not at all
odotettavissa expected
opi Learn
pasifisti pacifist
olikaan olikaan
pelätään fear
olenkaan I'm not
oiva excellent
puhtaina clean
pilaa pollutants
puhuen speaking
päivisin Holidays
piirittivät besieged
poroksi ashes
piirissä within
poisti removed
päihde intoxicant
poistettu removed
polttava burning
rajoja Frontiers
piikkiin peak
pyhittäkää sanctify
puheenjohtaja Chairman
puhdistettava cleaned
rantaa beach
päiväni my day
rahoitus Financing
poliittisia Political
rakeet hail
pyrkinyt attempted
politiikkaan politics
pitäisin I would
punnitsin weighed
pitoihin Feast
punaista red
poliitikko politician
pitempi longer
pitemmälle more
pylväitä columns
rakastamaan love
rammat lame
puolilla throughout
pysyttävä remain
poltan burn
pyhäksi saint
pojanpojan grandson
poistuu leaves
puhuva speaking
puhuttaessa speaking
päälliköitä managers
pillu pussy
pyhyyteni sanctified
pilkaten mocking
pilkataan ridiculed
pilata ruin
pukeutukaa clothe
raivo rage
psykedeelien psychedelic
pohjoispuolella north
päätöstäni my decision
päästäkseen reach
petos fraud
positiivisia positive
poikennut departed
puuttumaan address
perustuvaa based
rajoilla borders
puree bites
päällystä package
petollisia deceitful
päästivät let
petollinen treacherous
raskaasti heavily
puro creek
pestävä washable
pidetä considered
perustanut set
porteille gates
pääoman capital
pesivät nest
petturi traitor
poikaset young
porukan Bunch
kehityksestä developments
keisari emperor
kerros layer
joukkueella team
kestäisi would take
kauppoja shops
kaatakoon pour
joukkuetta teams
jousimiehet archers
kera with
jousen spring
kehottaa Calls
johtaisi would
kahdennentoista Twelfth
kaupunkisi city
kahdeksankymmentä eighty
johtajan Director
joudutaan have to be
kaava formula
järjen Reason
kansainvälisen International
kasvatti increased
juomauhrien drinking victims
kalliita expensive
kerääntyivät gathered
kansakseni a people
kaivoon pit
jälkeä trace
kadehdi envy
jollet if you do not
kannattajia supporters
keskeinen key
kasvojesi face
juomaa drink
kalliota rock
kerääntyi gathered
kaksin double
jätit giants
kapina rebellion
kantaisä ancestor
juudaksen Judas
karkaa jailbreak
jutuista stories
kansainvälisiä international
juttuihin stories
kannattaako worth
kaksikymmentäneljä twenty-four
kertakaikkiaan once and for all
juotte drink
jälkeeni after me
juosta run
kassalle checkout
Created by: Helsinki